Norsk Ordbok 2014 layout  
layout
    25.1.2008
 
    layout 
 
layout


Prosjektet No2014
Norsk Ordbok
Søk
Tilsette
Kontakt
layout


Brukarrettleiing


Kvart band er på 800 sider og inneheld om lag 25 000 ordartiklar. Ordartiklane er bygde opp etter ein fast mal, slik at det etter oppslagsordet følgjer opplysningar om ordklasse, bøying, kjønn, bruksmåtar, definisjon, målføreformer med heimfesting, ordhistorie, bruksdøme, kjelder og faste uttrykk.


oversikt over funksjonar i ordboka


Alf Hellevik (1950) skreiv ei utførleg innleiing til det fyrste heftet der han gjorde greie for dei prinsippa redaksjonen arbeidde etter, og dermed også for oppbygginga av ordboka og dei einskilde artiklane. I boksen til høgre finn du orienteringa til Hellevik, med nokre mindre rettingar og redaksjonelle endringar. På nokre få punkt der praksisen har endra seg i dei åra som har gått, gjer vi merksam på det. Overskrifter, tilvisingar og i somme tilfelle oppdeling i avsnitt er tilpassa Internett-formatet.


Mål og målgruppe
Brukarrettleiing
Historisk oversyn
Utgjeving
Tilfang
Tinging
I samarbeid med:
 
gå til sidene til UiO
 
gå til sidene til Kultur- og kyrkjedepartementet
 
gå til sidene til Samlaget
 
gå til sidene til Dokumentasjonsprosjektet
 
gå til sidene til NTNU