Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1994: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1994

Av i alt 210 ordformer var 132 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
308300)forståing1
308325allmenngjort16
308374anerkjenningsforhold1
308251argumentasjonsforma1
308350autonomibegrepet1
308364autonomitanken1
308273avleiast12
308261avrasjonalisert1
308317bakgrunnskonsensus1
308337belastar44
308343deliberativ4
308336delsystem35
308366demokratiprinsipp2
308372demokratiprinsippet4
308279demokratiteori4
308340desintegrert8
308249diskursetikk2
308274diskursetisk1
308380diskursetiske2
308362diskursprinsipp1
308367diskursprinsippet4
308314dissensrisiko2
308295djupnene29
308263døvt4
308376einskildindivids1
308305entkoppelung1
308357ergänzungsverhältnis1
308346ettermetafysisk2
308272ettermetafysiske2
308331faktizität3
308266forfylgjer53
308308forgreinar10
308324forlengt44
308262formasjonen54
308322forståingsbakgrunn2
308315forståingsorientert3
308309forståingsprosessar3
308268funksjonsmanglane1
308332geltung4
308353grunnrettar1
308257grunnspenninga1
308359handlingskonfliktar1
308297handlingsnormer12
308301handlingspraksis1
308361handlingssystem1
308330handlingssystema1
308326handlingssystemets1
308321handlingstypen4
308282innløysa5
308271institusjonalisering41
308341integrasjonsproblem1
308307integrasjonsvilkår1
308287integrative2
308299interaksjonar13
308302intersubjektiv8
308344kodifisering34
308319konsensfähig1
308253konstituera17
308296kontekstane10
308312lebenswelt2
308281legitimitetskravet1
308292livsverder6
308318livsverdkontekst1
308328livsverdskommunikasjonar1
308298makrosubjekt1
308378mangfelt33
308248moralbevissthet1
308369moralprinsippet3
308349moralteoretisk1
308259normativitet6
308347normetableringa1
308254normgrunnlaget5
308354normhierarki1
308379opplysningsideala1
308323pengestyrte1
308363postkonvensjonelle2
308360posttradisjonell1
308252rekonstruktiv2
308370rettferdiggjerast15
308358rettsform2
308288rettsnormene3
308256rettsnormer5
308283rettsordninga2
308250rettssfæren3
308327rettsspråket8
308280rettssubjekt415
308278rettsteori12
308342rettsystemet4
308313samfunnsaktiviteten2
308285samfunnsgrunnlag1
308339samfunnsintegrasjonen1
308381samfunnsintegrerande4
308294samfunnsorganisasjonen3
308270samfunnsrøyndom1
308355sedelegheit4
308258sektoriseringa5
308260sektorisert4
308345sittlichkeit3
308351sjølvbestemmingspraksis1
308284sjølvlovgjevinga1
308286solidaritetstanke6
308267sosialintegrativt1
308329spesialkodane2
308368spesifiserast21
308290statsborgarrolla1
308277statssosialismen4
308293subsystem20
308306systemiske9
308320systemprosessane1
308255systemsida2
308333systemteoretisk4
308334systemteoriens1
308335tilordning10
308316tingleggjera1
308377universaliserbar3
308371universalisering11
308375universaliseringskrav1
308348utdjupande40
308356utdjupningsforhold1