Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1994: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1994

Av i alt 210 ordformer var 183 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
307390agents5
307391agir1
307336aktivitetsfelt4
307337aktivitetsfeltet3
307335aktivitetsområde28
307377allmennfunksjonen1
307357anerkjennelsen21
307478ansvarsposisjon1
307400apprécier1
307474arbeidsneven2
307471arbeidssliten8
307339arkivvesenet1
307457bakgrunnsmiljø1
307455bakgrunnsmiljøet2
307328battail3
307451betydningsnyansar1
307418bibliotekarutdanninga1
307379bibliotekaryrket4
307351bibliotekfaglig2
307350bibliotekfeltet66
307372bibliotekgjerninga1
307352bibliotekhøgskolen3
307480bibliotekverda3
307449bilbiotekarane1
307389bjørnsonske18
307383boktilbodet8
307307broady15
307450brukargruppene40
307303champ7
307440classement1
307409critique8
307366croyance1
307413culturel8
307419dannelseskulturen3
307324desavuerte1
307408distinction12
307473distinguer1
307464distinksjonane15
307411economique1
307316empirismen12
307318enkeltundersøkingar1
307353fagutdanning91
307367feltets9
307334folkebibilioteka2
307477folkebibilioteket2
307481folkebibliotekarane1
307444folkebibliotekarar1
307381folkebibliotekdelen3
307479folkebiblioteksektoren20
307323folkekulturelle2
307329folkeligheit3
307452forkastelige2
307445formidlingsarbeidet23
307443formidlingssituasjonen5
307448formidlingsstrategiar4
307330fornuftsbaserte3
307311forskarinnsats1
307301forskingsbilioteka1
307459fortruligheit1
307401generaliserte21
307398goût2
307342grenseoverskridingar2
307405grensesona13
307470générale11
307438générateur1
307380heterodokse10
307382heterodoksi2
307453héritiers1
307322høgborgarlige2
307317iakttakinga4
307394incorporé1
307446innsnevrast5
307468intervjuing2
307410jugement1
307374kallsfilosofi1
307364kampfelt2
307415kapitalslaget2
307429kapitaltypen1
307482karlsten5
307358kjennelsen140
307460kjennskp1
307397klasseposisjon4
307472klassifiseringar10
307343kompetansestrid9
307344kompetansestridar1
307365konkurransefelt7
307427konvertible22
307393kroppsliggjorde2
307412kulturkapital9
307417kulturkapitalen8
307462kulturoverføringa1
307426kulturpersonligheit1
307458kulturprivilegiet1
307320kulturteoriar1
307310kunstformidlarane1
307309kunstmusea33
307416kvadratet23
307384kvalitetsbegrep1
307475kvalitetsdommar1
307385lesargrupper13
307392livsforhold10
307375livsstyrande1
307476livsverdserfaringar1
307441lånarane18
307347maktinteresser4
307326maktsjiktet1
307340materialområdet1
307308moteskaparane9
307469museumslokala5
307461målekunst3
307360nasjonalinstitusjonelle1
307355nykomlingar15
307463omgangsmiljøet1
307483opplysningsarbeidet17
307325opplysningsfilosofien13
307327opplysningstradisjonen6
307388opprørstankar1
307370partnerane10
307428pengekapital7
307425pengemengder2
307359pengeressursane1
307433perception5
307402persepsjonsskjema1
307305praksisfelt14
307312praksisområda2
307439pratiques2
307341primærmateriale4
307437principe12
307387prioriteringsdiskusjon1
307306profesjonsfelt4
307376profesjonsfilosofi1
307414profesjonsgruppene3
307373profesjonsidentitetar1
307345profesjonsinteresser4
307338profesjonskriterium1
307378profesjonsmessig1
307407publikumsgrupper36
307466publikumsgruppers1
307354reconnaisance1
307436representé1
307331rettferdsprinsippet4
307332rettferdstanken4
307319samfunnsteoriar4
307313samfunnsvitskaplige1
307432schèmes1
307435skjemaene8
307456skyldar23
307363sosialfeltet3
307467sosialgrupper5
307321storborgarskapet17
307395styles7
307386svergar7
307431système13
307465terribles6
307361tilføringa7
307423tilleggsytingar20
307403tolkingsprinsipp5
307304tredveårsperiode1
307362utdanningsfeltet10
307302utrykket31
307454utsiling8
307406vanskeligare19
307404verdisettingar1
307368verdsemda1
307399verdsetta7
307369verdsoppfatningane1
307300vestheim47
307430vurderingsskjema2
307349yrkesetikk14
307346yrkesinteresser3
307422yrkeskategorien4
307348yrkeskodeks1
307420yrkestilfellet1
307356åtferdsmønstera1
307421økonomiutdanna4