Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1993: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1993

Av i alt 210 ordformer var 64 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
301359bispemøtet148
301388dreiast27
301385forbrukande3
301349forbrukarideologien4
301348forbrukarmakta4
301374forbruksfremjande1
301386forbruksgode21
301375forbruksobjektet1
301389forbruksverdiane1
301362fordelingsmessig4
301333fordelingsmessige10
301392forkastinga7
301346godtykke12
301334grunnkomponentane1
301372handlingsmønstra6
301370handlingsrepertoar2
301379hektikken1
301357herredømmefri5
301335hårlengd3
301341identitetsløysa1
301383identitetsnedbrytande1
301338kavanaugh2
301336kjøpegrunnlaget1
301393konsumevne1
301345konsumgoda1
301337konsumgode5
301395konsumideologien1
301339kontrastere4
301356kvasimekaniske1
301351livsverdet1
301365livsverdiar16
301355lykkebringande5
301384manipulatorisk5
301342meditere23
301380meiningstolking2
301358målrasjonell12
301361nyhendemelding2
301347nytingsorienterte1
301364ornråde1
301350produserande21
301332psykohistoriske1
301353regenerasjon1
301382regummierte1
301387ressursmessige34
301390rettferdsverdiar1
301394rotfestar2
301373rotfestast3
301368salssida17
301354surrogatmødrer12
301344temaområde21
301369tileigning63
301376varepreget1
301360velstandskultur1
301367velstandskulturen1
301391verdielement1
301381verdimønster4
301377verdiperspektiv2
301366verkeleggjorde13
301371åtferdsmønstra3
301343ønskefigur1