Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1989: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1989

Av i alt 210 ordformer var 100 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
283866akkorden45
283932alstadheim9
283862arbeidseffektivitet1
283843arbeidskraftmagasin1
283851arbeidsvederlag4
283861avdrått23
283927avdråttskravet1
283878avlingsnivået9
283865betalingssystem206
283923bondeorganiasjonar1
283892broilerfarmar1
283905bygningsteknikk1
283855bygningsvirke3
283869driftsopplegget15
283887drøvtyggarane7
283910dyreeining1
283926effektivitetsinnstrammingar1
283891fjørfeslakteri6
283934framstegsoptimist4
283845framtidsbøndene1
283852framtidsjordbruket3
283871fôrhaustaren5
283898fôring166
283872fôringa51
283904gjennomsnittsbuskapen2
283921gjødselkummar1
283936grafse22
283886grashausting1
283882handelsgjødsel11
283841harv26
283839hestereiskapen4
283874husdyrfrau1
283920husdyrlause1
283900husdyrproduksjonane6
283913innsatsfaktorar50
283860inntektsmålet5
283838jernhesten3
283848jordarbeidarar21
283847jordlov24
283850kanaliseringspolitikken8
283922kapitalsluk1
283883kjukling14
283894kjuklingproduksjonen1
283895kjøtmarknaden5
283885kjøtmengd5
283888kjøtslag6
283890kjøtslaga9
283893landbruksbanken9
283906landbruksforskinga10
283903lausdriftsfjøs18
283880lettløyselege3
283925medlemar108
283928mjølkeproduksjonen222
283868mjølker8
283897mjølkerobot21
283901mjølkeroboten17
283919naturgjødsla4
283863normane3
283881næringssalta5
283842onna127
283889pristilhøvet1
283917produksjonssystem23
283896produktivitetsforsking2
283907produktivitetsforskinga1
283937produktivitetsframgangen1
283857produktivitetsjaget1
283859produktivitetskravet1
283858produktivitetsveksten24
283864produktmengd4
283846påskuv11
283929reformistisk12
283933samfunnsmål15
283930sjølvfornyande2
283844skigardane17
283938slakken3
283914sluttproduktet46
283916sløsinga19
283884småfe125
283909spreieareal11
283873spreieutstyr1
283912storbrukar8
283899storfehaldet4
283902strukturendringane46
283924strukturrasjonaliseringa34
283877strukturskadar1
283853sysselsettinga75
283849tilleggsjord100
283840toskjers1
283875totrinnshausting1
283867ugraskampen1
283918ureiningskjelde3
283939utgiftspost66
283935valutaskapande8
283915vettlause8
283854årsverka87