Norsk Ordbok 2014 layout  

SS 1988: Syn og Segn

Det Norske Samlaget, Oslo 1988

Av i alt 210 ordformer var 131 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
282722aasædet2
282754arveavgift63
282752arveavgifta53
282677arveavgiftslova19
282666arveforskot3
282667arveforskota1
282686arvegrensa2
282749arvelatarane4
282673arvelatarar1
282664arvelataren12
282680arvelova26
282788arvelovkomiteen1
282661arvereglane5
282659arverett63
282660arveretten46
282705arverettsleg4
282674arverettsreglane1
282762arveskatt2
282658arvestriden6
282734avfolkningen1
282750avik2
282792boligmarknaden3
282665borneborn25
282708brorpart6
282717bureisingsmenn3
282785bustadeigedomen10
282791bustadskatt14
282786dødsbuet27
282784dødsbuskiftet1
282703einevaldskongen15
282701ektemakane67
282763familieføretak7
282693felag12
282694felaget6
282793fordelingsproblem4
282663fordelingsverknadene7
282794forkjøpsrett372
282704formua18
282790formuegode1
282747forskningsinstitusjonen3
282669forskotet26
282766fribeløpet27
282764frisummen1
282688frostatingslova72
282736fylkeslandbruksstyret429
282769førstavdøde9
282697grunnregel9
282713hauld11
282715hauldar1
282692heimanfylgja28
282696helming1
282757hovudgrunngjevinga16
282690hovudregel650
282675husbanklån26
282783husstandsutvalet1
282668høgstatusfenomen2
282743innskrenkt6
282728jordeigedom26
282672jordoppsamling1
282761kapitaloppsamling4
282716kauplendingar1
282738kristenretten20
282735kystbygder12
282683lagtingslovene33
282719landbruksjord16
282789leigetilhøve4
282742livsarvingane8
282700livsarvingar16
282724livsarvingen3
282684lovbunden16
282777lovformeleg14
282744lovgjevaren42
282730mannsbastionane1
282685motgåve3
282711nektinga28
282712odelsbonde44
282725odelsrett136
282720odelsrettshavaren5
282767omsetteleg2
282678oppsamling49
282732oppøvingsmessige1
282780overformynderiet27
282733overtaker2
282765persongrupper5
282741pliktdel6
282745pliktdelen2
282773reformkrav6
282676rentefrådrag5
282698rettsforholdet13
282714rettskrenking3
282755riksmannsklassen1
282776sambuarforhold20
282778sameige218
282756selskapsandelar4
282759skatteevna10
282758skatteevne19
282681skattekommisjonen5
282662skuggesida56
282682skyldnaden137
282768stemor73
282689synkande55
282707systerlodd1
282770særkullbarn1
282774særkullborn1
282771særkullborna2
282737testamentere7
282781testamenterer9
282751testamentfrekvensen1
282787testamentfridom1
282740testasjonsretten2
282782tredjepartar28
282687tremenning26
282702uskifte25
282723åsete1
282726åsetesarvingen1
282729åsetesrekkjefølgja1
282727åsetesrett3
282671åsetesretten31
282699ættesamfunnet18