Norsk Ordbok 2014 layout  

Lill.GK 1999: Godtruerverv og kreditorvern

Lilleholt, Kåre

Universitetsforlaget, Oslo 1999

Av i alt 19560 ordformer var 1316 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1614236adlercreutz1
1614720advisert2
1615058akkl1
1615130akkordforhandlinga1
1614531aksessorium1
1614283aktsemdskravet6
1614680andelsrätt1
1614333anleggsmaskina1
1615316annuitetsterminar1
1614735arresthavaren5
1614952arveliknande1
1614817arveovergang1
1615419arvlatarens2
1615247attendedatering1
1615077attendedatert1
1614859attendeleveringa1
1614622attendesøking1
1614542atthaldingsrett1
1614682augdahls1
1614818auksjonsbodet1
1615229avdragsbetaling1
1615239avdragsbetalinga1
1615145avhendars2
1614514avhendelse2
1614564avhenderen2
1615005avhendingen1
1614218avtaleervervar69
1614219avtaleervervarens4
1614458avtaleervervet9
1614508avtalepanterett1
1615097avtalepantsetjast1
1615098avtalepantsetjing1
1615173avtaleprinsippet8
1614311avtl21
1614520befrakting3
1615265beslagsforbod3
1615267beslagsforboda1
1615072beslagsretten1
1615066beslagstiden1
1615332beslagstidspunktet1
1615236bestillarens8
1615243bestillers1
1614868blankotransport1
1614925boligekspropriasjon1
1614419boligrett1
1614503boligretts1
1614249borgenär1
1614248borgenärsskydd1
1614769bortfestarens1
1615110bruksrettskontraktar1
1614844brukstyveri1
1615382buopninga4
1614689burettsdokumenta1
1614263burettshavarens1
1614509bustadleigerett1
1615234byggherreinteresser1
1615152båtfesterett4
1615154båtfesteretten8
1615046cedent1
1614320cedenten3
1614281cedentens1
1615047cesjonar1
1614872cesjonaren4
1614911cessio1
1614318cessus14
1614650checkloven1
1615175constitutum2
1614807corpsus1
1614387dagbokføring2
1614386dagbokføringa12
1615522dagbokføringsdagen1
1614395dagbokførte15
1615081debitorvarsel1
1615390debitos1
1615093dekningsobjekta1
1615415dekningsprinsippet1
1614213dekningssøking7
1614220dekningssøkinga2
1614228dekningssøkjande9
1614252deknl66
1615433delingsmidlar1
1615080denunsiasjon1
1614731derivativa1
1614221derivativt2
1615457detaljistens1
1614215dispositiv1
1614332dividendekrav2
1614690dobbeltpantsetjing2
1614550dobbeltsal2
1614642dobbeltselt1
1614243dobbeltsuksesjon23
1614824dobbeltsuksesjonskonflikt2
1614913dobbeltsuksesjonskonflikten2
1615042dobbeltsuksesjonsreglane1
1614541dobbeltsuksesjonstilfella8
1615308dokumenttilknyting1
1614717dokumenttilknytte2
1614688domss2
1614885drakoniske2
1615285driftstilhøyrsla2
1614468driftstilhøyrsle9
1615188eiendomsoverdragelse2
1614515eiendomsovergang3
1614392eiersl2
1614367eigarektemaken1
1614366eigarektemakens1
1615169eigedomserverv4
1615178eigedomsrettsterminologi1
1615455eigenhandlaren1
1615407eignaren1
1615055einskildsøking2
1615292einskildvarer1
1614377ejendomsbestanddele2
1615410ekspropriasjonserverv1
1614545ekstingverast6
1614223ekstingvere51
1614287ekstingverer10
1614780ekstingvert11
1614225ekstinksjonsloven2
1614430ekstinksjonsprinsipp8
1614891ekstinksjonsprinsippa2
1614355ekstinksjonsprinsippet2
1614233ekstinksjonsreglane5
1614245ekstinksjonsreglar8
1615024ekstinksjonstilfelle1
1614308ekstinktive3
1614222ekstinktivt3
1615427ektemakanes1
1615426ektepaktregisteret1
1614805ekteskapslovgjevinga1
1615156elgarens1
1614498elleslilleholt1
1614562enerådighet1
1614331entreprenørens1
1615277entrepriseret1
1615310ervervars1
1615166ervervsfinansierande1
1614724ervervsmåtane6
1614374ervervsmåtar13
1614728ervervsmåte2
1614481etterpantel1
1615079etterprøveleg1
1614495ettertingl1
1614852exported1
1614231eyben17
1615231fabrikasjonskontrakt2
1615232fabrikasjonskontrakten2
1615334factoringpant3
1615360faktoringavtale1
1615217faktoringpant2
1615366faktoringpanthavar1
1615359faktoringselskapet2
1615354faktoringtilfella1
1614242falkangers2
1614956familierettsleg1
1615289fangstnæring1
1615059fastelege1
1614378fastighet1
1614464feilførte1
1614762felleseigebu1
1615388finansavtl1
1614440finansierande2
1615161fiskerilausøyre3
1614894fjellhus1
1614777fjellplan2
1614528flytekran1
1614673fogedret1
1614265fondsaktiva42
1615301fondsaktiver1
1614630fondsaktivum2
1614575fondssentralen1
1615446forbetaling1
1614234fordringsrett1
1615519forhandlarens1
1614485forlangast1
1614370formmangel1
1614628formuemassar1
1614230formuerettane1
1614232formuerettigheder15
1614846formuesforbrytelsene1
1614330formuesgjenstand1
1614686formueskompleks1
1614390formuesrettane1
1614415forpaktingskontrakt1
1614417forpaktingsretten1
1615322forpliktede1
1614603forsikringsrett2
1614612forsikringstakarens4
1615306forsikringstakeren1
1614607forsikringstida1
1615205forskotsbetalinga1
1614385forskr2
1615513fraktførar1
1614833frampanteretten1
1615297frampantsetjaren2
1615298frampantsetjarens1
1615367frampantsetje1
1615365frampantsetjinga2
1615015frikraftrettar1
1615339frysningsprincipen1
1614663fråtakinga1
1614362fuldbyrdet1
1615393fullføringstidspunkt1
1614965fullmaktsdokumentet1
1614981fullmaktsgjevar1
1614985fullmaktsreglane1
1614984fullmektigens2
1614732fång1
1614608føremonshavar18
1614610føremonshavaren7
1615480føresetnadssvikt5
1614296gbl117
1614259genusyting1
1614684genusytingar3
1615421gjeldsansvaret1
1614322gjeldsbrevet22
1615019gjeldsbrevlov1
1614638gjeldsbrevlovutkastet6
1614986gjeldsbrevtekst1
1614334gjeldsforfølgning5
1615065gjeldsforfølgningsrett1
1615434gjeldsfrådrag1
1615054gjeldssøking4
1614227godtrosförvärv2
1614860godtrosförvärvslagen1
1614328godtruerverva1
1614670godtruervervar2
1614427godtruervervaren4
1615032godtruervervarens2
1614277godtruervervet6
1614284godtrukravet2
1614254godtrul36
1614295godtrulova73
1614568godtrulovproposisjonen1
1614685godtruregelen1
1614307godtrureglane2
1614360godtrureglar1
1614327godtruspørsmåla1
1614672gomard2
1615069gregow1
1614463grunnbokblad5
1614412grunnbokbladet2
1615002grunnbokføring1
1614462grunnbokført2
1614465grunnbokførte1
1614403grunnbokheimelen21
1614414grunnleigerett1
1614306grönfors1
1614504gulerte1
1614434gyldigspørsmål1
1614217gåvedisposisjon1
1615221gåvedisposisjonen2
1614917gåveerverv2
1614915gåveføremål2
1615220gåvelovnaden1
1614358gåvemottakar5
1614914gåvetilfella5
1614875göranson4
1614782habilitetsmanglar1
1614767handpanterett4
1615351handpantmodellen1
1614484handpantsetjast5
1614827harbek3
1614500heimeldsokument1
1614431heimelsdokumentet6
1615041heimelskonflikt1
1614715heimelskonflikten2
1615043heimelskonfliktreglane1
1614300heimelsperson20
1614826heimelspersonar1
1614244heimelspersonen8
1615035heimelspersonens9
1615073heimelspersons1
1614789heimelsrekkja1
1614282heimlandslov1
1614372hevdsl3
1614625hevdslova1
1614803hevdsregelen1
1614764hevdsvilkåra2
1615500hevingsadgang1
1615468hevingsadgangen3
1614786hevingsatterhald5
1615502hevingsforbod1
1615464hevingsforbodet3
1615499hevingsoppgjer1
1614787hevingstilfelle1
1614396hovedstol1
1614909hovuddebitor1
1615136husleigekontraktar1
1615013husleigerett1
1614422husll5
1614802husmorsameige1
1614253hvtjl1
1614492håndpantsettelse1
1614303håstad22
1615341hörnpelare1
1615185høgsterettsavgjerdene1
1614429ibruktakinga4
1614976ihendehavar1
1614321ihendehavargjeldsbrev4
1615329ihendehavarklausul1
1614871ihendehavarkonnossement1
1615311ihendehaving1
1614346ikkjekml1
1614656ikrl1
1614851illegally1
1614240illustrasjonsmåten1
1614883indiskutabelt1
1615028inneståing1
1615031inneståinga1
1615029inneståingsavtalen1
1614783innhaldsmanglar1
1614343innkjøpskommisjonæren2
1615328innskotsbok1
1614668innskotsbøkene1
1615007insolvensen2
1614653insolvensførehaving4
1614654insolvenstilfella1
1615211interesselæra2
1615241interessesynspunktet1
1614580investorkonto7
1614583investorkontoane1
1614582investorkontoar2
1615184investorleasing1
1614641invindikabelt1
1614398itvangsl1
1614681iöpande1
1615191jarnavfall1
1615190jarnskrapdommen4
1614934juristkontakt1
1614991kassaregisterdommen1
1614992kassaregisteret3
1614421kirkeleit3
1614313kjl16
1615501kjøparplikter1
1614937kjøperetten1
1615171kjøpstilfella3
1614698koktvedgaard2
1615325kommandittandel1
1614267kommandittandelsbevis8
1614348kommisjonsforhold3
1614344kommisjonsforholdet1
1614338kommisjonstilfella1
1615456kommisjonærens2
1614336kommittenten10
1614335kommittentens6
1615524kompressavsnitt1
1614964kompressavsnittet1
1614238konflikttypane3
1614890konflikttype1
1614239konflikttypen2
1614678konkursbeslag2
1614559konkursbeslaget4
1615123konkursførehavinga1
1615139konkurskreditorane1
1614363konkurslag2
1615057konkurslovgjevinga2
1615061konkurslovproposisjonen2
1615060konkurslovutvalet1
1615056konkurssituasjonen2
1614572konnossementeksemplar6
1615033konsekvensomsynet1
1615451konsernrett1
1615516konsignasjon1
1615521konsignasjonsliknande1
1614585kontoførar3
1614588kontoførarane1
1614586kontoførarar2
1614596kontoføraren2
1615086kontoførarens1
1615233kontraktsbestemmelser1
1615078kontraktsdokument1
1615248kontraktsendringar1
1615237kontraktsklausul1
1615095kontraktspant2
1614666kontraktspanthavar3
1614347kontraktsrettslig2
1614257kraftleidningsregisteret1
1614251kreditorbeskyttelse1
1614279kreditorbeslaget13
1614229kreditorekstinksjon22
1615101kreditorekstinksjonen1
1615370kreditorposisjonen1
1615083kreditorsviket1
1615091kreditorvernet11
1615314kreditorvernsamanheng1
1614978kreditsäkerhet1
1615204kredittlegitimasjon1
1615210kredittmomentet1
1615094kredittopplysningsføretaka1
1615240kredittyting2
1614772kringkl1
1615187kudommen2
1614323kvitteringslegitimasjon7
1614637kvitteringslegitimasjonen1
1615111kårytingar1
1615160landbrukslausøyre1
1615223lausøyreervervaren1
1615170lausøyreervervarens3
1615192lausøyrekjøparens1
1614948lausøyrereglane1
1615001lausøyretingen2
1615423legalarvingane1
1615417legalarvingar1
1614768legalpanterettane3
1614770legalpanterettar1
1614730legalrettar2
1615422legatar2
1615418legatarar1
1615424legataren1
1614643legitimasjonshavar3
1614634legitimasjonshavaren3
1614997legitimasjonshavarens1
1614963legitimasjonsomgrepet2
1614676legitimasjonsregelen1
1614977legitimasjonssynsstad1
1615274leigekravet1
1615515leverandørkrav2
1615305likestillingsregelen1
1614605livrenteforsikringar1
1614266livsforsikringane2
1614602livsforsikringsomgrepet1
1614961livsforsikringsregister1
1614291livsforsikringsregistra2
1614831lllum1
1615287lnnst3
1614923lovgjevarens1
1614325lovnadsgjevaren1
1614271lovvalet1
1614256luftfartyregisteret6
1614534luftl8
1614538luftretten1
1614272lugl1
1614761luteigar5
1614633luteigaren1
1614632luteigarens1
1615030långjevarens1
1615256långjevars1
1614315løl1
1614936løsningsrettigheter2
1614711løsøreregisteret1
1614892løsøreting1
1614935løysingsrettens1
1614933løysingssaka2
1614776løysingstilfella1
1615492masseansvar1
1615529materialleverandøren1
1614250medangäldenär1
1614388medeigarens1
1614627medeigedomsrett5
1614972mellomkomande4
1614593mellomrekningskonto4
1615300mellomrekningskontoen1
1615269millqvist1
1614424minimumsvernet1
1615465mishaldssituasjonen1
1614290motorvogndelen1
1614547motorvognene1
1615395motrekningsrett2
1614353motsetnadsvis2
1614968mottakslegitimasjon1
1614529mudderapparat1
1614880mønsterett1
1614292mønsterregisteret1
1614694mønsterrett3
1615062nadene1
1614729namsrealisasjon6
1614754namsrealisasjonen1
1615430namsutlegg1
1615432namsutlegget1
1615462naturaldebitor1
1615313negotiabelt2
1614310negotiabilitet9
1614970negotiabiliteten2
1614743negotiabilitetsregelen2
1615045negotiabilitetsreglane2
1614748nettoutbyte1
1614533nisforskr3
1614532nisl1
1615350njm1
1614511notifikasjonsregel1
1615315notifikasjonsregelen1
1615349notoritetsakta1
1615212notoritetskrava1
1615084notoritetskravet2
1614926notoritetsomsyna1
1615293notoritetsomsynet3
1615090notoritetsreglar1
1615099næringslausøyre3
1615246næringslivsjus2
1614566nøkkelpant2
1614510obligasjonsleilegheit1
1615493obligationsret1
1614967obligationsrätt2
1614876ogiltighet1
1615207omgåingstilfella1
1614737omsetningervervarar1
1615003omsetningsdokument1
1614214omsetningserverv3
1614662omsetningservervar7
1615000omsetningservervaren2
1614830omsetningsgjeldsbreva2
1614491omsetningsgjeldsbrevet1
1614919omsetningsinteresse1
1614241omsetningskollisjoner82
1614951omsetningslivet1
1614606omsetningsobjekt1
1615317omsetningspapirer2
1614356omstøtelse8
1614350omstøytinga4
1615200omstøytingsfristen3
1614349omstøytingskrav1
1615140omstøytingsregel1
1615039omstøytingsreglane1
1615138omstøytingsreglar1
1614983oppdragsfullmakt1
1615281oppdragssamarbeid1
1615413oppgjersdagen1
1614723oppgjersmåtar3
1615466oppgjersvanskar1
1614884oppgjørsmiddel1
1614408oppseiingsvilkår1
1614667ordensføresegner1
1614718ordregjeldsbrev1
1614739oreignarens3
1614930oreigningstilfella1
1614924orl1
1615127overbehefta1
1615153overdrageleg2
1614636overføringslegitimasjon7
1614635overføringslegitimasjonen3
1614600overføringsrekkja1
1614645overføringsrekkje3
1614887overkriminalisering1
1615266overleveringer1
1615206overleveringskrav3
1615209overleveringskravet2
1615174overleveringsprinsippet1
1615082overleveringsregelen1
1615021overleveringstidspunktet1
1614996pantedokument1
1614675pantelov1
1614525pantelovrevisjonen3
1614496panterettigheder1
1614268pantesamanheng4
1614401panthavarens4
1614522panthavars2
1614512pantobjekta1
1614665panträtt1
1614832pantsetjarens3
1615368pantsetjars2
1614442pantsetjingsforbod1
1614658pantsetjingssamanheng2
1614329pantsettelse1
1614905passivitetsverknader1
1614700patl1
1614938pengeheftet1
1614262pengeutbetalingar1
1615218personalkreditorane1
1614881pirateksemplar1
1614695planteforedlarrett4
1614293plantesortsregisteret1
1614701plfl1
1615176possessorium2
1615323presentereres1
1615353primærpanteretten1
1615345primærpanthavaren8
1614235primærrett1
1615049prioritetsavtale1
1614959prioritetsrekkja1
1614784pristl1
1615202produksjonsmaskin1
1614561produksjonsmaskina1
1614920proformadisposisjonar1
1614901proformaforholdet1
1614793proformaskøytet1
1614835proformatilfella2
1614955proformatilfelle1
1615208provsvanskar1
1614849prydast4
1615302publike1
1615121publisitetsomsyn1
1614781påfeil1
1614539påheftast1
1614454påkostningar1
1614407ratihabert1
1614616realisasjonsmåtar1
1615263realregistrerast1
1615242realregistrering1
1615401redovisningsmedel1
1614521registerheimel6
1614971registerheimelen1
1614597registreringsmåten1
1615087registreringsnekting1
1614578registreringsretten1
1614316reklamasjonsreglar1
1614489rektaklausul8
1615312rektakonnossement1
1614339representasjonstilfella1
1615378restregelen1
1615064retsforfølgning1
1614299rettferdsførestellingar1
1614816rettighetens1
1614727rettshavarens3
1614614rettskollisjon1
1615036rettsovergangen4
1614301rettsregistra2
1615133rettsstiftelsen1
1614692rettsstiftinger2
1614406rettsvernakta12
1615294rettsvernkrav1
1615286rettsvernregel2
1615379rettsvernregelen1
1615096rettsvernreglar2
1615092rettsvernsamanheng1
1614280rettsvernspørsmål1
1614655rgl1
1615214rådigheten1
1615371råttighet1
1615340sakrättens1
1615196salgsgjenstanden1
1614993salsnæring1
1615259salspanterett6
1614473salspanteretten8
1614482salspantet2
1615260salspanthavar1
1614477salspanthavaren5
1614480salspanthavarens1
1614546salspanttilfella1
1614888samegjelde1
1614400sameigereglane2
1614402sameigetilfella1
1614443samtykkeklausular1
1614260sekundadebitor1
1615348sekundærpanteretten2
1615344sekundærpanthavaren2
1615343sekundærpantsetjing4
1615355sekundærpantsetjinga1
1614902selskapsandelen1
1615396selskapskreditor1
1614563sendekjøp1
1614435servitutt5
1614436servitutten5
1614448servl2
1614285sikringsakta19
1615063sikringsakters1
1615375sikringscederast1
1615357sikringscedere1
1615164sikringscesjon6
1615361sikringscesjonen2
1615369sikringscesjonsmodell1
1615352sikringscesjonsmodellen1
1614733sikringsgrunn2
1615201sikringsoverføring1
1614721sjekksum1
1614649sjl6
1614573sjølovsendringa1
1614829skadeslausbrev3
1615230skibsbyggerienes1
1615428skifteutlegg2
1615431skifteutlegget1
1614255skipsbygg4
1614527skipsbygget1
1615226skipsbyggingskontrakten3
1615167skipsbyggjekontraktar1
1615498skovby1
1615449sktbl1
1615326spbl1
1614683spesieytingar2
1614822stadfestingsorskurden1
1615020stortingsnemnda1
1615181stutthandsoverføring1
1615488styremedlemmers1
1614843stöldgods1
1614910subrogasjon1
1614834suksessorar3
1614726suksessoren2
1615044suksessors2
1614342svigagtig1
1615182svjt1
1615443terhald1
1614841tiberg4
1615075tilbakeføringskrav1
1615197tilleggsarbeider1
1614994tilleggslegitimasjon1
1614341tilsidesatte1
1615272tilverkarens2
1615177tilverknadskontraktane2
1615180tilverknadskontraktar5
1614785tilvertingsmanglar1
1614405tinglyser20
1614411tinglysingsarkiva1
1614487tinglysingsavgjørelser6
1614982tinglysingsdommaren1
1614486tinglysingsforbod1
1614383tinglysingsiov1
1615467tinglysingsklart1
1614379tinglysingskontor1
1615135tinglysingskravet4
1614804tinglysingslovutvalet1
1614896tinglysingsreglene1
1615155tinglysingsvernet3
1614548tingsrettslige6
1615288tingssambandet1
1615506tjaum1
1614855tjuveriregelen1
1614302tjuveritilfella2
1614523tolkingsspørsmåla1
1614413tomtefesterett1
1614416tomtefesteretten1
1615172traditionsprincipen3
1614869transportpåskriftene1
1614877transportpåteikninga1
1614309tredjemannskonflikter1
1615442tredjepersonens2
1614324tredjepersonskonflikt2
1614317tredjepersonskonfliktane2
1615495truyen4
1614460tvangsakkkord1
1615146tvangsakkorden1
1615128tvangsakkordforhandling2
1614459tvangsakkordtilfella4
1614821tvangsauksjonsskøytet1
1615477tvangssalsliknande1
1614747tvangsskøytet1
1615347tvilsspørsmålet1
1614446typetvang1
1614617uforfallen2
1615481ugyldiggrunn1
1614874ugyldiggrunnar3
1614866umyndigskap2
1615124underhandssal1
1615250underleverandørens1
1615253underpanterett2
1614856underslagstilfella1
1614850unidroit1
1615076unnadregne2
1614897unntaksløysing1
1614618unntek1
1614261utaforståande3
1614719utbetalingstilvising2
1615048utferdarens1
1614584utferdarkonto1
1615116utleggsboka1
1614551utleggshavarens1
1615148utleggspanterett3
1615112utleggspanteretten1
1615222utleggssituasjonen1
1614373utleggstakar36
1615115utleggstakarane1
1614554utleggstakarar4
1615103utleggstakarens4
1615071utleggstilfella2
1614553utleggtakaren1
1614501utleieren1
1614410utleigarens1
1614756utluting1
1615070utmätning1
1614696varekjenneteikn1
1615520varelagerpanthavar1
1614708varemerkerett1
1614677varslingsregelen1
1614651vekselloven1
1615074verdikrav3
1615319verdipapireigenskapane3
1614631verdipapireigenskapar2
1614591verdipapirkonto1
1615321verdipapiromgrepet1
1614270verdipapirreglane1
1614599verdipapirrett1
1614590verdipapirsentrallova4
1614273vernetingsreglar1
1614246vindikasjon9
1614857vindikasjonskrav1
1614840vindikasjonsprinsipp1
1614305vindikasjonsregel1
1614842vindikasjonsrett1
1614247vindisere2
1614702vml1
1614648vpfl2
1614576vpsl21
1614294vtrl2
1615309yteplikt1
1614449yteplikta2
1614450yteplikter2