Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 46,2009-09: St.meld. nr. 46 (2009-2009) Norsk sjøpattedyrpolitikk

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 19.06.2009

Av i alt 3639 ordformer var 270 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1555244algoritme1
1555038ascobans1
1555213augneblinkeleg1
1555207avgiftsfinansiert2
1555285avlivingsspørsmål1
1555259avlivingsteknikkar1
1555130bakteriegruppa3
1555218bearbeidingsindustri1
1555200bereiast1
1555029bergensdeklarasjonen1
1555245beskatningsnivået1
1555099beskyttelsesnivå2
1555097beskyttelsesnivået3
1555033bestandsbiologi1
1555248bestandsforsking1
1555084bestandsidentiteten1
1555140bestandsnedbygging1
1555228bestandsovervakning1
1555058bestandsteljingar3
1555035bestandstilveksten4
1555267betennelsestilstandar3
1555234bioenergetisk1
1555252biomassar1
1555256blodtappingsprosedyrar1
1555041blokkstemme1
1555172blueback2
1555190brunsel1
1555177deltakarregulering1
1555108dieperioden1
1555233diettdata1
1555290ekspertrådgivarar1
1555297fangskulturen1
1555226fangstala1
1555109fangstalternativ1
1555203fangstast1
1555051fangsteffektiviserande3
1555188fangsteffektivisering1
1555208fangstforbodet4
1555032fangstkvotane5
1555148fangstnivåa3
1555287fangstnæringane5
1555257fangstnæringar1
1555044fangstovervaking2
1555288fangstreguleringa1
1555104fangstsida1
1555295fangstspørsmålet1
1555150fangststrategi1
1555049fangstutbytte2
1555194fangstutbyttet3
1555173fangstverdiar1
1555052fartøystønaden2
1555230fellingsprogram1
1555065feltdata4
1555229femårsperiodar1
1555085finnkvalgruppa1
1555089fiskerireguleringane1
1555253fleirbestandsmodelleringa1
1555165fleirbestandsperspektiv2
1555179fleksibilite1
1555293forvaltingsrådgivinga2
1555095forvaltningsprosedyrar1
1555079forvaltningsprosedyren2
1555062forvaltningsråda4
1555063forvaltningsrådgivinga3
1555105framandstoff20
1555054fredigstilt2
1555080gjenfangstar1
1555255granatharpunen3
1555083grønlandskvalane1
1555162grønlandsselane1
1555147grønlandsselbestanden2
1555216handelsaspektet1
1555160haustingsalternativ1
1555192havbruknæringas1
1555219haverten2
1555221havforskingsinstitutt3
1555132havressurslovas1
1555280hyperfølsemd1
1555055hårfellingssesongen2
1555031inspektørsystem1
1555214inuittsamfunna1
1555131ishavssel3
1555266karproblem3
1555199kasteområde1
1555034klappmyss34
1555126klappmyssbestanden2
1555215kompromissforhandlingar1
1555071kon­troll­grupper1
1555091kvalbestand1
1555090kvaldata2
1555249kvalfangsnæringa1
1555096kvalfangstlanda3
1555042kvalfangstvennleg1
1555043kvalforvaltning4
1555072kvalforvaltninga1
1555048kvalobservatørar2
1555279kvaloljar1
1555269kvalolje14
1555046kvalpolitikk3
1555103kvalprodukta1
1555237kveisarten1
1555127kvelpesjukevirus2
1555082kvitskjeving3
1555030kvotebonus3
1555201kvotespørsmål1
1555107kvotetilrådingane4
1555240kystfaunaen1
1555238kystselartane1
1555231kystselbestandane2
1555059kystselen12
1555294kystselforvalting1
1555111likevektsfangst5
1555110likevektsfangsten3
1555265livsstilsjukdommar1
1555142maksimumsnivået1
1555232matkonsumet3
1555077mengdeutrekning1
1555081mengdeutrekningar1
1555195mikrokredittordning1
1555153modellbasert1
1555159modellsimuleringar1
1555056målnivå2
1555241målnivået5
1555133naturmangforldlov1
1555087nebbkval1
1555088nebbkvalar1
1555141nedbyggingsperioden1
1555157nlim1
1555152nlimog1
1555143nmax1
1555028nordsjøland2
1555163næringsvalet1
1555180ombordbehandling1
1555197omflagging2
1555220orskjæra1
1555092overvakninga1
1555070pasientforsøk2
1555128pdv2
1555156punktestimat1
1555284raffineringsmetodane1
1555278reaktiviteten1
1555243referansenivåa1
1555136reproduksjonsdata1
1555137reproduksjonsparameter1
1555118reproduksjonsratar1
1555068ressursrådgivinga3
1555149restaureringstid1
1555276reumatiske3
1555235rundorm2
1555236rundormar6
1555247rådgivingsbehov2
1555122rådgivingsnivået1
1555189råstoffverdi1
1555164satellittmerking1
1555060selartane2
1555211selbestandane4
1555186selfangstfartøy2
1555206selfangstfartøya1
1555212selfangstnasjonar1
1555210selfangststønaden1
1555225selkjevar1
1555205selkvoten1
1555181selnæring2
1555184seloljeindustrien1
1555185selråstoff2
1555178selsektoren1
1555182selspekket1
1555222sesongfreding1
1555254simultane1
1555064sjøpattedyrforsking5
1555027sjøpattedyrforvaltninga1
1555069sjøpattedyroljar2
1555270sjøpattedyrolje10
1555296sjøpattedyrområdet1
1555036sjøpattedyrpolitikken2
1555260sjøpattedyrprodukt1
1555193sjøpattedyrprogrammet2
1555286sjøpattedyrråd1
1555223sjøpattedyrrådet4
1555292sjøpattedyrrådgivinga1
1555291sjøpattedyrøkologi1
1555217skinnindustrien2
1555191skinnkvalitetar1
1555174skinnprisane3
1555227skyttarprøve1
1555168sluttavrekningane1
1555196småbåtfangst1
1555037småkvalar1
1555100småområda1
1555258steinkobbane1
1555061steinkobbeførekomstane2
1555209stønadsdelen1
1555171stønadsopplegg1
1555057støttemidlane2
1555204svartunger1
1555047tannkvalane4
1555086tannkvalartane1
1555272tarmbetennelsessjukdommar1
1555275tarmsymptoma1
1555045teljetokt5
1555169tilskotstala1
1555098tuning3
1555053tvisteløysingskonsultasjonar2
1555274ulserøs1
1555117ungedød1
1555120ungetal1
1555138ungeteljingar1
1555073utrekningsarbeid1
1555146uttaksmønsteret1
1555154uttaksstrategien1
1555176vaksendyrfangsten1
1555139veksttempoet1
1555289veterinærekspertise1
1555074vågekvalfangsten9
1555102vågekvalprodukt1
1555198wsi5
1555246­nammco1
1555250økosystemforsking3
1555161økosystemkomponentane1
1555067økosystemmodellar3
1555251økosystemsamanheng1