Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 95L,2009-10: Prop. 95 L (2009-2010) Endringar i opplæringslova og privatskolelova (leksehjelp m.m.)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 26.03.2010

Av i alt 4102 ordformer var 55 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1554994delegeringstilgangen1
1554988enkelttime4
1554974fellesfråsegner1
1555003finskopplæring1
1554997fritidstilbudet1
1555010grunnkompetanseomgrepet1
1554983høringsinstansen3
1554970høringsnotata1
1555023klammerformene1
1555022klammerformer1
1555017kostnadsberekningane1
1555013kulturskoletilboda2
1554985leksehjelparen2
1554979leksehjelptida1
1554978leksehjelptilbod5
1554973leksehjelptilbodet17
1554993lærarfunksjon1
1554977lærarinnverknad1
1554989lærlingombudet1
1555008omgrepsendring2
1554990opplæringsøkt9
1555021opplæringsøkta1
1555005paragraftilvising1
1555014personvernspørsmålet1
1555001redigeringsmessig1
1555011reingjeringspersonell1
1555002rettskrivingskrava1
1554995skolefritidstilbud1
1555012skolemyndigheita1
1554992skolepersonale1
1554991skoletime2
1555018skyssbehov2
1554976skyssproblemet2
1554984skyssrett2
1555020småpausar1
1554998tilretteleggingsplikt2
1554980timetalsutvidingar1
1554987undervisningsøkter1
1554996utdanningsforløpet1
1555006utlysingsplikta2
1555004utlysningsplikta1
1554999uttykkeleg1
1555000»departementet1