Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 130L,2009-10: Prop. 130 L (2009-2010) Endringar i bustadoppføringslova og avhendingslova (skjerping av garantireglar og regulering av vidaresal)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 21.05.2010

Av i alt 2530 ordformer var 135 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1553967almenboligloven1
1553965andelsbustader2
1554063avhendingsavtalar4
1554065avtaleforholda2
1554068avtaletypen1
1554001bankdeponering1
1554021boligoppføringsloven1
1553958boligregistrering1
1553999bostadköp1
1553991bostadsaktier1
1553988bostadsköp1
1553997bruksgodkjenning4
1554016budstadoppføringslova1
1554002bustadaksjar1
1554004bustadaksjen1
1553987bustadandelslag1
1554003bustadköp1
1554005bustadkøp1
1553974bvb5
1553957byggeloven1
1553963byggeskadefonden6
1553971byggeskadefondens1
1553960byggeskadeforsikring2
1553984byggfeil15
1554029byggfeila1
1553979byggfeilforsikring9
1553983byggfeilforsikringa1
1554009byggfeilforsikringar1
1553978byggfelsförsäkring1
1553952byggjeskadar5
1553962byggjeskade2
1553954byggjeskadeforsikring3
1553955byggjeskadeforsikringa1
1553972bygningseigaren1
1553973bygningsfornyelse1
1553953bygningsfornying1
1553976bygningsfornyingsprosjekt2
1554007bygningskvaliteten2
1553943bygningslovgivning3
1554020bygningslovutvalget1
1553994delägare1
1554036direktekravskreditor7
1554037eiendomsforetakenes3
1554064eigedomsmeklingsregelverket1
1554066entreprenøromgrepet2
1554077erverver1
1553981ferdigstillingsgaranti2
1553982ferdigstillingsgarantien1
1553980forbrukarentreprisar1
1554067forbrukarkjøparar1
1554057forbrukarperspektiv1
1554049forbrukarvernereglane4
1554069forbrukarvernereglar1
1554054forbrukerkjøp1
1553986forsikringsreglane1
1554035forskotsbeløp2
1554000fullføringsgaranti1
1553995fullgöra1
1553989fullgörande1
1554075fullteikningsforsikring1
1554018garantibeløpa9
1554034garantikostnadene2
1554071garantikrava2
1554031garantipremiane2
1554022garantiregelen1
1553949garantireglane22
1554078garantireglar4
1554038garantirettslege1
1554030garantistanes1
1554033garantisummane5
1553951gründeravtalar1
1553992händelse1
1553998insolvenstrygd4
1553948kjøparan5
1553966kjøpskostnadene1
1553945kjøpslovgivinga3
1553964kollektivbustader1
1554032konkurstilfella8
1554047kontraktforma2
1554051kontraktlov2
1554048kontraktlovgiving1
1554056kontraktlovgivinga3
1554039kontraktposisjon14
1553944kontraktposisjonar18
1553946kontraktposisjonen17
1554052kontraktrettslege3
1554044kontraktsinngåelsen1
1554040kreditorskiftet1
1553990köp2
1553956materialfeil1
1554006nyoppføring1
1553977ombygningsutgiftene1
1554073omsetnadslivet1
1554060oppfyllingsansvar12
1554050oppfyllingsansvaret1
1554061oppfyllingsplikt2
1553950oppføringsavtalar3
1554059partskonstellasjonen1
1553996prestationsskyldighet1
1554027reklamasjonstida9
1554072rettsendring1
1553947rettsetterfølgjar2
1554070risikoforskyving4
1554028samanfalle1
1553969skadedækning1
1553993stiftande4
1554017tapsdekning1
1554058utbyggarselskapet1
1554046utbyggerselskapet1
1554045utbyggerselskapets1
1554042vidaresala1
1554053vidaresalsavtalane5
1554074vidaresalsavtalar1
1554076vidaresalsavtalen1
1554062vidaresalssituasjonane1
1554055vidaresalstilfella3
1554041vidareseljaren5