Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 126LS,2009-10: Prop. 126 LS (2009-2010) Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 11.05.2010

Av i alt 5401 ordformer var 253 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1553658aksjens2
1553683andrehandskjøp1
1553866ansvarskrav1
1553824arbeidssparing1
1553744arbitrasje1
1553770armlengdeprinsipp1
1553771armlengdeprisen2
1553628avfallsforbrenningbransjen1
1553811avgiftsbeløp2
1553853avgiftssubjektet2
1553657avlegginga2
1553785avsetnadsinstruksen1
1553789avtaleinformasjon1
1553795avtaleopplysningar1
1553679balansetal1
1553822barnehageverksemdene1
1553665basisordning1
1553643basisordninga29
1553732basispris2
1553626budsjettterminen1
1553837buovertaking1
1553775comparables1
1553823dagmammaverksemd1
1553701dekningsplikta1
1553786deltakardelane1
1553873dokumenttilgang1
1553827dødsfallsåret5
1553826ektefellars1
1553862endringslovane1
1553625energiavgift6
1553633energiskattedirektivet3
1553659enkeltaksje2
1553697entreprenørskip1
1553848farvatnlova1
1553836felleslikning4
1553835felleslikninga1
1553724feltnøytrale1
1553654finansinntekt3
1553686finanskapitaldel1
1553685finanskapitaldelen2
1553856fjernleverbare1
1553630forbrenningsavgifta1
1553834formuesfrådrag1
1553833formueslikninga1
1553713formålsgrunna1
1553850forsinkingslova1
1553851forsinkingsrentelova1
1553839forsyningsflåten2
1553739framtidsmarknad1
1553687fratrukke3
1553867fritaksmetodens1
1553754førehandsutsegn6
1553645føremonleg1
1553870føretaksformer2
1553715gassal25
1553756gassalsavtale1
1553751gassalsavtaler1
1553716gassalsprisar1
1553717gassforhandlingsutvalet2
1553725gasskjeda1
1553768gasskontraktar2
1553743gassprisane12
1553741gassprisindeksar1
1553798gassår1
1553651gevinstutrekninga1
1553718gfu11
1553671grunnlovsspørsmål1
1553640gruppeunntaksforordning1
1553641gruppeunntaksforordninga1
1553849hamneavgiftar1
1553635hytan1
1553808innleveringssystemet1
1553712inntektsskattelikninga1
1553815interfylkeskommunale1
1553753internprising10
1553752kjøpare1
1553820kompensasjonsbeløp1
1553807kompensasjonsoppgåvene3
1553804kompensasjonsoppgåver7
1553670konsernforbundne6
1553690kontrakssum3
1553791kontraktskvantum1
1553731kontraktsprisane1
1553684kontraktssummar3
1553709korreksjonsskatten1
1553661korreksjonsskattereglane1
1553790leveringsperiode1
1553825leveringsrutinane1
1553722likningsavgjerder2
1553723likningskontroll3
1553863likningsloven1
1553830likningsmaktene1
1553838likningsmåten1
1553776likningssaker1
1553623likningsstellet48
1553821likviditetsfordelen1
1553852lottfiskarar1
1553872lovutkasta1
1553650lågskattland1
1553692lågskattregime1
1553647låneforbodet7
1553736marknadsknutepunktet1
1553749marknadsnoteringa1
1553748marknadsnoteringar1
1553740marknadsnoterte1
1553755marknadsverdet2
1553802meirverdiavgiftskompensasjonslova1
1553813meirverdiavgiftskompensasjonsoppgåve1
1553624meirverdiavgiftskompensasjonsoppgåver1
1553814meirverdiavgiftskostnadane2
1553864meirverdiavgiftslov3
1553857meirverdiavgiftsregisteret2
1553859meirverdikompensasjonslova1
1553854merverdiavgiftsregisteret2
1553622miljøfondsordninga15
1553817mottakssentralen1
1553783mønsterskatteavtala1
1553637naturalhy2
1553727nedstraumsaktivitet1
1553720nedstraumsdelen2
1553726nedstraumsselskap1
1553719nedstraumsverksemd4
1553762normpris6
1553758normprisar6
1553759normprisen1
1553778normprisordninga3
1553760normprissystemet2
1553746oljeprisindeksering2
1553855omsetningsoppgåva1
1553858oppgaveplikta1
1553806oppgåvefristen2
1553796oppgåveskjema1
1553705overføringsmetodar1
1553861overskreve1
1553803papirinnlevering17
1553819papiroppgåve1
1553828personfrådrag1
1553757petroleumsprisrådet1
1553782petroleumsskatteforskrifta2
1553681poolsamarbeid2
1553682poolsamarbeidet1
1553842primærbustad2
1553843primærbustader2
1553793prisformel1
1553738prisindeksering1
1553763prisoppgåveskjema1
1553729prisrevisjon2
1553800rapporteringsløysing1
1553673realkapitaldel23
1553678realkapitaldelen16
1553649reiarlagsdrifta1
1553702reiarlagskattordninga1
1553708reiarlagsselskapa1
1553707reiarlagverksemd1
1553646rekkjefølgjeregel4
1553668rekkjefølgjeregelen9
1553644rekkjefølgjereglane4
1553621rekkjefølgjereglar2
1553675rettefrist2
1553703rettingshøvet1
1553809revisorattesten1
1553810revisorrolla1
1553781rørleidningstransport1
1553733salsavtalane2
1553788salsinformasjon3
1553799salsopplysningar1
1553769salsverdet4
1553655sambuars2
1553831sambuarstatus1
1553652samleforskrift4
1553845sekundærbustad2
1553844sekundærbustaden1
1553846sekundærbustadmetoden1
1553818sentralforvaltning1
1553627sjablongbestemte1
1553666skattefritaksregimet1
1553728skatteføremål8
1553676skattekonsekvensar1
1553664skattelatente3
1553721skatteprovenyet2
1553832skatteregelverket1
1553674skatteskyldnadar2
1553648skatteskylnader1
1553784skattleggjingsområde2
1553829skifteattest1
1553801skjønslikning1
1553629slutthandsamingsavgifta1
1553735spothandelen1
1553737spothandlar1
1553734spotmarknader2
1553742spotmarknadsprisane1
1553745spotmarknadsprisar1
1553663statsstøtteretningslinjer2
1553642særavgiftsforskrifta1
1553779særskatteplikta3
1553773særskatteregimet2
1553620taretrålarar6
1553695tidsfrakting1
1553860tomtefesteavtaler1
1553693totalfrakting2
1553698totalfraktning1
1553780tradingverksemd1
1553669utbyttebehov2
1553656utbyttebehovet1
1553677utdelaren2
1553840utleigeverdi1
1553632utsleppsfaktoren1
1553667utsteget2
1553660uttaksskattereglane1
1553662uttaksskattereglar1
1553767utvinningsselskap4
1553787utvinningsselskapa3
1553774utvinningsverksemda1
1553714valhøvet1
1553634veksthusverksemda1
1553672verdsetjingsreglane2
1553797verdsettingar2
1553747vidaresalsprisar2
1553750vidaresalsprisen1
1553766volumprofil1
1553765våtgassleveransar1