Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 113L,2009-10: Prop. 113 L (2009-2010) Endringar i yrkestransportlova og jernbaneloven (gjennomføring av forordning (EF) nr. 1370/2007 av 23. oktober 2007 om offentlig persontransport med jernbane og på vei og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og 1107/70)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 23.04.2010

Av i alt 2024 ordformer var 60 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1553595anbodsprosedyren2
1553606anbods­konkurransar1
1553609befolkningsstrukturane1
1553594bruttokontraktar2
1553573direktetildeling4
1553567direktetildelinga1
1553600ekspressbusselskap1
1553586fellesforskrift1
1553593fellesregler2
1553584fordelingsforskriften1
1553599fylkesinterne2
1553570førehandsval1
1553591gjennomføringsføresegna1
1553575hjelpeomgrep1
1553592jernbanepassasjar1
1553614kilometergrense1
1553597klagenemndpraksis1
1553619kollektivtransporttilbod2
1553566konkurranseprosedyren2
1553565konkurranseprosess1
1553587konkurranseutsettja1
1553610kontraktbeløp1
1553605kontraktsformar1
1553616kontraktslengda3
1553611kontraktvolum1
1553602landsorganisasjoneni1
1553618l­yste1
1553598løyvevedtaket1
1553562maksimaltakstar5
1553563maksimumstakstar1
1553578personruter1
1553613regieringa1
1553574regionaltransport1
1553604resultatkontraktar1
1553607sjøoffiserers1
1553596svv7
1553569tenestekonsesjonskontraktar9
1553579tenesteytelser1
1553590tildelingsforma1
1553603transportoperatørar1
1553576transport­tenester1
1553577transport­øren1
1553588vegtransportområdet3
1553617­utgangen1