Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 100S,2009-10: Prop. 100 S (2009-2010) Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 157/2009 av 4. desember 2009 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2009/49/EF av 18. juni 2009 om visse opplysningskrav for mellomstore selskap og plikta til å setje opp konsernrekneskap

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 26.03.2010

Av i alt 349 ordformer var 7 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1553404konsernrekneskapsdirektivet4
1553405opplysningskravet1
1553403rekneskapsdirektivet3