Norsk Ordbok 2014 layout  

StMeld 6,2009-10: Meld. St. 6 (2009-2010) Nordisk samarbeid

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 02.10.2009

Av i alt 5058 ordformer var 262 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1553303aksjeselskapslovgjevinga1
1553247akvakulturforvaltning1
1553241algeteknolgi1
1553288arbeidskraftressursar1
1553285arbeidslivssektoren2
1553287arbeidsministermøtet1
1553284arbeidsrettsutvalet1
1553201arbetsliv1
1553301arvelovgjevinga1
1553127atlantsamarbeidet1
1553187avdelingssjefsnivå1
1553223balansehandtering1
1553222bodområde1
1553101bransjearbeid1
1553318bruksforholda1
1553293cahp1
1553272caymanøyane3
1553141cruiseindustrien2
1553240dekningsverk1
1553183demarchar1
1553095driftsreglement1
1553292dyrehelsestrategi1
1553294dyrehelsestrategien1
1553182easbricom1
1553192effektivitetsagendaen1
1553220elmarknadsgruppa1
1553116embetsmøte1
1553219energihandlingsplan1
1553149eurofaculty1
1553331europarådpakta1
1553115femlandssamarbeid2
1553245fiskerirelevante1
1553232fiskerispørsmåla2
1553215forhandlingsresultata1
1553199formannskapskonferanse1
1553166formannskapsprioriteringane1
1553165formann­skapen1
1553260forskarkonsortium1
1553315forskingskonferansen1
1553242forvaltningskapasitet2
1553319fritidsdykking1
1553077frontspelar1
1553270frøkelvet1
1553267frøkvelv4
1553266frøprøvar2
1553268frø­lageret1
1553239fullskalaversjon1
1553111globaliseringsprosjekta1
1553280globaliseringsrelevante1
1553282globaliseringssamarbeidet1
1553193globaliseringsutfordringene1
1553153grasrotsamarbeid1
1553081grensearbeidarar1
1553087grensehinderforumet1
1553080grensehindersaker1
1553094grensehindra1
1553086grensependlar1
1553102grensesamband1
1553249handelsmogelegheiter1
1553273handelsportefølje1
1553277helseforsamlinga4
1553134hovudinstrumenta1
1553156ibs8
1553076idékatalog1
1553289indikatorarbeid1
1553108informasjonsfaglege1
1553206infrastruktursamarbeid1
1553189innkjøpssam­arbeid1
1553230innovasjonssida1
1553078innovationscenter1
1553269itpgrfa1
1553091jernbanesystema1
1553190kapabilitetsutvikling1
1553297kjønnsforsk­ing1
1553216klimaarbeidsgruppe1
1553073klimabelastingar1
1553204klimaundervisninga1
1553126klyngesamarbeid1
1553159komirepublikken1
1553124kriseberedskapssamarbeidet1
1553145kulturpartnarskapen1
1553144kul­turpartnarskap1
1553283kvalifikasjonsbehov1
1553217kvikksølvregime1
1553214kystsoner2
1553122kystvaktnærvær1
1553112landskapsregjeringa1
1553105lokalbedrifter1
1553300lovgjevingsforskjellar1
1553137luftfartsavtale4
1553257mastergradstudentar1
1553237matdepartementa1
1553194mediefelt1
1553195mediekunstnarane1
1553291merkjeordning1
1553197miljøekspertar2
1553079minister­rådet2
1553307møteforumet1
1553221nettplanlegging3
1553254nma1
1553263nmdd1
1553142nordatlanten1
1553173nordgruppe1
1553244nordistnettverket1
1553191nordsup2
1553231norforsk1
1553100nvfs1
1553167observatørlandet1
1553114ottosson2
1553279pandemispørsmålet1
1553158parlamentarikarkonferansen1
1553178partnarskapstilhøve1
1553088pasientmobilitetsdirektivet1
1553074plenumsinnlegga1
1553203policyrelevant1
1553226policyrelevante1
1553312prekursorar1
1553281problem­stillingar1
1553298promemoriaen1
1553150prosjektfond1
1553143prosjektsøknadsrundar1
1553309protège1
1553296punkaharja1
1553123redningskapasitet1
1553162redningsressurs1
1553161redningsressursar2
1553160rednings­operasjonar1
1553259ressursrelaterte1
1553248resursforvaltning1
1553299rettsfellesskapen1
1553205rådgjevingsgruppa2
1553212rådgjevingsgrupper1
1553188rørartilleri1
1553082saksopplysingane1
1553118samarbeidsrommet1
1553317samarbeidsutvikling1
1553330sameinteressene1
1553090samferdselssektor1
1553252samforvaltning1
1553306samfunnskriser1
1553119satellittenester1
1553121satellittressursar1
1553211scenariearbeid1
1553302sluttprotokoll1
1553274sosialservice1
1553332språkpakta2
1553290statsborgarfeltet1
1553325statseigedomar3
1553070statsministererklæringa2
1553128stbr1
1553308stockholmsprogrammet1
1553198studiestøtteområdet1
1553152styresmaktsamarbeidet1
1553075styrkeposisjonane1
1553224systemdrift1
1553225systemdriftssamarbeid1
1553228tfi4
1553261tidsaktulle1
1553132tlp1
1553071toppforskingsinitiativet5
1553207toppforskingsprogrammets1
1553305trafikkteneste2
1553093transittprosedyrar1
1553328transportministermøte1
1553148transportpartnarskapen2
1553133transportsambandet1
1553129transportstraumane1
1553181treningssida1
1553286trepartsseminar1
1553107trygdeportalen1
1553314tryggleiksforsking1
1553316tryggleiksforskinga1
1553139turismesamanheng1
1553275unirand1
1553154universitetssamarbeid1
1553258unytting1
1553157urfolksmedarbeidar1
1553324utanlandseigedomar1
1553184utanlandsrepresentasjonane1
1553176utanriksadministrative1
1553200utbildningsframgång1
1553320utlendingsdirektorata1
1553323uvissestyring1
1553099vegforum1
1553138vegtransportavtale1
1553098vejdirektoratet1
1553109velferdsetatane1
1553202vertsorganisasjon1
1553208vindbasert1
1553177visumrepresentasjon2
1553322visumsaker6
1553321visumstyresmaktene1
1553196vitskapssektoren1
1553097vägförvaltningen1
1553235växjø1
1553213­samarbeid1
1553110­samarbeidet4
1553234økomerking2
1553164øvingsrekkja1
1553163øvingsserien1