Norsk Ordbok 2014 layout  

StMeld 3,2009-10: Meld. St. 3 (2009 - 2010) Statsrekneskapen 2009

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 30.04.2010

Av i alt 3841 ordformer var 148 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1552961attføringsmottakar1
1552954buset­jingstakta1
1552950godkjenningstala1
1552938kriminalom­sorga1
1552999langtidsplanperioden1
1553013lånekapittel1
1552947lånetranaksjonar1
1552958lønegrunnlaget1
1553022målsette1
1552907ny­salderingsproposisjonen1
1552972pandemivaksinar2
1552940politihøgskolestudentar3
1552973reverseringa4
1552959sjukmeldingsgradering1
1553035statskassesvekslar1
1552898struk­turelle1
1553004strømkabel2
1552918utanriks­føremål1
1552998utstabil1
1552917utvik­lingshjelpa1
1553031verdipapirvinstane1