Norsk Ordbok 2014 layout  

StMeld 12,2009-10: Meld. St. 12 (2009-2010) Melding til Stortinget Finansmarknadsmeldinga 2009

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 23.04.2010

Av i alt 9593 ordformer var 507 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1551974administra­sjonen1
1551845agrokredbank1
1551659aksjekursindeksane1
1551945artsgruppering1
1551890attestasjonsoppdrag2
1551730avkastningsresultatet1
1551819balansedagen1
1551697banksektor2
1551794banksikringslov1
1552016bankstatistikken2
1551760banktilsyns­komiteen1
1551903bank­tilsynskomiteen1
1551762berekningsstudie3
1552152betalingsbalansekrise2
1551857betalingsmåter1
1551702bruttopremie1
1551951budsjettløyvinga1
1551745bustadlånoverføringa1
1551680bustadlånundersøkingane1
1551679bustadverdi3
1551686børskursar2
1552059callesen2
1551761coverage1
1551768crd11
1552060departements­råden1
1551775des­ember1
1551790direktivbestemmingane1
1551798direktivendringane1
1552012diversifisert1
1551861dollarfinansiering1
1551873driftsbalansar1
1552081ecf4
1552007eigarbrøken1
1551977eigardelskapitalens2
1551731eigenkapitalbufferar1
1551714eigenkapitalemisjonar1
1552008eigenkapitalparts­bevis1
1551721eigenkapi­talen1
1551677eksist­erande1
1552126eksportleidd2
1551770endringsdirektiva1
1551997enkeltfråsegner1
1551811esrb2
1551984etode1
1551883etterspurnadene1
1552071exercises1
1552087exogeneous1
1552061finansdeparte­mentet1
1551738finansieringsmarknadene2
1552112finansieringsrolla1
1551669finansieringstilgangen1
1552066finansieringsvanskar1
1552043finansinstitu­sjonar1
1551806finanskriseutvalet4
1551649finansmarknadsmeldinga2
1551753finansmarknadsreguleringa3
1552104finanssystema2
1551896finanstilsynslova10
1551807finans­krisa1
1551897finans­tilsynet2
1551711finans­uroa2
1551921flaggepliktig1
1551879fokusmålet1
1551800fondering1
1552032fondsformålet1
1551973fondsobligasjon1
1551979fondsobligasjonen3
1551991fondsobligasjonens1
1552105fordringsprisar1
1551660fordrings­instrument1
1551868formuesprisane2
1551946formålsgruppering1
1551850forsikringsagentføretak1
1551847forsikringsformidlingsføretak1
1551750forsikringsforpliktingane1
1551729forsikringskontrakten1
1551726forsikringsverksemdslov1
1551844forstandarskapa2
1551969forvaltningssystema1
1551706forvaltnings­kapital1
1551931framand­inkasso­føretak1
1551802fullharmoniseringsbestemminga1
1551898fylkes­kommunale1
1552038fyrstehandsmarknaden1
1551728førehandsbetale2
1551747førehandsoppbygging1
1551885føreset­nader1
1551823føretaksendringar1
1551914føretaksfilial1
1551915føretaksfilialar1
1551713føretakslån1
1551681føretakslåna2
1551929føretaksøkonomien1
1551793føre­bu1
1551986gevinstmulighet1
1551682gjeldsbeteningsevne2
1552054gjeldsletting1
1551786gjeldsnedbygging1
1551849gjenforsikringsmeklingsføretak1
1551791godtgjeringsordningane1
1551755godtgjeringsordningar7
1552050gåvebidrag1
1552088gåveelementet1
1552018gåvepolitikk1
1551833handelsfasilitet2
1551993handleforbod3
1552108hovudscenario1
1551870hovudstorleikar1
1551718hybridkapitaldelen1
1552044høgrisikoscenario1
1551858høyringsutkasta2
1552010icaap3
1551875indikatorvariablane1
1551876indikatorvariablar1
1551862inflasjonsforventingane2
1551828infrastrukturforetak1
1551932inkassosakshandsaminga1
1551854innlåningsgraden1
1551985innløsningsverdi1
1552000innløysingskursar2
1551983innløysingskursen4
1551662innskotsgarantidekninga1
1551651innskotsgarantidirektivet2
1551661innskotsgarantiordning3
1551799innskotsgarantiordningane1
1551739innskotsgarantiordningar3
1551801innskotsgarantiordning­ane1
1551832innskotsintervall1
1551712innskotsmarginen3
1551665innskots­garantiordninga1
1551803innskuddsgarantien1
1551804innskyter1
1551789insentivverknadene1
1551808insentiv­strukturar1
1551949institusjonsgruppene1
1551998internkontrollfunksjonar1
1552034investeringsavgjerdene1
1552033investeringsvala1
1551787kapitalbuffer2
1551652kapitalbuff­erar1
1551826kapitalforvaltningsforskriftene2
1551658kapitalinnhentingar1
1551919kapitalkjelde1
1551766kapitalkravsdirektiv1
1551767kapitalkravsdirektivet3
1551765kapitalkravsforskrift1
1551905kapitalnivået1
1551784kapitalsamansetnaden1
1551781kapitalvurderingsprosessar1
1552015kapital­innskota1
1551821kjernekapitaltilskot1
1551989kjøpsopsjon1
1551723kollektivporteføljen1
1551792kompensasjonsutval2
1551851kompensasjonsutvalet1
1551995konfidensialitetsavtalar1
1551863konkurstrygging1
1551740konsumetterspurnaden2
1551827kontoføringsforskrifta1
1551987konverteringen1
1552001konverteringskursen1
1551990konverteringsrett1
1551880korttidsanslag1
1552153kredittdrive2
1551864kredittflyten1
1551676kredittkjelder2
1552030kredittobligasjonsmarknaden3
1552036kredittobligasjonsmark­naden1
1552035kredittpåslaga1
1552017kredittstrategi1
1551872kredittstraumar1
1552021kredittvurderingsselskap1
1551705kreditt­institusjonane1
1552013kreditt­veksten1
1551772krisehand­tering1
1551654krisetilpassinga1
1551859kronelikviditet1
1551860kronetilførande1
1551722kundebufferar1
1551724kundemidlane1
1551732kundeporteføljane2
1551695kundesystem1
1551913kundevern1
1551994kursrelevante1
1551840kvitvaskingsformål1
1552057kvoterevisjon3
1552141kvote­formelen1
1552154latviskeigde2
1552146legitimitetsproblemet1
1551720leverage2
1551901likestillingshandlings­planen1
1551902likestillingsomgrep1
1552132likviditetsgarantist1
1551674likviditetsregelverket1
1551673likviditetstilgangen2
1551670likviditetstiltaka1
1551852likviditetsundersøkingar1
1551668likviditets­krise1
1551689livsforsikrings­selskapa4
1551733livsfor­sikringsselskapa1
1551735livs­forsikrings­selskapa1
1552092låginntekstland1
1552069låginntektsordningane5
1552095lånebidrag2
1552131låneordninane1
1552121lånestorleik2
1552077låne­ordningane1
1552049långjevarlanda3
1551900lønnsstatistikk2
1551773løpetidsbaserte1
1551810makroovervaking1
1552114makrosystemiske1
1551771maksimalgrenser2
1551667marknadsfinansieringa2
1551924marknadshendingar1
1552040marknadslikviditeten1
1551709mark­nadsrentene1
1551725mark­nadsutviklinga1
1551846microfinance1
1552115mikroovervaking1
1551734minsteavkastning1
1551756motsykliske2
1551877målfunksjonen1
1551818nedskrivingsbehovet2
1551816nedskrivingsmodellen1
1551684næringseigedomsmarknaden1
1551683nærings­eigedom1
1551666obligasjonsmarknadene2
1551656obligasjonsmarknader1
1551671obliga­sjonsmarknadene1
1551882oljeserviceselskapa1
1551741omfinansiere1
1551694omsetnadsverdiar1
1551975oppkapitaliserast5
1552024oppkapitalisere1
1552041opp­gåvene1
1551746overførande1
1552125overskotslanda1
1552103over­vakinga1
1551831partseigarars1
1551911pensjonsføretaka1
1551825pensjonsverksemd1
1551742personkundeutlån1
1551743personkundeutlåna1
1552064policysaker1
1552111politikkanbefalingar1
1552117politikkdiskusjon1
1552109politikkråda1
1551688porteføljeeksponeringane1
1551961porteføljeinntekter2
1552009preferanseeigenkapitalbevis1
1551992preferansekapitalen4
1552003preferansekapitalens1
1552004preferansekapitalinnskot1
1551981preferansekapitalinstrumentet7
1551867prisanslaga1
1551805prismanipulasjon1
1551842produktføretak1
1551976prosentpoengs7
1552019rapporteringsbyrde1
1552086rcf7
1551881realtidsdata1
1551736real­økonomien1
1552106rebalansere1
1551754regelverksinitiativ1
1551838regnskapstandarder1
1552093rekneeining6
1551936rekneskapsførarføretak1
1551927rekneskapsverksemd1
1551692rentegarantiforpliktingane1
1551748rentegarantipremiane1
1551691rentepapirdelen1
1552080rentestruktur1
1552129reservefordring1
1552130reservevalutastatus1
1552156ressursinntekter1
1551744restporteføljane1
1551912rettleiingsdokumenta1
1551841revierstredet1
1551947revisjonsbrevet1
1551836revisjonsdirektivet2
1551925revisjonsverksemd1
1551926revisorforeininga2
1551939revisortilsyn1
1551693risikohendingar1
1551980risikoklasse7
1552022risikoklassifiserte1
1551907risikomodular2
1551968risikorammene1
1551653risikoutviklinga2
1551918rådgjevingssegmentet1
1551886saman­hengen1
1552083scf7
1552005selskapsorgan1
1551884sentralbank­sjefen1
1551910shippingsegmentet1
1552122signalverknadene1
1551952sjukepengerefusjonar1
1552128sjølvforsikre1
1551703skadeforsikrings­selskapa1
1551685skipsfrakt1
1551749solvensregelverket1
1551822sparebanksektoren6
1551824sparebankstiftingar1
1551957spn29
1551966spns2
1551707spreadar1
1551782srep2
1552149stabiliserings­program1
1552155stabiliserings­programmet1
1552113stabspapir1
1551717standardmetode3
1552020statskassevekselrente1
1552025statsrenta1
1551978statsrente1
1552137stemmekrava1
1552139stemmeordningane1
1552102stemmevektene1
1552120stigmatiseringsverk­nader1
1551737stimuliane1
1552048stor­leiken1
1552134strategistyringa2
1551856stressalternativa1
1551855stresstestanalysane1
1552065styreinlegga1
1552142styrereform1
1551814styringsmaktar1
1552099subsidiebidrag1
1552119systemovervaking1
1552042systemrisikoen1
1551996søkjarbankane4
1552014søkjarbankar2
1551757tapsavsetnader1
1551783tapsberande2
1551817tapshending1
1551675taps­berande1
1551835tenestelova5
1551839teneste­lova1
1552107tidlegvarsling1
1552116tidlegvarslingsanalysen1
1552118tidlegvarslingssystemet1
1552084tilbakebetalingsperiode1
1551893tilbakekjøpsavtalane1
1551892tilbakekjøpsavtaler1
1551812tilsynsbyråa1
1551954tilsynseinigar1
1551758tilsynskollegium2
1551889tilsynsplanen1
1551909tilsynsprogram3
1551906tilsynsstandardar2
1551815tilsynsstrukturen1
1551923tilsyns­arbeidet1
1552063til­bakeslaget1
1552023tolvmånadersperioden12
1551830transaksjonsrapportar1
1551942transaksjonsrapporteringssystem1
1552127tryggleiksmotiv1
1552053uhandterbar1
1552124underskotsland1
1551920undersøkings­plikt1
1551780under­liggjande1
1551797utbetalingstid2
1551696utkontrahert1
1551950utlikningsbeløpet1
1551657utlånsaktiviteten3
1551710utlånsmarginen2
1552052utlånsramme1
1552133utviklingsinstitusjonar1
1551759varefond1
1551655vekselverknadene1
1552075vekslingsavtalane1
1552076vekslingsavtale1
1552094vekslingsordninga2
1551704verdipapirfonda1
1551829verdipapirforskriften2
1551934verdipapirinstitusjonar1
1551779verdipapiriseringar1
1551778verdipapirisering­ar1
1551922verdipapir­handel1
1551751verdivurderast1
1551916verdi­papirfond1
1552062verds­banken1
1551727verksemdsregler1
1552110vurderingsprosess2
1551899weme1
1551690­selskapa1
1551672årsakslinene1
1551959års­meldinga1
1551795åtferdsrisiko1
1552140økonomiars1