Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 56,2008-09: St.prp. nr. 56 (2008-2009) Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av tiltaksområde 1 og 3 i Erasmus Mundus II-programmet (2009-2013)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 03.04.2009

Av i alt 434 ordformer var 20 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1551346høgskulesamarbeidet1
1551338industrialised1
1551344internasjonaliseringsstrategien1
1551335kvalitetssikringsordningar1
1551343mastergradane2
1551334studieperiodar1
1551336søknadsvurderingar1
1551327tiltaksområdet2
1551341utlysingsrundane1
1551333»vindauge1