Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 53,2008-09: St.prp. nr. 53 (2008-2009) Verneplan for vassdrag - avsluttande supplering

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 03.04.2009

Av i alt 1572 ordformer var 70 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1551302bjerkreimselva4
1551296bjerkreimsvassdraget1
1551306byna2
1551287departementshøyringa5
1551273detaljkartlegging1
1551299dikeelva4
1551309dovrefjellområdet1
1551276dreneringsalternativet1
1551274dreneringstiltak1
1551319elsvasselva1
1551325elvasselva1
1551275evakueringsberedskap1
1551318fiskelauselva2
1551284fitjadalsvatnet5
1551281fjordvassdrag2
1551282fosselvi3
1551277fråføring1
1551270fylkesdelsplanar1
1551307gaulavassdraget1
1551317gluggvasselva2
1551288heresfossfjorden7
1551322inngrepstatus1
1551308kongsmo3
1551323konsekvensutgreia1
1551260konsesjonshandsame1
1551271konsesjons­handsamast1
1551279kraftoppdekning1
1551312langvelldalen1
1551297ogge5
1551314planverktyg1
1551298rettåna3
1551264rprvv11
1551315røssvatnmagasinet1
1551316røssågautbygginga1
1551320samlaup1
1551285samnangervassdraget3
1551263sektorlovverk1
1551278stampaprosjektet2
1551283steindalsvassdraget1
1551321suppleringsrunden1
1551256svenningdalselva7
1551310søbergfossen1
1551289tovdalselva13
1551258tovdalsvassdraget8
1551292tovdalsvassdragets1
1551301uldalsgreina2
1551300uldalsåna1
1551265vassdekka1
1551269vassdirektivforskrifta1
1551262vassdragas1
1551266vassdragsbelte1
1551290vassdragslandskapet1
1551267vassdragsstyresmakter1
1551291vassdragstilknytta1
1551255vassdragstypar1
1551268vasskraftformål1
1551303vasstrengen1
1551272vefsnregionen2
1551324vernedokument1
1551305vernekvalitetar3
1551257verneplanens2
1551280verneplansuppleringa1
1551294vernets1
1551293verneutval1
1551286ørredalsfossen1
1551259øystesevassdraget10