Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 1,2008-09: St.prp. nr. 1 (2008-2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Utgiftskapittel: 1300-1380 Inntektskapittel: 4300-4380, 5611, 5619 og 5624

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 12.09.2008

Av i alt 5249 ordformer var 168 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1550570anbudsruter1
1550714attføringsutval1
1550667autotransformatorer1
1550645barriereverknaden1
1550620beredskapsbehov1
1550583bestillartransport1
1550624bestillingstransporten1
1550629bestillingstransporttilbodet1
1550649betalingsalternativ3
1550607bilbeltegebyret1
1550621binande1
1550622budsjettstyrte1
1550689dobbeltsporutbygginga1
1550553dobbeltsporutbyggingar1
1550692eigarrapport2
1550638eingangsavgifta2
1550668energimålarutrusting1
1550659enkeltpassasjerar1
1550684entrepriseformer2
1550701etatsleiargruppa1
1550625etterspørselstyrt1
1550606fartsrelaterte5
1550631fellestransportar1
1550639firmabilskattelegginga1
1550718forbrukarhjelp3
1550635fordelsskattelegginga1
1550677forskotteringsfullmakt1
1550678forskotteringsfullmakta1
1550614forsøksskular1
1550716funksjonslyte1
1550672fylkesomtalane1
1550594gevingsåsen1
1550715hovedtariffavtalen2
1550593igansette1
1550682infrastruktursektoren2
1550694inndratte1
1550654innstiging2
1550655innstigingsforhold1
1550588jernbanebudsjett1
1550681jernbaneetatar2
1550661joingame1
1550676katterat3
1550601kjørtøyområdet1
1550650kollektivknutepunkta2
1550651kollektivtransportinfrastruktur1
1550686konsulentmiljø2
1550666kontaktleidningsanlegg2
1550690kontaktmøta2
1550685kontraktstrategiar1
1550619kriseinformasjonsplanar1
1550595kryssingsspora1
1550609kryssulykker3
1550712kvartalsoversyn1
1550717køyretøykundane1
1550610køyretøyretta2
1550657leieliner1
1550642loveendring1
1550675malmtrafikken2
1550658materiellparken1
1550604midtseparerande3
1550637miljøfartsgrenser1
1550664modellutviklingsarbeidet1
1550623monelege1
1550695myndigheitskontrollar3
1550656nærtrafikkområdet1
1550671overoppfølging1
1550720passasjerrettar1
1550669pemro1
1550704periodemålet1
1550641piggfridelen2
1550679plankvalitet1
1550683prosjektportal2
1550680prosjektporteføljestyring1
1550558rammenivået4
1550673refusjonsforpliktingar1
1550648reisekjeden1
1550626reiseønska1
1550662ressursnettverket1
1550599resultatanslaga1
1550646resultatoppfølgingssystemet4
1550702sakshandsamarstillingar1
1550628serviceruter1
1550615skulefråværet2
1550703sluttintervju1
1550652stamlinenettet1
1550670strømidlar1
1550618sårbarheitsbildet1
1550719teleprisar7
1550584tilgjengetiltak3
1550693tilsynshandling1
1550706trafikantgruppa2
1550603trafikktryggleiksinspeksjonar6
1550613trafikktryggleikskampanjar2
1550608trafikktryggleikspakka2
1550600trafikktryggleikspakke1
1550602trafikktryggleikssatsinga1
1550576trafikktryggleiktiltak1
1550552transportmidlane1
1550663transportmodellar1
1550691utvikkling1
1550589vedlikehalsarbeidet1
1550592viderføring1