Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 1,2008-09: St.prp. nr. 1 (2008-2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Utgiftskapittel: 1400-1472 og 2465 Inntektskapittel: 4400-4472, 5322, 5578 og 5621

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 12.09.2008

Av i alt 27557 ordformer var 1059 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1550332ajourføringa1
1550335ajourføringsgraden1
1550460aktivitetsfremjande1
1550361albatrosses1
1549770alfalfa1
1549750aluminiumsblanding1
1549968amount«1
1550071analysesida1
1550149anleggsdiesel7
1550271antarktistraktatsamarbeidet1
1549891antibakterielt1
1549887arbeidsstyresmaktenes1
1549621arealas1
1550284arealbruksindikatorane1
1550041arealbrukskategoriar1
1549902arealbruksrestriksjonar1
1549531arealdatabase3
1550272arealtilstanden1
1549692artsobservasjonar3
1550263atomhandlingsplan1
1550253atomhending2
1549535atomtryggingsarbeidet1
1550249atomverksemd1
1549936avfallsaktørane1
1549951avfallsforskriftas2
1549504avfallsførebygging6
1549950avfallskonteinarar2
1549934avfallsstraum1
1549932avgiftsbaserte1
1550148avgiftsinsentivet1
1549789avhendingsprosessen1
1550035avskoge2
1550036avskogingsratane1
1550089avskogingsrate1
1550045avskogingsraten2
1550516avskrivingsprinsipp1
1550377avtalenes1
1549915bakgrunnsnivå2
1549574bakgrunnsverdiar1
1549995baliplanen2
1549881ballastvatnkonvensjonen4
1550518barentshavets1
1549713barmarkskøyringa2
1550119baseline1
1550396basisfinansieringsordning1
1550392basisfinansieringssystem1
1550212basisprogram1
1549518begrunnast1
1550486belastningsfullmakt2
1549529beløningsordninga1
1549989berekrafstrategien1
1550160berekraftdebatt1
1550113berekraftomsyna1
1549767bergfuru1
1549590berggrunnsforhold1
1549744bestandsovervakinga6
1549550bestandsovervakingsprogrammet2
1550450bestandsregistreringsoppdrag1
1549745bestandsreguleringa3
1549759bestandsstatusen1
1550236bestandsteljing1
1549705bestandsvariasjonar1
1549846besøkspunkt1
1549817bevaringsbehovet1
1549812bevaringsforhold2
1549828bevaringsmetodar1
1549830bevaringsoppgåver1
1549498bevaringsprogram14
1549499bevaringsprogramma6
1549559bevaringsprosjektet2
1549832bevaringstilstand3
1550501biocidforskrifta1
1550198biodiversitetsområdet1
1550401biosikkerhet1
1550096bistandsfaglege1
1549532bistandsfeltet1
1550092bndes3
1549802brannsikringsplanar1
1549944bransjeløysing2
1549502bresmeltinga7
1549501brestatar3
1550375brikettane1
1550207brikkeringsanlegget1
1549656bruvollhagan1
1549990budsjettfremlegg1
1549798budsjettmal1
1550132byggevareindustriens2
1550308bygningspåverka4
1549825bygningsvernearbeid1
1549822bygningsverneplanen1
1550279byindikatorar1
1549829båtsamling2
1550075cbff2
1550076cbffs1
1550062collaborative1
1550512cpos1
1550161csds1
1550448datakonflikten1
1549702datakrav1
1550507dataregisteret2
1549824deatnu1
1550065deforestation1
1550066degradation4
1550115departementsgrenser1
1550346departementsinngangen1
1549948deponiavgift1
1549947deponiavgifta1
1549640dieselkjøretøyene1
1550129dieselkøyretøy4
1549604dimention1
1549715direktoratas1
1549525dobbeltsporanlegget2
1549527drammenbanen2
1549570driftsutslepp1
1550111drivstoffbransjen1
1549612drivstoffkvalitet1
1549509echa7
1549736edelkrepsen16
1550189eecca2
1549591effektbasert3
1550323egnos3
1550549eigemeldt2
1549697eionet1
1550246ekspedisjonscruisebåtar1
1549933emballasjesamarbeidet1
1550251embetsgruppa1
1550064emissions1
1549721enkeltarter1
1549605enviroment1
1549777epizootier1
1550441erstatningsoverslag1
1549537etterisolerte1
1550454europarc1
1549981faggruppas1
1550269fagsinstans1
1550477fartøyvernplan1
1549826fartøyvernprogrammet1
1550078fcpf2
1550411feltapparat1
1549734fennoskandiske4
1550223fenologisamarbeidet1
1549853ferskvassførekomstane1
1549645ferskvassmiljø2
1549687finansieringsdepartementa1
1550419finnmarkseigedommen7
1549747finnmarksprosjektet2
1550173fiskerisubsidiar1
1550413fjellstyras2
1549913flammehemmaren4
1549792fleirbruksramme1
1550102fleirgivarsamarbeid1
1550026fondsliknande1
1550135forbrenningsprosessane1
1550354forbrukargruppene1
1550390fordelingsarena3
1550387fordelingsarenaen7
1550395fordelingsarenaene1
1550473formidlingsverdiar2
1549996forpliktingsperiode2
1549624forseringsprogrammet1
1550394forskingsrådsinntekter1
1549931forskriftsbaserte1
1549587forsuringsproblema1
1550444forsuringsskadd2
1549589forsuringsskadde3
1549949forsøplingsproblem1
1549876forureiningsforskriftas1
1550254forureiningslovgivinga1
1550255forureiningsregelverk1
1549863forureiningstilsyns9
1549820forvaltningsgrunnlag2
1549669forvaltningsplanlegging4
1549671forvaltningsplanprosessen1
1549686forvaltningsrelevans1
1549763forvaltningssona1
1549558fredingsprosessane1
1549849fredingsstrategi2
1549787friluftseigedommar3
1549785friluftslivsformål2
1550541friluftslivsopplevingar1
1550304fritidshusplanlegging1
1549601frøbank2
1549703fugleindeksen1
1550117føredragskonsept1
1550350føregongs1
1549521gassnovas2
1549690gassoppkommer1
1550368gassreining2
1550206gassreinsing4
1550531gaupenemnder1
1550165gefs2
1550175genressursområdet1
1549775genteknologilovas1
1549773genøk5
1550339geodatakompetanse1
1550085givarmidlar1
1549929gjenbruksbaggar1
1549748gjeninfiserte1
1549575gjennomføringsforskrift2
1550029gjennomsnittsraten1
1549945gjenvinningsløysingar1
1549922gjenvinningsmåla2
1550222gjesteforskarordninga1
1549935glasemballasje2
1549647gradientar1
1550319gravitasjonsfelt1
1549609grensenært3
1550277groruddalssatsinga1
1549869grovkarakteriseringa1
1549982grunbnlagsmaterial1
1550386grunnløyvingsansvaret2
1549893gruveavrenning2
1550257gruveverksemd6
1549729gytebestandar2
1550136gøteborgprotokollens1
1550201habitatcontractforum1
1549753halsfjorden1
1549778handelshindrande3
1550090handhevingskapasitet1
1549851handverksnettverk1
1549561handverkstenester6
1549689havbotnens2
1549688havdjupn2
1550264havmiljøgruppa1
1549608havmiljøgruppe1
1549534havmiljøsamarbeid1
1549607havmiljøsamarbeidet3
1550162havsamarbeidet1
1549859havstrategidirektiv2
1549857havstrategidirektivet1
1549914hbcdd2
1550122hbfk1
1550139heilheteleg1
1549865heilhetleg1
1549740heilsvenske2
1550498hjelpemedium1
1549722hjorteviltbestandane1
1550406hjorteviltdelen1
1549994hovedutfallet1
1549658hovudelementar1
1550047hovudgrensesnittet1
1549751hovudkjemikalie1
1550055hovudpillar1
1549511hovudsykkelveg1
1550133hurtigbåtenes2
1550538hushaldsåtferd1
1549623høgdegrunnlag3
1550159høgnivåarrangement1
1549970høyringsteam1
1550199ilandstigingar5
1550247ilandstigingsplassane1
1550470ilfg1
1550056illustrasjonsformål1
1549946incentivløysingar1
1550033incentivstruktur1
1550037incentivstrukturar1
1549717indikatorarter1
1549907industrihamnene2
1550195industrikontroll2
1549784infobank1
1549741innavlsdefektar1
1550130innfyrt1
1550532innlandsfiskestyremaktene1
1549755innlandsvassdrag1
1550397instituttas1
1550391instituttløyvingane1
1550024interimsløysingar1
1550169investeringsavtaler1
1550209investeringsbanks1
1550178investeringsvern1
1550520isbjørnavtala1
1550521isbjørnbestandane2
1550267isbrefagleg1
1549500isbrefaglege2
1550225ismåke2
1550234ismåkeegg1
1550081itto6
1550084ittos1
1550233jamp1
1550321jordskorpeflyttingar1
1549678kaldtvasskorallrev3
1549555kalkingsaktiviteten2
1549562kampanjeåret1
1550515kapitalgjenstandane2
1550027karbonreservar2
1550028karbontettleiken1
1550040karbonvolum1
1550510kartfaglege1
1549681kartleggingshandbøker1
1549716kartleggingsmetodikk1
1550318kartverks12
1550244kimaendringar1
1549905kjeldeområde1
1549912kjemikaliearbeid2
1549911kjemikaliebyrå1
1549508kjemikaliebyrået3
1549507kjemikaliedirektiv1
1549884kjemikalieutslepp2
1550543kjønnsfunksjonar1
1550539kjønnsrelevans2
1550542kjønnsrelevante1
1549973kjøpsprogram1
1550525klimaforskingsprosjekt1
1550359klimaforvaltning2
1549987klimagassbudsjett5
1549988klimagassbudsjettet7
1549545klimagasskvotar1
1549633klimainformasjon8
1550345klimainformasjonsarbeidet1
1549632klimainformasjonskampanjen2
1550118klimakalkulator2
1549978klimakvoteforskrifta2
1550000klimapanels1
1549515klimaprofilen1
1550182klimareglar1
1550023klimareguleringa1
1550114klimarelevant3
1550107klimascenarium1
1550106klimasårbart1
1550360klimatilpassingar3
1550341klimatilpassingsområdet1
1550522klimavurderingar1
1549733klippeblåvengje2
1549752kombinasjonsmetoden1
1550519kompetanseramma2
1550424konfliktdempingstiltak1
1550492konsekvensjusteringar1
1550238konsentrasjsonar1
1550380konsultasjonsarbeidet1
1550163konsultasjonsprosessane1
1550534kontornivået1
1549799kontrollregistreringar1
1550168konvensjonsansvarleg1
1549895kopparkonsentrasjon1
1549897kopparsambindingar2
1550252kriseutvalets1
1549560kulturminnedatabasen6
1550479kulturminnekriminalitetssaker1
1550469kulturminnelovas1
1550227kulturminnesamarbeidet1
1549842kulturobjektet1
1550545kunngjeringstekstar1
1550052kunnskapshandtering1
1550468kunnskapsnettverk1
1550331kunnskapsprogrammet1
1549810kunnskapsverdiar2
1550108kvotedirektiv2
1550502kvoteforskrifta2
1549977kvotelova1
1549979kvotemengda3
1550109kvoteregistra1
1550488kvotesletting1
1549967kyotoforpliktinga1
1549807kystkulturseminar1
1550421kystoppsynsbåt1
1549877kystovervaking4
1550383kystovervakingsprogrammet1
1549519kystvaktoppgåver1
1549760laksebestandar11
1549756laksefangstane6
1550409laksereguleringane1
1550194landavtalene1
1549569landbruksavrenning1
1549568landbruksintensive2
1550504landkartlegging1
1549625landkartlegginga1
1549806landskapsanalysar1
1549618landskapsinteresser1
1550287landskapsprosjekt1
1549927landskapsrestaurering1
1549653landskapsstrategien1
1550324landsnettet1
1549557landsverneplanar6
1550088landutarming1
1549898langtransportkonvensjonen2
1549928leggjeast1
1550017lekkasjeproblematikken1
1550016lekkasje«1
1549637leveransekjeder5
1549939levetidsprofilen1
1549910listerregionen1
1550154luftforureiningsområdet1
1550127luftforureningar1
1550145luftkvalitetsdirektiv1
1550399luftmålestasjon2
1550104lågkarbon2
1550371malmbryting1
1550370malmførekomstane1
1549791markalova3
1549938materialverdi1
1550022mathai1
1550179matvaretoppmøte2
1549512mds2
1550068mdtf2
1550466medverkast1
1549814mellomaldergrunn1
1550138menneskjers1
1550187mep1
1549840meridianboge9
1549843meridianbogen2
1550475meridianstøtta2
1550463merkjepliktig2
1549804midtvegsevaluert1
1549606miljøarbeidsgruppe3
1549598miljøautoritet2
1550342miljøavdelinganes1
1550540miljøbarometer2
1549782miljøbarometeret2
1549517miljøbegrunna2
1549696miljøbyråets1
1550228miljødataportal1
1550152miljødimensjon1
1550462miljødirektoratas1
1549497miljøfaga2
1549564miljøforbetring2
1549494miljøforvaltar1
1549641miljøforvaltningas7
1550457miljøforvaltningens1
1550340miljøforvaltnings1
1550348miljøfølgjene2
1549919miljøgiftnivå2
1549917miljøgiftområdet1
1549920miljøgiftprøver1
1549635miljøinformasjonsarbeidet1
1550482miljøinformasjonsbanken1
1550481miljøinformasjonssystem1
1550191miljøinstitusjonar2
1550388miljøinstitutt4
1550188miljøkonsekvensanalysar2
1549616miljøkonsekvensvurderingar2
1550503miljøleiingsystem1
1549636miljøleiingsystemet3
1550351miljømerkeordningane1
1550166miljømøte1
1550365miljøopprusting1
1550526miljøovervakingsstasjon1
1550523miljøovervakingsstasjonen1
1550216miljøovervakingssystem1
1550230miljøovervakingstokt1
1550214miljøovervakning1
1549505miljøprøvebank7
1549918miljøprøvebanken4
1549864miljøprøvedatabanken1
1549493miljøressursar2
1550193miljøretningslinjer1
1549774miljørisikovurderingane1
1550156miljørådar1
1550158miljøsektorens1
1550382miljøstatistikken3
1549536miljøstatusrapport3
1549599miljøstyresett2
1549888miljøstyresmaktenes2
1550172miljøvarer2
1549631miljøvernepartementet1
1549513miljøvernforvaltningas2
1550262miljøvernkommisjon1
1550250miljøvernkommisjonanes1
1550248miljøvernkommisjonens1
1549714miljøvernstyresmaktenes1
1550374moderniseringsavtala1
1550259molybdengruva1
1550208montsjegorsk7
1550150motorsportsbaner1
1550110motorteknologiar1
1550292motsegnssakene1
1550042mottakarlandas3
1549942mottaksansvaret1
1549943mottakstilbodet1
1550099mrv1
1550270myndeoverføringa1
1549848nasjona1
1550458nasjonalparksentrene1
1550404nasjonalparkvern1
1550422naturdelen3
1550535naturforvaltningsområdet3
1550431naturinformasjonssentre1
1550430naturinformasjonssentrene1
1549654naturmangfaldomsyn1
1550410naturoppsyns1
1549847naturskjønnheit1
1549680naturtypeinndelinga1
1550456naturvegleiarpersonell1
1550416naturvegleiarstillingane2
1549520naturvernoppgåver1
1549858nedstraumsland1
1549595nettoreduksjonane1
1550048ngoane1
1549610nikkelmalm4
1550376nikkelsmeltinga1
1550367nilus3
1550142nitrogendioksidkonsentrasjonar1
1549871nitrogentilførslene1
1549572nullutsleppsmål1
1550120odp1
1549839olavsgruva3
1549628omdømmeundersøkingar3
1550276omformingsområde1
1550116omnibusundersøking1
1549685områdebeskriving1
1550447områdebruk1
1550449oppdragsgjennomføring1
1550124oppfyllde1
1550174opphavsdeklarering1
1550258oppkonsentrert2
1550054opplæringsfunksjonar1
1550495oppryddingsarbeida2
1549908oppryddingsplanar1
1549975oppstartsproblema2
1550072oppstartsprogrammet1
1549663oppsynsansvaret1
1550418oppsynsbåt1
1550414oppsynsbåtar2
1550232ospars2
1550260oterstrand1
1549903overflatejorda1
1549870overgjødslingsproblem3
1549567overgjødslingsproblema2
1549546overoppfyllinga2
1549855overvakingsgruppa4
1549670overvakingsopplegg2
1550123ozonforordninga2
1549834papirfabrik16
1550077parthership1
1550226pasvikområdet1
1550215pasvikprogrammet1
1549815pelefundament1
1549892persistent1
1550231petchorahavet1
1550362petrels1
1549571petroleumsindustriens1
1549603petroleumsressursar11
1549803pilgrimsleden1
1550314planforankring1
1550303planleggingsmiljø1
1550311planpraksis2
1550455plantevernorganisasjonen1
1550363polarattraksjonen1
1550330polarbassenget2
1549614polarforskingssamarbeid1
1550261polarinstitutts3
1550266polarkompetanse1
1549503polarstroka1
1550044policyutvikling1
1550513posisjoneringsteneste1
1550344pressmeldingar1
1550389primærnæringsinstitutt4
1550464prisjustere3
1549634produktkontrollovas2
1549957produsentansvarsordning3
1549930produsentansvarsordningane7
1550087produsentlanda3
1550487produsentregister2
1550192programavtaler1
1550315prosesskompetansen1
1550478prosjektas1
1549909prosjekteringsundersøkingar2
1550467publikumsutgåva1
1549852publikumsutgåve1
1549894punktutslepp5
1549673ramsarområda3
1549691rapporteringsverktøyet2
1550235raudlisteart11
1550063reduced2
1550032reduksjonsnivå1
1550018referansenivå5
1550031referansenivået2
1550229regelverksseminar1
1549821regionalforvaltninga1
1549811registreringsmetodar1
1550461regnskapstala1
1550294reindriftas3
1550275rekreasjonsarealet1
1550551rekrutteringspolitiske1
1550393relevanskomponent1
1549940renovasjonsansvar1
1550440renteforpliktingar2
1550536reoppnemning1
1549969report«1
1549627resertifisert2
1549700responsindikatorar1
1550353ressursbelastninga1
1549541ressursovervaking1
1549735restbestanden1
1549580restmengda1
1550379resultatfølgje1
1550453resultatindikatorane1
1549797resultatindikatorene1
1550420resultatområdeomtala1
1549941returgraden2
1549899risikoindikator1
1549900risikoindikatoren1
1549749risikoregionar1
1550320rotasjonshastigheit1
1550058rotasjonsjordbruk1
1549551rovviltarter1
1550403rovviltformål1
1550451rovviltførekomst1
1550433rovviltovervaking1
1550452rovviltregionane2
1550313rpb1
1549836ruinanlegg4
1550472ruinprogram1
1550471ruinprogrammet1
1549835ruinprosjekt1
1549764rutinevise1
1550423saksbehandlarkapasitet3
1550533saksbehandlarnivået1
1550434saksutgiftene1
1549602samarbeidslandas1
1550384samferdselsforskning1
1550381samhandlingsfora1
1550446sannsynleggjorte1
1549698sebi1
1549874sedimenterer1
1550529sektoravgiftene1
1550544seteranlegg1
1549757sikringsstammer1
1549732sinoberbille3
1549823sirbmá1
1549886sjøfartskonvensjon1
1549737sjøfuglartene1
1549738sjøfuglbestandar3
1549655sjøfugldelplan1
1550438sjøfuglforvaltning1
1549762sjøfugljaktoppsyn1
1549552sjøfuglprogrammet5
1550334sjøinformasjon1
1550336sjøkarttenestene1
1550508sjøtryggleiksområdet1
1549769skipsballastvatn1
1549827skipsregistret1
1549844skjærvær1
1550429skjøtselsoppgåver1
1549816skjøtselstilskot1
1550098skogdekket1
1550005skoginitiativet3
1550079skogkarbonkvoter1
1549974skogkredittar1
1550013skoglanda5
1550046skoglandet2
1549514skogløyvinga1
1550083skogorganisasjonar1
1550006skogprosjektet3
1550015skogressursene1
1550009skogsatsinga6
1550039skogsatsingar2
1550442skogvernarbeidet1
1549808skoltebyen3
1549765skotplassar1
1549638skyldas1
1549926sluttbehandlingsprosenten1
1550369smeltemateriale1
1550372smelteteknologien1
1549838småsetran1
1549925spesialdeponi1
1549896sporelement2
1550001stabiliseringsnivå1
1550050standardsetjar1
1549964statusomtala1
1549553steinkjervassdraga5
1549780stimuleringsinnsats1
1549666stitraséar1
1549676stortaren3
1549674stortareskogen3
1549581strandlinjene1
1550243strandryddingstoktet1
1549790strandsonearbeidet1
1550268strålevernforskrifta3
1550126styringseffektiv1
1550008styringskapasitet1
1550043støtteomfang1
1550049støttestruktur1
1550051støttestrukturen1
1549856sukkertaredød2
1549873sukkertareskog3
1549675sukkertareskogen5
1549611svalbardrøye1
1549596svevestøvforureininga1
1549592svevestøvkonsentrasjonane2
1549593svevestøvnivåa1
1550147svovelfritt2
1550140svovelkrava3
1549576systemregelverket2
1549667søppelryddingsaksjonar1
1549516tabelloppstillinga1
1549746tapspotensial1
1549875tareskogdøden3
1550155tekstbidrag2
1549707teljeområde1
1550494telknytning1
1549594tettstadluft1
1550280tettstadområda1
1549805tettstadsmiljø1
1550281tettstadstruktur1
1549916tidstrendar2
1550484tidstrender1
1549506tidsutvikling1
1549586tildelingsplanen4
1549872tilførselsreduksjonane1
1550217tilleggsundersøkingar1
1550547tilsetjingsintervjuet1
1549818tilstandsregistrering1
1550428tilstandsutviklinga1
1549677tiltaksanalysar2
1549906tiltaksplanområda4
1550059tiltaksporteføljen1
1549862tiltaksprogramma1
1550505tinglysingsdata1
1550511tinglysingsorganisasjon1
1550337tinglysingsspørsmål2
1549626tinglysingsstyresmakt1
1549617toppverdiane1
1550357totalløyving2
1550443toårsregelen1
1550497transformatoroljer1
1549831trefartøy1
1550527trollsat4
1549880tråtte1
1550196turismedepartementet1
1549679typeinndeling1
1550038tålmodskrevjande1
1550057tømmerselskap2
1549742ulvekull19
1549882ulykkesutslepp1
1550202undergupper1
1549492underområder1
1549630utdanningstiår2
1550125utfasingsplanen1
1549768utførslereguleringslova1
1550426utmarkkommunanes1
1550286utmarksregionane1
1550285utmarksregionar1
1549754utryddingstiltak1
1550327utrykingsetatane1
1549890utskiftingskrava1
1549578utslagsvask5
1550137utsleppsfaktorar2
1549972utsleppsforplikting2
1549584utsleppsforpliktinga6
1549585utsleppsreduksjonen4
1550491utsleppsregnskap1
1549992utsleppsutviklinga3
1549971utslippsforpliktinga1
1549976utstedast1
1550312utviklingsnettverk1
1550203vassaker1
1550305vassdragslandskap1
1550307vassdragslinja1
1550309vassdragslinje1
1549868vassforvaltningsforskifta1
1549866vassmiljøforvaltning1
1549860vassområda1
1549867vassovervaking1
1549682vassrammedirektivet1
1549565vassregionane2
1549549vassregionstyresmakter3
1549566vassregionutval2
1549861vassundersøkingar1
1549837vedlikehaldstilstand1
1550427vegaøyene1
1550329veginformasjon3
1549620vegleiingsprogram2
1550053velutprøvd1
1550219vennskapspark1
1550378verdsarvskonvensjon1
1550014verifiseringskapasitet1
1549984verkemeddelbruk2
1549985verkemeddelbruken1
1550338verkemiddelomtale1
1550436verneområdenettverket1
1550435verneplaner1
1549761villreinoppsynet1
1550293villreinregionar3
1550412villreinsentra3
1550407vilthelseovervaking1
1549684viltkartlegginga1
1550408viltoppgåver1
1550496vrakpantordninga2
1549672våtmarkssystema1
1550021wanghari1
1550180wipos1
1550224yugyd1
1550400zeppelinfjellet3
1550237zeppelinstasjonen5
1549845ærfuglhus2
1549563økosystemas3
1549642økosystemtenester5