Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 8,2008-09: St.meld. nr. 8 (2008-2009) Om menn, mannsroller og likestilling

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 12.12.2008

Av i alt 16151 ordformer var 700 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1548785actionfigurar3
1548858actionspel10
1549365aktivitetsstyrte1
1549135allmennlegeundersøkinga2
1549131allmennlegeundersøkingane1
1549183ambulanseutrykkingar2
1549244analyseperioden1
1549158angstsymptom2
1549398ansvarstenking1
1549382arbeidarklassejobbar2
1549376arbeidarklassemaskuliniteten1
1549047arbeidarklassemenn1
1549378arbeiderkollektivet1
1549110arbeidsfråværet1
1548923arbeidsgjevarstrategi2
1548887arbeidskvalitet1
1548920arbeidslivsaktørane1
1548960arbeidslivstilpassingar1
1549242arbeidsmarginaliseringa1
1548968arbeidsplasskultur1
1548989arbeidsplasskulturen1
1548966arbeidstakarrett1
1548870arbeidstidsmønster1
1548871arbeidstidsmønsteret1
1548800arbeids­plassar1
1548709avgangsresultat2
1548863avgangsresultata1
1549190bakgrunnsvariablar1
1549254balvig1
1549258barbermaskiner2
1548795barnehageforsking1
1548798barnehagepedagogikken2
1549086barnelovutvalets1
1549090barnerettsadvokater1
1548959barnetilsynsundersøkinga3
1549267barnevernsfagleg1
1549272barnevernsgutane1
1548915barnevernspedagogutdanningane2
1549043barselomsorga4
1549078barselsomsorg1
1549024barseltid3
1549241befolkningssegment1
1549130befolkningsundersøkingar6
1549339befolkningsutval1
1548716behaldetiltak1
1549149behandlingsgangen1
1549199behandlingsintervensjonar1
1548885bergsverksdrift1
1549257bilbandar1
1549153blærehalskjertelen2
1549230bodstedslause1
1549020bosituasjon1
1548953brandth5
1548856brukarmønsteret1
1549096bustadforelderen1
1548992caring2
1549309dagbesøkjande1
1549160damemat1
1549222delmålene1
1549216deltemaer1
1549243delvismarginaliserte1
1548913demonstrasjonsbarnehagar5
1548740diskrimineringslovgivinga1
1548876diskrimineringsombodets2
1549312dissosiasjon3
1549118djupnesamtalar1
1549276drapsofra1
1549283drøftest1
1549364dyadar1
1548706eigeninitiert1
1548727eigenopplevd1
1549371eigenorientering1
1549112eigenrapporteringa1
1549125eigenrapportert3
1548889eigenrapporterte1
1549127eigenvurdert2
1549106ekspartnarar1
1549065ekspartnaren7
1548979ekstravekene2
1549321elevundersøkingane2
1548981ellingsæther1
1548804enkeltlæraren2
1549223erfaringsverder1
1549301etnifisere1
1549299etnnisk1
1548738europarådsdokument1
1548802evalueringsundersøking1
1549139familiefase1
1548984familiehendingar1
1549003familiekonstellasjonar1
1549029familieorganiseringa2
1549091familiestiftelsen1
1549058familieverntenestene1
1549016familieåtferd2
1549037farsdeltaking1
1548947farsidentiteten1
1549044farspermisjonstida1
1548939fedrekvoterett1
1548975fedrerettar3
1549087fedrerolla1
1548964fedreuttak3
1548974fedreuttaket2
1549182feittlever1
1549004fellesbarn1
1549372fellesskapsplikter1
1549245fengselsbefolkninga2
1548830ferdigheitsnivået1
1548933fleirtalspraksis1
1549095flyttekompetansen2
1548791forbruksgjenstandane1
1549141forbruksratar1
1549059foreldrebrot1
1548942foreldrefordeling1
1549068foreldrekonfliktar2
1549108foreldremekling1
1548972foreldrepengane2
1548935foreldrepengedagar1
1548720foreldrepengeordning4
1548930foreldrepengeordninga13
1548963foreldrepengerett1
1548940foreldrepengerettane1
1548962foreldrepengerettar3
1548955foreldrepengeutbetalinga1
1548956foreldrepengeuttak1
1548703foreldrepermisjonsordninga1
1549103foreldreperspektiv1
1548938foreldrepraksis2
1548793foreldrepåverknad1
1549324forskingsomgrep1
1548818forskingsundersøkingar2
1549397forsørgingsproblematikk1
1549396forsørgjaridealet1
1549148forsørgjarlogikk1
1548991fostering2
1549069fredstendens1
1548839frimurarorganisasjonar1
1548983fritaksgrunnar1
1548861fritidsarenaer1
1548849fritidsorganisasjonar1
1549023fødselsførebuingar2
1549207førebyggingsstrategiar1
1548741føremålsbestemminga1
1548914førskulesektoren1
1549057førstelinjenivå1
1549383førstskap1
1548805gjennomsnittsforskjellen1
1549282gjennomsnittsparet1
1548809gjennomsnittsskåren1
1548733grasrotrørsler1
1549240grunnskulekarakterar1
1548921grunnskuletrinnet2
1548776guteemne1
1548780gutejente1
1549211gutekonferanse1
1549224gutekulturen1
1548730guteperspektiv1
1549202guteproblematikk1
1549209guteproblematikken1
1548854guters1
1548779guteting1
1548783guteverda1
1548873handhevingsapparatet1
1549275handlingsrepertoaret1
1548881heiltidsansatte1
1549128helsebelastninger1
1549212helsebevisst1
1549109helseforskjellane1
1549187helsefølgjer3
1549220helsemål1
1549129helseressurser1
1549210helsestasjonstilbod1
1549138helsetenestebruk2
1549170helseåtferdsfaktoren1
1549281heltemannen1
1549143hjernekarsjukdommar1
1549126hly1
1548836hobbyforeiningane1
1548777homoskuldinga1
1548778horeskuldingane1
1549384hovedforsørgjar1
1548949hovudforsørgjarar2
1549285hovudlovbrotet1
1548789hudpleieseriar1
1549030husarbeidsoppgåvene1
1548937hushaldsarbeidet5
1549031husreingjering1
1548831høyrselsvanskar1
1548769idealkroppen1
1549349identitetsforståinga1
1549343ideologibaserte1
1549144innleggingsårsak1
1548954inntektsforskjell1
1549228inntektsspreiinga1
1549017innvandrarfamiliane3
1548976innvandrarfedrar1
1549388innvandrarmannen2
1549399innvandrarmennene1
1549263innvandrarungdommen3
1548815innvandringsbakgrunnen1
1549342interesseposisjonar2
1549379janteaspektet1
1549368jegeridentiteten1
1548775jenteemne1
1549234jentefag1
1548781jentegut1
1548851jenteidrettar1
1549147jenteorienterte1
1548784jenteverda1
1548952jobbtrivselen2
1548899jobbvala1
1548782julegåveønske2
1548838kameratklubbar1
1548806karakterfordelinga1
1548814karakterforskjellar2
1549239karaktergjennomsnitt2
1549385karriereorientert1
1549010karrieresans1
1549316kartleggingsrapporten2
1549085kartleggjingsprosjekt1
1549362kjensletilknyting1
1549204kjønnheten1
1549114kjønning1
1549322kjønnsaspekt1
1548748kjønnsbevisste3
1548872kjønnsblanda2
1548852kjønnsforskarane1
1548928kjønnsintegrering1
1548890kjønnsintegreringa1
1548879kjønnsintegrerte1
1548766kjønnskildnaden1
1549302kjønnskoden1
1549391kjønnslikestillinga1
1549331kjønnslikestilte2
1548754kjønnslæringa1
1548922kjønnsminoriteten1
1549177kjønnsmønsteret2
1549323kjønnsperspektiver1
1549340kjønnspolarisering1
1549293kjønnsprofil1
1549205kjønnsprofilar1
1549328kjønnsrelasjon1
1548764kjønnsrolleidealet1
1549345kjønnsrollemodellar1
1548752kjønnsrolleoppfatningar1
1548868kjønnssegregeringa4
1549200kjønnssensitiv1
1549332kjønnsskala2
1549333kjønnsskalaen1
1548771kjønnsstereotype3
1548825kjønnsstereotypi1
1548853kjønnsstereotypiane4
1549335kjønnssystemet1
1548950kjønnstradisjonell2
1548826kjønnstradisjonelle7
1548827kjønnstradisjonelt3
1548712kjønnsutradisjonelle1
1549233kjønnsutradisjonelt1
1549330kjønnsuttrykk4
1548816klasseromforsking2
1548749klasseromforskinga3
1549354klasseromskulturen1
1548817klasseromstudiar1
1549237kompetanseoppnåing6
1549280konfliktløysingsstrategi1
1549042konklusjonsnotat3
1549051konklusjonsnotatet3
1549352konkurranseorienterte1
1549265kriminalitetsnivået1
1549164kroppsforståinga1
1549266kultursensitivt1
1548929kunnskapsprosjektet1
1548875kvinnefag1
1549326kvinneforskingsprosjektet1
1548745kvinnehelseprogram1
1548726kvinnehelseutgreiinga1
1549214kvinnehelseutvalet1
1549337kvoteringsordningar2
1548728legevurdert1
1549019leggjetider1
1548797leikekulturen1
1548765leiketøybutikkar1
1548788leikeunivers1
1548761leikevanar1
1549286lekamskrenkingane1
1548810leseferdigheit4
1548812leseferdigheiter9
1548811lesestrategiar1
1549298levekårproblem1
1549157lidelsesbilder1
1548948likestilliinggranskinga1
1548803likestillingsansvar1
1548997likestillingsbevisst1
1548910likestillingsbevisste2
1548971likestillingsbonus1
1548909likestillingsengasjerte2
1549084likestillingsfokus1
1549075likestillingsforsking1
1548705likestillingsgranskinga56
1549341likestillingshaldningane1
1548729likestillingskontekst1
1548739likestillingslovgivinga1
1549284likestillingsmessige1
1548912likestillingsmiljøet1
1549336likestillingsomgrepet2
1548704likestillingsorientert4
1548869likestillingsparadoks2
1548862likestillingspraksis3
1548893likestillingsprosjektet2
1549387likestillingssaldoen1
1548908likestillingsstrategien1
1549334likestillingsstrukturen1
1549142likestillingsstudiar1
1548985lik­estillingsgranskinga1
1549235litteraturval1
1549007livshending2
1549256livsstilsteikn1
1549066livsutfordringar1
1549268longitudinell1
1549248lovbrotskarrierane1
1549252lovbrotskarrierar2
1549249lovbrotskarriere2
1549251lovbrotskarrieren1
1549250lovbrotsmønster1
1549247lovbruddskarrierer1
1549107lovverksgjennomgang1
1549338låglønnsgruppa1
1548750læringsforsking1
1548822læringshemmande1
1548880lønnseffektar1
1548886lønnsspreiinga1
1548961lønnstapet1
1549369machomaskuliniteten1
1549236majoritetsgruppa1
1549238majoritetsungdom1
1548786mammadokker1
1548898mangfaldsarbeidet1
1549317mangfaldsperspektiv1
1548897mangfaldsutval1
1549215mannlighet1
1549386mannsdelen2
1548874mannsfag1
1549121mannsfenomen1
1548837mannsforeiningar1
1548735mannsforsking5
1548736mannsforskinga7
1548737mannsforskingsprofessorat1
1549146mannshelsa1
1549116mannshelse1
1548919mannsinnslaget3
1549217mannsperspektiv4
1548999mannsperspektivet2
1549303mannsregimet1
1549325mannsrollebeskrivingane1
1549374mannsrollesjenerøsitet1
1549218mannsspesifikke1
1549311mannstelefonen1
1549320mannstiltak1
1549403manns­roller1
1549253marginaliseringsprosessar1
1549229marg­inalisering1
1548717marknads­føring1
1548993masculinities2
1549274maskulinitetsforsking1
1549390maskulinitetsforståing1
1549392maskulinitetsforståinga1
1549395maskulinitetsførestellingar1
1549261maskulinitetsideal2
1549360maskulinitetsideala1
1549361maskulinitetsnormene1
1549380maskulinitetsoppfatning2
1549034maskulinitetsoppfatninga1
1549259maskulinitetsperspektiv6
1549359maskulinitetsprosjektet1
1549350maskulinitetsrekvisittane1
1549393maskulinitetssynet1
1549373maskulinitetstryggleik1
1549329medforsørgjarar1
1549172medianalder1
1549351mediemytologiar1
1549347medieuttrykk1
1548734medievolden1
1548768megareksi2
1548714menniskolen1
1548770metroseksuelle1
1548713mibnett2
1549046middelklassefenomen1
1549375middelklassemannen1
1548932mindretalspraksis1
1549162mineraltilskot2
1549100minimumssamvær1
1548794minoritetsetnisk1
1549389minoritetsetniske2
1549018minoritetsfedrar1
1549262minoritetsgutar2
1549304mishandlingsepisode1
1549296mishandlingsrelasjonar1
1548774moderniseringsgraden1
1549039morskompetansen1
1548790motespekteret1
1549102myndigheitsinngrep1
1549206målrettast5
1548772naturfagemne1
1548924nettstedar1
1549161norkost1
1548840nystiftinga1
1548884næringshovudområde1
1549394nærvarande1
1549308offeromgrepet3
1549307offeropplevingane1
1549295omfangsundersøkingane2
1549344omforhandla1
1549036omsorgsdeling1
1548988omsorgsfråvær1
1549082omsorgsgivarar1
1549040omsorgskompetansen2
1549028omsorgsomgrepet1
1548721omsorgspermisjonen6
1549045omsorgsposisjon1
1549041omsorgsrepertoar1
1549035omsorgsroller2
1549101omsorgsspørsmålet2
1548951omsorgstilpassingar1
1548917omsorgsutdanningane1
1549260opphavskulturen1
1548751oppvekstforskjellane1
1549002oppvekstramma1
1548918oppvekstutdanningar1
1548841organisasjonstypane1
1548866organisasjons­komité1
1548990organiseringsforhold1
1549184overdosedødsfalla3
1549124overet1
1549123overeting1
1549318overgrepsdømde5
1549306overgrepsofra1
1548787overtalingsmomenta1
1548982overtidsreglane4
1549048pappagruppene2
1548724pappagrupper6
1549008parbehandling1
1549021parkonfliktar1
1549012partnarval2
1549140pasientstatistikken1
1549133pasientundersøkingane2
1549156pasientundersøkingar2
1549025paternity1
1548934permisjonsbruken2
1548946permisjonsfråvær3
1548958permisjonspraksis2
1548931permisjonspraksisen3
1548987permisjonsretten1
1548986permisjonstakarar5
1548945permisjonsuttak2
1548996permisjonsuttaket1
1548807persentilar1
1549277personoffer4
1548821prestasjonsforskjellane1
1548819prestasjonsforskjellar1
1548994produk­tive1
1549221prosjektbeskrivelser1
1549154prostatitt2
1548916rekrutteringsstrategiane1
1548715rekrutteringsstrategiar8
1549310relasjoner«1
1549353relasjonsorienterte1
1548865ressursmateriellet1
1548746ressurssentret1
1549203risikoperspektiv1
1548796rollerepertoaret1
1549022rolleutviding1
1549208rusmiddelførebyggjande1
1549194røykjeavvenjingsopplegg1
1549171røykjeprosenten1
1549169røykjerelatert1
1549197røykjesluttkampanjar1
1549193røykjestart5
1549195røykjetelefonen5
1549269saksgrunnlaga1
1549079samarbeidsflatar1
1549070samarbeidskonfliktane1
1549054samlivsarbeid1
1549005samlivsformene3
1549055samlivskvaliteten1
1549006samlivspartane1
1548718samlivspolitikk1
1549056samlivsstyrkjande2
1549015samlivstradisjonar1
1549061samlivsundersøking1
1549081samlivsundervisning1
1549014samlivsvanskar4
1549366samtalestyrte2
1549367samtalevennskapane1
1549094samtykkjeplikt1
1548723samværsavgjerda2
1549072samværsavgjerder6
1549099samværsforeldra1
1548762samværsmåtar1
1549071samværsomfanget1
1549173seksualvaneundersøkingane2
1549196sendeplanar1
1549319sinnemeistringsmodellen1
1548708sjanselikskap2
1549117sjukdomsførebyggjing1
1549115sjukdomsførekomst2
1549113sjukdomshandtering2
1549145sjukdomsrapportering1
1549132sjukmeldingspraksis1
1549198sjølvhjelpsbrosjyrar1
1549013sjølvhjelpslitteraturen1
1549180sjølvmedisinerer2
1549063sjølvmordsrate3
1549067skilsmissekonfliktar2
1549191skrotumundersøking1
1548820skuleforskinga1
1548799skuleinnsats4
1548857skuleorienterte1
1548710skuletilpassing1
1548707sluttnotat1
1549178smitteforma1
1548832småbarnsalder1
1548758småbarnsoppveksten1
1548755sosialiseringsimpulsar1
1548759sosialiseringskonsekvensar1
1548763sosialiseringsmål1
1549119sosiodemografiske2
1549377sosiologiklassikaren1
1549076spedbarnskontroll4
1549077spedbarnskontrollperioden1
1549201spisskompetanseområde1
1548833språkstimuleringa3
1548828statistikkinnhenting1
1548743statsaksjeselskapslova1
1549033statusane1
1548801storskalaundersøkingar2
1549050stressplager2
1549027stressterskel2
1549151stressymptom2
1548907studierettleiande2
1548903studierådgivinga1
1548891symbolfelta1
1549060symptomnivå1
1549327synleggjeringsprosjekt3
1548892særartsmodell1
1548894særbehandlast3
1548860søkjeside1
1549089søksmålsbyrda1
1548773tankelesing2
1549226teknokultur1
1549255tenåringsmarknad2
1549179testaktivitet1
1548792tidsnyttingsundersøkingar1
1548895tilgjengelov2
1549026tilknytingsbehov1
1548744tilleggspensjonsrettar1
1548926tilskotspott1
1548722tilsynsperson5
1548864tiltaksoversikta1
1549192tobakksskadeførebyggjande1
1548973trygdemyndigheitene1
1549150trøttleiksprosjektet1
1549163trøyttleiksprosjektet1
1549052tverrsnittsundersøking1
1549314uattraktive1
1548855ulikhetar1
1549155underlivsplager4
1549136underlivsrelaterte1
1549152underrapporter1
1549313undersøkingsopplegga1
1548834undersøkingsperioden1
1549175undersøkingstidspunkt1
1549294undertrykkingsregime1
1548901undervisningsretta1
1549225ungdomshelsestasjonane1
1548927utdanningsrettleiande2
1548906utdanningsrettleiinga1
1549289utelivsarenaen1
1549219utmaningar1
1549080vaksenopplæringsmidlane1
1548842vaksenorganisasjonane1
1548757vaksenstyring1
1548760vaksenstyringa1
1548756vaksenstyrt1
1549159valdelegare1
1549292valdsforma1
1549291valdsformer1
1549287valdsrisikoen1
1549315valdstraume1
1548767vardiane1
1549098varslingsregel3
1548967veketalet1
1548747velferdstenesta3
1549363vennskapsalliansar1
1549370vennskapskontakt1
1549032verdiforståinga1
1548742verksetting1
1549189vernefaktorar2
1549270verneskole2
1548847vinnarideala1
1548823vurderingsformene2
1548936yrkesarbeidet1
1548753yrkesfotspor1
1548877yrkesgrupperingane1
1548957yrkesposisjon1
1548905yrkesrådgivarar4
1548904yrkesrådgivinga5
1548711yrkesrådgjevinga1
1548731­familiedepartementet1
1548732­familievernet1
1549000­samliv1
1549001­samlivet1
1549073åpnast1
1549246årsaksrekkjefølgja1