Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 48,2008-09: St.meld. nr. 48 (2008-2009) Om verksemda i Avinor AS

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 19.06.2009

Av i alt 4654 ordformer var 106 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1548625antikorrupsjonsarbeidet1
1548621avi­nor2
1548577avkastningsmål5
1548568avkastningsmålet13
1548642bakkehandtering1
1548635banerapportering1
1548612bedrifts­økonomisk1
1548613bedrifts­økonomiske1
1548575eigarstyringsprinsippa1
1548637elektrotenesta1
1548562finansieringsutfordringane2
1548622fjernoppstillingsplass1
1548596flygeinformasjonstjeneste1
1548652flygeinformasjons­tenesta1
1548628flygeleiarkapasiteten1
1548627flygeleiarmangelen1
1548647flygeleiarutdanninga4
1548561flysikringsteneste4
1548595flytraseer1
1548639helikoptertryggleiken3
1548655innanlandsterminalen2
1548580innanriksmarknad1
1548566innflygingstilhøva1
1548608in­sentivordningar1
1548616klimaavtala2
1548571kontrolltårna1
1548563kundemerksemda1
1548643kvalitetsstandarden2
1548572leietakarar1
1548602lovgjevingsframlegg1
1548599lovgjevingspakka10
1548598lovgjevingspakke1
1548570luftfartstilbod1
1548607lufthamnavgiftene4
1548649luftromsblokka1
1548601luftromsblokkene2
1548600luftromsblokker2
1548579lågprisselskapa14
1548648løysingsstudie1
1548610løyvesstyresmakt1
1548623miljøomtala1
1548594miljøstyresmakt2
1548644miljø­ulempene1
1548582monopolmakta2
1548630neap1
1548631nefab2
1548632noracon1
1548638norap2
1548653parkeringsverksemda1
1548636plassvedlikehaldstenesta1
1548641resultatforbetringsprogram1
1548583saman­likna1
1548609samleløyvet1
1548592statsaksjeselskapa1
1548576svek­kjer1
1548645taksing1
1548633teknologiutviklingsprogrammet3
1548574tid­høveleg1
1548565tilkomstlova10
1548661trek­kje1
1548605tryggingsavgifta4
1548620tryggingskontrollane6
1548634tryggleikskulturen3
1548564tryggleiksområde3
1548567undervegskontrollen5
1548603undervegstenestene4
1548629undervegstenester1
1548560utbytemodell7
1548663utbytetaket3
1548656utpeikingsvedtaket1
1548619vaktnæringa1
1548617vaktverksemd2
1548618vaktvirksomhetsloven2
1548578veksttrend1
1548662verdivurderte1
1548658verdsetjingsreglar1
1548604væskeforbodet2
1548569­behov1
1548654­likevel1