Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 3,2008-09: St.meld. nr. 3 (2008-2009) Statsrekneskapen for 2008

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 24.04.2009

Av i alt 3869 ordformer var 191 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1547713antidiskrimineringsområdet2
1547734bustadlåneordninga9
1547732dataapplikasjonen1
1547622eigedelssida2
1547745felleskapasitetane1
1547647frivilligheitsføremål4
1547652kapasitetsutvidande3
1547729konsulentprosjekt1
1547662lånepostar1
1547687middelbestanden3
1547684minsteyting4
1547628noregsfremje2
1547618noxvart1
1547718oljevernmateriell3
1547719oljevernrapport1
1547657redningshelikopterbasane2
1547672rehabiliteringstenestar1
1547689rehabiliteringsyting2
1547661rekneskapslina2
1547775repohandlar2
1547785restverdigarantiar1
1547653rusmeistringseiningar4
1547624sikkerheitselement1
1547712sjukehusbygg1
1547688stønadstid2
1547754støttemottakaren2
1547731terminforskyving2
1547730tilskotpostane1
1547658tilstadevakt8
1547656tilstedevakt2
1547635undervisningsløyvinga1
1547678utgiftsauka2
1547667utsto1
1547654valdsalarmar9
1547768valutakursregulering2
1547774­marknadsverdien1