Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 31,2008-09: St.meld. nr. 31 (2008-2009) Kredittmeldinga 2008

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 24.04.2009

Av i alt 8629 ordformer var 402 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1547577akkumulasjon3
1547279aksjebehaldningane5
1547244aksjekapitalemisjonar1
1547282aksjekursoppgang1
1547589aksjeprisar3
1547281aksjerisikoen1
1547414aktivaklassar2
1547576aktivaklasser1
1547365alderspensjonssparing1
1547225amerikanskutferda1
1547475analysemiljø1
1547441anslagsfeil1
1547442averaging2
1547503avlønningssystem3
1547430avmatinga1
1547339avsetningskrava1
1547222bankgruppering1
1547325bankinvest2
1547228bankkostnadene1
1547261bankkriser1
1547221bankverksemder1
1547540benchmarks1
1547506bestepraksis1
1547561betalingsbalansebehov1
1547566betalingsbalanselåna1
1547573betalingsbalansestøtte2
1547351betalingsmellommenn1
1547352betalingsoverføringar1
1547460betalingstilhøva2
1547220bingley3
1547280botnpunktet5
1547229bransjeindeksane1
1547275bustadkredittføretaka12
1547216bustadlånpapir3
1547205bustadlånspapir1
1547201bustadlånspapira2
1547198bustadlåntakarar1
1547474bustadmarknadane1
1547296captiveføretak3
1547413caveo3
1547398centigo1
1547199collateralised1
1547257derivatkontraktar1
1547219dexia3
1547562donorønske1
1547214dotterføretak2
1547590driftsbalanseunderskotet1
1547355eigarkontrollreglar1
1547579eigarposter1
1547394eigarspreiing1
1547345eigedelsporteføljane1
1547377eigedomsmeklingsforskrifta3
1547405eigenpart1
1547543eksogent1
1547329eksportkredittane2
1547511ekstremutfall1
1547392enkelpersonsføretak1
1547524facillity1
1547446fastlandsverksemdene1
1547520fcl11
1547490finansieringssituasjon1
1547481finansinstitusjonens1
1547499finansinstitu­sjonane2
1547507finansmarknadsinstitusjonar1
1547194finans­marknadene1
1547386foretaksstyring1
1547354forhøging2
1547357forsikringsformidlingsloven2
1547401forsikringsformidlingsverksemd1
1547298forsikringsføretaka1
1547359forsikringskontrakt1
1547358forsikringsmeklar1
1547417forvaltningsavtale2
1547319forvaltningsføretaka6
1547369forvaltningsgodtgjersla1
1547232fullharmonisert1
1547215føretaksform1
1547335føretaksmodellar1
1547444førstelinjeforsvaret1
1547582gapp2
1547234garantiopplegg1
1547477gfsr1
1547226gjeldspapir1
1547361gjenforsikringsdirektivet1
1547402gjenforsikringsformidlingsverksemd1
1547451gjenkjøpsavtalene1
1547286gjennomføringsfeil1
1547262gjennomsnittvekst1
1547546gullsalet1
1547525hapa3
1547541hovudavgrensing2
1547255hovudgrunngivingane1
1547476hovudpublikasjonar1
1547488hurtigprosedyren3
1547274høgrisikoutlån1
1547375høyringsmerknadane1
1547437inflasjon«1
1547284infrastrukturnettverka1
1547242innlånskostnadane1
1547384innrekning1
1547227innskotsdekking1
1547364innskotsfritak1
1547231innskotsgarantiprogram1
1547322innskotssikringsordninga1
1547505insitamentsstrukturar1
1547197introduksjonstilboda1
1547578investeringsfonda1
1547584investeringsføremåla1
1547547investeringsmandatet1
1547202jpmorgan2
1547192kapitalbufferar4
1547247kapitalhøva1
1547271kapitalreserve1
1547480kapitalstøtte1
1547245kapitaltilførsla1
1547289kjernekapitalprosenten1
1547303kollektivporteføljane3
1547519kondissjonalitetskrav1
1547574konjunkturstyring2
1547445konjunkturtopp2
1547397konsesjonsløyving1
1547438konsumprisvekst2
1547433kpixe19
1547320kreditoravvikling1
1547586kredittavtala3
1547270kredittbehandling1
1547526kredittbeløpet1
1547334kredittbobler1
1547588kredittfinansiert1
1547213kredittforsikringar1
1547336kredittgjevarane1
1547246kredittkarakter1
1547341kredittratingsbyråa1
1547204kredittrisikoforsikringar1
1547195kredittverdigheit3
1547316kredittverksemd2
1547483kredittvurderingsbyråa2
1547489krisefinansiering2
1547327krisehandsaming4
1547323kriselov2
1547223kronerentene1
1547448kronesvekkinga2
1547306kursreguleringsfonda1
1547389kvitvaskingsføremål2
1547552kvotedelen3
1547551kvotereform3
1547558kvoterevisjonar2
1547332leiarløn2
1547233likviditetsforsyning3
1547326likviditetsfremjande1
1547239likviditetshøva1
1547516likviditetsinstrument3
1547432likviditetspolitikk2
1547207likviditetsstønad3
1547324likviditetsstønaden1
1547424likviditetstilhøva1
1547209likviditetstiltak4
1547491liqudity1
1547518liquidity3
1547396livrenteforsikring4
1547300livsforsikringsføretak2
1547278livsforsikringsføretaka18
1547463lånefasilitetane7
1547493låneforholdet2
1547248låneprodukta2
1547539lånetransjane1
1547527långivinga1
1547266låningsgrad5
1547253lånsøkjaren1
1547472læringskulturen2
1547498makrofinansiell1
1547515makrofinansielle2
1547218marknadsfinansiering3
1547350marknadsinngang1
1547580marknadsuro1
1547523marsvedtaket1
1547305medreknar1
1547254meklarapparatet1
1547484myndigheitsberedskap1
1547485myndigheitsinstansane1
1547267nedbetalingslån4
1547268nedbetalingslåna1
1547346nedskreve1
1547273nettofordringsraten1
1547383noteopplysningskrav1
1547381noteopplysningskrava1
1547243nyutferding1
1547421obligasjonsinvesteringar2
1547241obligasjonsutferdarar1
1547304obligasjonsverdiane1
1547283ominvestering1
1547318ominvestert1
1547277omklassifiseringane1
1547371overgangs­regler1
1547501overordninga1
1547308papirklassa1
1547363pensjonsforsikringsavtale1
1547368pensjonskapitalprov1
1547362pensjonsspareavtale1
1547594personellendringar1
1547423petroleumsforsik­ringsfond1
1547260petroleumsinvesteringane3
1547509politikkelementa1
1547473politikkråd3
1547317porteføljeoppkjøp1
1547331preferanseaksje3
1547571prgfs1
1547443prognosemetodane1
1547492prosedyrekrav9
1547496prosyklikalitet1
1547504provisjonssystem1
1547272rammeforhold1
1547269rammekredittane5
1547265rammelåna2
1547469ratifiseringsprosessen4
1547478regelverksutfordringar1
1547387rekneskapsmanipulasjon1
1547373rekneskapsperiodar1
1547502rekneskapsregelverk1
1547419rentedel2
1547420renteforvaltninga3
1547312rentegarantiar2
1547418renteinvesteringar2
1547427rentepåslag7
1547425reserve­maskina1
1547569ressurskonto1
1547457revisjonsføretak2
1547385revisjonspliktutvalet1
1547285risikohandsaming1
1547422risikopremien1
1547482risikosystem1
1547581risikotoleranse1
1547310risikoutjamningsfond2
1547292risikovigd1
1547290risikovigde6
1547587selabanki2
1547211sentralbanklån1
1547449sentralbankrevisjon2
1547256shortselje2
1547568signalgivar1
1547563signalrolle1
1547297sikkerheitsavsetningar1
1547307sikringsinstrument1
1547295sjøforsikringsføretak1
1547299skadeforsikringsføretak1
1547294skadeforsikringsføretaka4
1547456skadeforsikrings­føretak1
1547301skadeføretaka1
1547497smittekanalar1
1547439smålet1
1547367solvensreglane1
1547410sparemarknaden1
1547333spareratar1
1547374spesialfond4
1547338spesialføretaka1
1547237stabilitetsfond1
1547250stabilitetsskapande1
1547542stabilseringsprogrammet2
1547293standardmetoden2
1547415statistikkostnader1
1547487statsleiarmøtet2
1547550stemmerettane1
1547366stresstester1
1547536strukturkrav2
1547538styregjennomgangen1
1547471styrehandsaminga3
1547210subprimelån1
1547343subprimelåna1
1547344subprimemisleghaldet1
1547342subprimepapir1
1547217subprimerelaterte3
1547564subsidiekonto1
1547545subsidiekontoane1
1547593svenskåtte1
1547592svingingsmargin1
1547575swf2
1547426sysselsetjingsplanar2
1547212systemviktig2
1547203tapseksponeringar1
1547348tapsforskriftene2
1547206tapsforventningane2
1547224tapsnedskrivingar3
1547486tidlegvarslingssystem3
1547196tilbakebetalingshistorikk1
1547533tilbakebetalingsplanen3
1547411tilbakekallingar4
1547529tileggsrentene1
1547534tilgangsgrensene1
1547311tilleggsavsetnadene3
1547531tilleggsrenta1
1547530tilleggsrente1
1547528tilleggsrentene5
1547532tilleggsrenter2
1547249tilsynseiningane1
1547459tilsynserfaring1
1547447tiltaksproposisjonen1
1547258til­bakeslag1
1547412totalvekst3
1547238toårslån1
1547337transaksjonsbaserte1
1547464trekktilgang1
1547263trendindikator1
1547193trepartsmøter1
1547380utanlandsmekling1
1547235utbytteutbetalingar1
1547549utgiftskutta2
1547379utleigemekling1
1547465utlånsrammer1
1547494utlånsressursar1
1547517utlånsrolle1
1547264utlånsundersøking4
1547458utskiftingsprosenten2
1547230valutabyteavtaler2
1547512valutakursforhold3
1547591valutakurssamarbeidet1
1547400vedtaksdato1
1547435vekstregel1
1547236verdipapirbyte1
1547276verdipapireigedelane1
1547347verdipapiriserast1
1547252verdipapirisere1
1547208verdipapirprisar1
1547240verdipapirsikkerheiter1
1547408verdipapir­føretak2
1547370verdipapir­­­­fond1
1547340verdistigningar1
1547391verksemdstenester1
1547315­kapitalavkastning1
1547436­rapport1
1547372­verdipapirhandel1
1547302årsrekneskapsreglane1