Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 29,2008-09: St.meld. nr. 29 (2008-2009) Entra Eiendom AS

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 17.04.2009

Av i alt 3292 ordformer var 207 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1547088agderforsk­ning1
1547025arealeffektivitet1
1547141arkivrutinane1
1547166avhendingsinstruks1
1547180avkastingsberekningane1
1547048avkastingsforventinga1
1547036avkastingskrava3
1547046avkastingsmål1
1547047avkastingsmålet2
1546994avkastingspotensialet1
1547059benchmarkstudiar1
1547096bussareal1
1547134byggjekategoriane2
1547125bygningsformålet1
1547109børsselskap3
1547170delstrategi1
1547139delstrategiar2
1547140delstrategien1
1547004departementsutgreiinga2
1547075diversifiserer1
1547190diversifiseringssynspunkt1
1547038driftsnettoen1
1546988effektiviseringsløysingar2
1547026effektiviseringsprosjekta1
1547161eiendomsforvalter1
1547178eierolle1
1547005eigardialogen7
1547179eigardisposisjonar1
1547191eigarforventingar1
1547030eigarkostnader3
1547176eigarskapsutøving1
1547174eigarstyringsprinsipp1
1547159eigedomsaktør1
1546986eigedomsbedrifter1
1547128eigedomsbehovet1
1547133eigedomsoversikta1
1547165eigedomsporte­føljen1
1547079eigedomsrisikoen1
1547115eigedomssegment1
1547119eigedomsselskapa5
1547049eigedoms­prisar1
1547106ekspansjonsvillige1
1546985entras11
1546996even­tuell1
1547024felleskontrollerte1
1547111finansieringsvilkåra1
1547189formuesplassering1
1546989formålsbygga2
1547177forretningmessig1
1547172forretningsavkasting1
1547158forretningsinvestering1
1547186forretningsmål3
1547173forretningsrisiko1
1546991forretningsspørsmål1
1547154forretnings­lokale1
1546997forretnings­strategi1
1546990forvaltnings­bedrifta1
1547184generalforsamlingsforma2
1547084hagegaten2
1547089hamnelagra1
1547143hovudformålsgruppa1
1546999hovudkundegruppa2
1547116hovudsegmentet1
1547124husleigebelasting1
1547027husleigekostnaden1
1547127høgskulelokale1
1547063indekssnittet1
1547043innkjøpsarbeid1
1547083instituttveien2
1547073investeringseigedommar1
1547162investorinteressa1
1547057ipd3
1547097jernbaneverkstaden1
1547018justisbygget1
1547066kapitalgangen1
1547076kapitalkjeldene1
1547123kompetanseinnsats1
1547050konjunktursyklus1
1547136konkurransebygg3
1547100kontormarknaden3
1547011kontorsegmentet1
1547110kontor­eigedommar1
1547142kontor­lokale2
1547029kontraktsareal1
1547021kontraktsarealet1
1547072kontraktsløpetid1
1547042kontraktsmasse1
1547078kontraktsstandard1
1547052kontraktsstruktur1
1547117kredittgivinga2
1546998kundestrategi1
1547003leigedel1
1547065leigenivå4
1547104leigeprisauke1
1547068leigeprisnivået1
1547105leigeprisoppgang1
1547102leigeprisutvikling1
1547020leigetakarfordelinga1
1547169leigetakargruppene1
1547118leigetakarsamansetjing1
1547144leigetakarsamansetjinga1
1547132leigetype1
1547145leige­takarar3
1547077leige­takarstruktur1
1547092lokaliser­ing1
1547148lønnsemdskrava1
1547156marknadsavkasting2
1547069marknadsfall1
1547114marknadssvingingar2
1547164marknads­vilkår2
1547040marknads­yield1
1547146mark­nadsverdi1
1547093mellageret1
1547061mindreavkasting1
1547056ngaap1
1547055normalmarknad1
1547098nybyggingstakt1
1547135næringseigedomsselskap1
1546987nøkkeltalanalysar1
1547064nøkkeltalsanalysar1
1547086observatoriegaten1
1547031oppseiingsklausular2
1547138opp­draget1
1547091opp­lev­ingssenteret1
1547085optimo1
1547022papirbredden7
1547053porteføljenivå1
1547113porteføljesamansetjing1
1547008post­girobygget1
1547101prestisjekontor1
1547099prestisjesegmenta1
1547019prosjekteigedom1
1547181rapporter­inga1
1547054regneskapsmessig1
1547182rekneskapsstorleikar1
1547033resultatførte2
1547070resultatrisikoen1
1547041reutleige1
1547080revisjonsutval4
1547074risikoelementa1
1547163risikoviljen2
1547157samfunnsansvarsperspektiv1
1547090sam­arbeid­et1
1546995sekundærkundar2
1546992selskapsdanninga3
1547171selskapsdrifta1
1547001selskapsstrategiane1
1547006selskapsstrategien3
1546984selskapsverksemda3
1547081selskap­ets1
1547149sel­skapet1
1547017skatteetatane1
1547121stats­føretak1
1547002strategiformuleringane1
1547000styrestrategien1
1547183styringsmuligheter1
1547108syndikerings­aktørane1
1547107syndikert1
1547126tollbuer2
1547153undervisnings­lokale1
1547012undervisnings­segmentet1
1546993universitetsgaten4
1547185utbyteforventingane1
1547188utbytegrunnlaget1
1547187utbytekravet1
1547150utleigegrad1
1547151utleigegraden1
1547155utleig­de2
1547112utlånsinstitusjonane1
1547014utviklingseigedom3
1547152utviklingseigedommane1
1547007utviklingseigedommar2
1547120utviklingsportefølje1
1547015utviklingsporteføljen2
1547009utvik­le1
1547013utvik­lingsareal1
1547062verdinedskriv­ingar1
1547045verdioverslaga1
1547035verdi­reduksjon1
1547175verksemdsutvikling1
1547167vernevurdering2
1547137vesentligaste1
1547071yield4
1547037yieldnivå2
1547051yieldoppgang1