Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 26,2008-09: St.meld. nr. 26 (2008-2009) Om offentleg rettshjelp Rett hjelp

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 17.04.2009

Av i alt 8908 ordformer var 447 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1546525advokatdekninga2
1546546advokatføretak1
1546687advokatinntektene1
1546689advokatklientane1
1546422advokatkonkurranseutvalet9
1546690advokatlister1
1546544advokatmarknaden9
1546841advokatmeklaren1
1546538advokatmekling7
1546678advokatmonopolet1
1546432advokatnæring1
1546696advokatnæringa1
1546433advokatsalær3
1546576advokatsalæret2
1546680advokattenestene1
1546652advokatvakta9
1546662advokatvaktene1
1546653advokatvakter2
1546481advokatvaktordning2
1546654advokatvaktordninga2
1546585advokatvaktordningar2
1546505advokatvalet1
1546636andrelinjetilbod1
1546691asyladvokat1
1546702avtaleløysing4
1546537banklagenemnda1
1546818barnefordelingskonflikt1
1546811barnefordelingsprosessutvalet1
1546800barnefordelingssaka1
1546520barnefordelingssakene19
1546748barnefrådraget1
1546529befolkningsinnvandring1
1546566behovsdekninga1
1546579biträde1
1546547bransjeundersøking1
1546733bruttobaserte1
1546607bruttogrensa1
1546651bustadproblematikk1
1546650bustadrett1
1546435civilprosesskommisjonen1
1546584civilstyrelsen2
1546629departementssekretærar1
1546665diagnostiseringsfunksjonen1
1546717disiplinærreglar1
1546705dispensasjonsreglane2
1546639distriktsmodell1
1546480dixisentre3
1546681dommarerfaring2
1546819domstolsressursane1
1546795domstolsstadiet1
1546572domstolsverket3
1546642eigaevaluering2
1546854eigendelbelastning1
1546755eigendelmodellen1
1546824eigendelordninga1
1546762eigendelsbelastning1
1546759eigendelsbelastninga1
1546761eigendelsbelastningane1
1546758eigendelsbelastningar1
1546826eigendelsbetaling2
1546760eigendelsbetalinga2
1546754eigendelsreglane1
1546756eigendelsystem4
1546516eigendelsystemet1
1546637eigeninnvilge1
1546471eigeninnvilging8
1546718eigeninnvilginga1
1546737ektefellebidrag1
1546730ekvivalensskala1
1546731ekvivalensskalaer1
1546521enkeltsaksgruppa3
1546587ervervsforhold1
1546855evalueringsplikt1
1546856evalueringsspørsmål1
1546741familiekonstellasjonen1
1546434fattigbevillinga1
1546724fattigdomsforståing2
1546735fattigdomsgrensene3
1546746fattigdomskalaer1
1546728fattigdomsmål2
1546725fattigdomsomgrepet2
1546726fattigdomstilnærminga1
1546519felleseigeskifte4
1546489forbrukarklagenemnder2
1546823foreldrefungering1
1546708forhandsvurdering1
1546821forliksorientert1
1546624forliksorienterte1
1546468formuesgrensa3
1546619formuesgrense2
1546511formuesgrensene2
1546719formuesgrenser6
1546545forretningsjuridisk2
1546627forsvararordninga1
1546723forsytargruppene1
1546720forsytingsbyrde4
1546513frådragsbasert5
1546744frådragsmodell1
1546713fråkjenning1
1546812fylkesmannsbehandling1
1546798førevisse1
1546501førstegongskonsultasjon7
1546647førstegongskonsultasjonane1
1546646førstegongskonsultasjonar1
1546504førstegongskonsultasjonen15
1546666førstehandsvurderinga1
1546670førstelinjehjelpa2
1546715førstelinjekonsultasjon1
1546638førstelinjekonsultasjonen2
1546845førstelinjekontora1
1546628førstelinjemodell1
1546502førstelinjemodellar1
1546564førstelinjerettshjelp6
1546843førstelinjerettshjelpa1
1546664førstelinjerådgiving2
1546703førstelinjetenestetilbodet1
1546635førstelinjetilbod5
1546660førstelinjetilbodet8
1546482gatejuristprosjekt1
1546492gatejuristprosjekta2
1546490gatemeklingsprosjekt1
1546751grunneigendelen2
1546610grunnlagsforståinga1
1546786gruppesøksmåla1
1546573gåvedisposisjonar1
1546787haagkonvensjonen10
1546790haagkonvensjonens1
1546603helpline1
1546617hovudvurderingar1
1546727hushaldsinntekt16
1546828identifikasjonsregel1
1546739identifikasjonsregelen4
1546557informasjonsservice1
1546441innstrammingsfase1
1546721inntektskategoriar1
1546722inntektsomgrepa1
1546752inntektstrinna1
1546716innvilgande2
1546675innvilginga1
1546667innvilgingskompetanse5
1546510innvilgingskompetansen14
1546706innvilgingspraksis1
1546426juristforening1
1546477jushjelpa2
1546429justitsministeriet1
1546799kjenslepåkjenningar1
1546782klagestadiet1
1546695klientkommunikasjon2
1546684klientmarknaden1
1546700klientorientert3
1546688klientsegmentet1
1546424konfliktløsningstilbud1
1546413konfliktløsningstilbudet2
1546497konfliktløysingsalternativ2
1546532konfliktløysingsarena1
1546539konfliktløysingsmetodar1
1546840konfliktløysingsorgana1
1546487konfliktløysingsstadiet1
1546421konfliktløysingstilbod11
1546565konfliktløysingstilboda4
1546411konfliktløysingstilbodet17
1546658kontorpersonalet3
1546788konvensjonsforpliktingane3
1546789konvensjonssaker1
1546766kostnadsavgjerd1
1546764kostnadsavgjerda1
1546776kostnadskonsekvensane1
1546825kostnadsmedvit4
1546486kriminalitetsofre1
1546614leveringsapparatet3
1546749likningssamanheng1
1546552lovgivingspolitisk1
1546598lsc14
1546606lscs1
1546794lågterskeltilboda1
1546488løysingsorgan1
1546616marknadsprioriteringar1
1546701meklingsordning2
1546535meklingstilbod1
1546612mellominntektsgruppene1
1546745nettobasert1
1546747nettoinntektsgrensa1
1546430oikeusministeriö2
1546414oikeuspoliittinen1
1546791omsetjingsutgifter1
1546831omsorgsspørsmåla1
1546523oppnemningsordning1
1546416optula2
1546419optulas2
1546644oslomodellen1
1546785overhaldinga1
1546512parhushald3
1546793personkretsar1
1546586personskadeserstatning1
1546771prioritertesaker1
1546574prisbasbelopp1
1546796prosedabilitet1
1546707prosedabilitetsvurdering4
1546712prosedabilitetsvurderinga1
1546620prosenteigendelane2
1546753prosenteigendelen1
1546833prosessdempande2
1546857prosessevaluering1
1546569prosessmisbruk1
1546769prosessrisiko2
1546549prosessviljen2
1546836psykologfaglig1
1546440reformfase1
1546446reformfasen1
1546445reformpolitiske5
1546461regelverksendring1
1546582retshjælp3
1546814rettsaktørane1
1546815rettsforlika1
1546472rettshjelpar13
1546671rettshjelparane6
1546470rettshjelparen17
1546560rettshjelparmarknaden1
1546542rettshjelparstand1
1546425rettshjelpernes1
1546692rettshjelpsadministrasjonen1
1546503rettshjelpsadvokat2
1546829rettshjelpsadvokatane1
1546506rettshjelpsadvokatar4
1546570rettshjelpsavgift1
1546849rettshjelpsavgjerder1
1546423rettshjelpsbehov16
1546540rettshjelpsbehova1
1546444rettshjelpsbehovet8
1546517rettshjelpsbrukaren2
1546558rettshjelpsbudsjettet4
1546626rettshjelpsbyråa1
1546615rettshjelpsdekninga2
1546568rettshjelpsdistrikt1
1546848rettshjelpsfagleg1
1546464rettshjelpsforsikringar3
1546686rettshjelpsforskinga2
1546633rettshjelpskomiteen1
1546450rettshjelpskontor20
1546431rettshjelpskontora20
1546608rettshjelpskostnadene2
1546527rettshjelpskostnader1
1546693rettshjelpsleverandørar1
1546553rettshjelpslov4
1546465rettshjelpslovas1
1546609rettshjelpslovene9
1546778rettshjelpslovgivinga2
1546683rettshjelpsmarknad1
1546623rettshjelpsmarknaden3
1546802rettshjelpsmidlane1
1546554rettshjelpsmodell2
1546634rettshjelpsmodellar1
1546757rettshjelpsmottakarane2
1546804rettshjelpsmottakarar1
1546495rettshjelpsmottakaren11
1546499rettshjelpsoppdrag10
1546448rettshjelpsordningane6
1546417rettshjelpsordningene3
1546774rettshjelpsorganisasjonar1
1546447rettshjelpspolitikk3
1546439rettshjelpspolitikken4
1546827rettshjelpsregelverket1
1546817rettshjelpsreglane2
1546844rettshjelpssakene1
1546551rettshjelpssamanheng4
1546600rettshjelpssertifikat1
1546442rettshjelpsspørsmål1
1546589rettshjelpsstyresmaktene3
1546682rettshjelpssystemet2
1546714rettshjelpssøkjarar1
1546463rettshjelpssøkjaren7
1546711rettshjelpssøknaden2
1546710rettshjelpssøknader2
1546507rettshjelpstelefonteneste2
1546508rettshjelpsteneste2
1546679rettshjelpstenester1
1546436rettshjelpstilbod9
1546524rettshjelpstilboda14
1546509rettshjelpstilbydar3
1546685rettshjelpstilbydarane3
1546500rettshjelpstilbydarar6
1546475rettshjelpstiltaka3
1546773rettshjelpsutgiftene3
1546622rettshjelpsutgifter2
1546449rettshjelpsutval1
1546632rettshjelpsutvalet3
1546657rettshjelpsveiviser1
1546541rettshjelpsverksemd3
1546451rettshjelpsverksemda1
1546559rettsleggjort2
1546462rettsområda1
1546631rettsrådet1
1546630rettsrådsordning1
1546437rettsrådsordninga2
1546613rettsrådssak1
1546515rettsrådsstadiet11
1546452rettsrådstadiet1
1546625rettssenter2
1546443rettssosiologiske1
1546834rolleutøvinga1
1546571rättshjälpsmyndigheten3
1546780rådgivingsalternativ1
1546528rådgivingskontor2
1546597rådgivingssenter1
1546602rådgivingstelefon1
1546453rådgivingstilbod2
1546483rådgivingstilbodet4
1546485rådgivningskontorene1
1546498sakførselsstadiet27
1546674sakførselsutgifter1
1546765saksanlegget1
1546763sakskostnadsansvaret2
1546621sakskostnadsrisikoen1
1546847saksmottak1
1546534saksstyring1
1546839sakstilbod1
1546514salærsats3
1546816sambuarbrot1
1546496samfunnsrammer3
1546457samleproposisjonen1
1546740samværssaker2
1546640servicekontorer1
1546770sivilombods­mannen1
1546427sivilrettsforvaltning8
1546797sjikanehensikt2
1546822sjølvprosederande1
1546734skattepåslag1
1546808skilsmissebevilling1
1546846skjemaløysing2
1546729skjønnsyting1
1546704smittevernkommisjonen1
1546533småkravprosess2
1546781sosialrettssakene1
1546543spesialistordning1
1546484spesialordningar3
1546645storbyavdelinga1
1546743stordriftseffekt1
1546661studentrettshjelpstiltak1
1546476studentrettshjelpstiltaka1
1546473stykkprisar4
1546474stykkprissatsen1
1546454stykkprissatser1
1546601subsidiaritetsprinsipp1
1546556susskind2
1546750særfrådraga1
1546567søsterkontor1
1546656telefonbasert1
1546676telefontenesterettshjelp1
1546648timeavtaler1
1546577tiprosents1
1546583trinnvist2
1546469trygdeklager1
1546736trygdepremie2
1546783trygdestyresmaktene3
1546415tutkimuslaitos1
1546536tvisteløysingsalternativ1
1546830tvisteløysingsarena1
1546784tvisteløysingstilbod1
1546420tvisteløysingstilbodet1
1546767tvistemålsutvalets1
1546668unntakssituasjonar1
1546530utlendingsrett5
1546562utregna1
1546697utveljingsordning1
1546659vegvisartenesta2
1546777velferdsbetydning4
1546775velferdsbetydninga1
1546801velferdsperspektivet1
1546531velferdsrettslege1
1546618velferdsvise1
1546655ventelisteordning1
1546550vidløftiggjering6
1546561vidløftiggjorde1
1546694yrkeskunnskapar1
1546428­juridisk1
1546699åtferdsregulering1
1546605ærekrenkingssaker1