Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 25,2008-09: St.meld. nr. 25 (2008-2009) Lokal vekstkraft og framtidstru Om distrikts- og regionalpolitikken

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 17.04.2009

Av i alt 14240 ordformer var 498 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1546361addisjonalitet2
1545958aldersdimensjon1
1545937aldersperioden1
1546005aldersvennlege1
1546116analyserapporten1
1546270ansvarsart2
1546101arbeidsbruken2
1546080arbeidsgjevaravgiftssats1
1546221arbeidsløyseperiodar1
1545932arbeidsmotiv1
1545927arbeidsmotiva2
1545926arbeidsmotivet5
1545981arealplanoppgåver1
1545978arenaskaping1
1546252arkangehlsk1
1545990assistenttenester4
1546031attraktivitetstilbod1
1546079avgiftsfordelane1
1546206bankmarknad1
1546244barentsinstituttet1
1546288bedriftsgruppene1
1546348bedriftsut­viklingstilskot1
1546178behandlingseiningar1
1546176behandlingskvaliteten1
1546177behandlingsresultata3
1546007bensintilbodet1
1546008bensintilbydarar1
1546087bestandsutbreiinga1
1546272besøksattraksjonar1
1546118bifangstordninga1
1546401bioprosepektering1
1546234bioteknologibedrifter1
1546066blandingsfylka1
1546065blandingsfylka«1
1546332bransjespissing1
1545935bumotiv2
1546023busetjingsformål1
1545956busetjingsgrunn1
1546024busetjingspotensialet1
1546021bustadetableringa1
1545933bustadmotivet1
1546301bustadpreferansar1
1546370bygdebasert1
1546210byggjelånsbankane1
1546209byggjelånsgarantiordninga1
1546085byutviklingsspørsmål1
1546070casestudiane1
1546069casestudien3
1546074cpmr1
1546335datatilgangen1
1546195desentraliserting1
1546375devoteam1
1546286distriktsbedriftene3
1546289distriktsbedrifter2
1545976distriktsentet1
1546290distriktsområdet1
1546384drikkeomsetnaden1
1546385drikkespesialitetar2
1546089dyreproduksjonen1
1546098effektivitetsutviklinga3
1546212eigarfond1
1546112eigarskapsstruktur1
1545995eksempelsamlingar1
1545913eksportverksemdene1
1546134ekspressbussnæringa1
1546171ekstraadministrasjon1
1546403ekstraordninær1
1546407energigevinstar1
1546246enpi1
1546369entreprenørskapsaktiviteten1
1546298entreprenørskapstakten1
1545974entreprenørskapstiltak2
1545996erfaringsformidlar1
1546222etablerarstipendordning2
1546067etablerarstipendordninga2
1546300etablerartakten1
1546342etableringsprosessar1
1546341etableringsverksemd1
1545961etablertingsstad1
1546182eurofutures4
1546078europaforum1
1546054fagseminara2
1546125faktabeskriving1
1545931familiemotiva1
1546010familiesamanslutning1
1546119fartøyretta1
1546136farvasslov1
1545953fastlandsbedrifter1
1546263fellegodefinansiering1
1546122ferskfiskstrategien1
1546346finansieringsklare1
1546305finansieringsmiljø2
1545944finansnæringane1
1546113fiskebåtreiarlag4
1546261fjellandbruket2
1546083fleirnivåstyring1
1546082fleirnivåstyringa1
1545940flytteavgjerder1
1545925flyttemotiva2
1545914flyttemotivundersøkinga7
1546025folkehelsepolitikken1
1545921folketynne1
1546173fondsregionen1
1546172fondsstyra2
1546307forretningskompetansen1
1545988forretningsutviklingsplanar1
1546161forskingsaktive1
1546046forskingsfonda7
1546242forskingsløft2
1546193forsvarsaktivitetar1
1546032forsøkskarakter1
1546199forvaltningsbudsjettet1
1546271forvaltningsutfordring1
1546056forventningsdokument1
1545923framskrivingstala1
1546034fylkesovergripande5
1546333fyrstelineteneste2
1546360følgjeevalueringa2
1546344følgjeevaluerte1
1546141førar­kortopplæringa1
1546114førehandsfastsett1
1546299føretakspopulasjonen1
1546121føringstilskotet2
1545985førstelinetenestene1
1546194generalinspektørane2
1546336gjeldfinansiering1
1546250grensependlarar1
1546260grovfôrkrevjande1
1546217hamnepengane1
1546137hamneverksemda4
1546382handlingsområda1
1546039handlingspartnar1
1546402havressursslova1
1546391heilskap­lege1
1545968hovedstadsmeldingen1
1546062hovudpostar1
1546183hovudstadsområda1
1545962hovud­rolle1
1546109husdyrkonsesjonsregelverket1
1546164høgskuleprosjekt1
1546166høgskuleprosjekta1
1546367høgskulesatsinga1
1546228høgskulesida1
1546365idéstimulering1
1546071indikatorbasert1
1546151industrikraftløysinga1
1546241industriutbygginar1
1546138infrastrukturutvikling2
1546354inkubasjon1
1546364inkubatormiljø1
1546357inkubatortenester1
1546358inkubatortilbod1
1546208innlånsmoglegheitene1
1546287innovasjonevna1
1546292innovasjonsaktiviteten2
1546162innovasjonsbasert1
1546310innovasjonsfagleg1
1546311innovasjonsfaglege1
1546296innovasjonsgrad1
1546282innovasjonsindikatorar1
1546211innovasjonslåneordninga1
1546329innovasjonsnettverket1
1546378innovasjonsområda1
1546283innovasjonspress1
1546295innovasjonsstatistikken1
1546302innovasjonstakten1
1546291innovasjonsundersøking1
1546262innovsjon1
1546108inntektsalternativ1
1546106inntektstilfanget1
1545918innvandrarmottakarregionen1
1546275inn­ovasjon1
1546043inretninga2
1546002inspirasjonsturne1
1546179intermediæreiningar1
1546015introduksjonsstøtte1
1546077ivc1
1546105jordbrukshushalda2
1546355kapitalnettverk1
1546086klimaforskjellar1
1546315klyngjedanning1
1546314klyngjeeffektar1
1546321klyngjeprogramma1
1546317klyngjesamarbeid1
1546366kommersialiseringsaktørar1
1546018kommunenettverka1
1545979kommunesamfunnet2
1545915kommune­økonomien1
1546387kompetanseeffekt1
1546353kompetanseetableringar1
1545982kompetanseforskjellar1
1546312kompetansemeklingsprosjekt1
1546243kompetansemelding1
1546405konfliktfylkte1
1546220konjunkturarbeidsløysa1
1545949konjunktureffektar1
1546238konsekensutgreiingsprosessen1
1546049kontaktkonferanse2
1546186kontorkostnader1
1546239kontraktsstrategiar1
1546115kontrollinformasjonsutveksling1
1545984koplingstenester2
1546100kostnadsvolumet1
1546027kriminialitet1
1546374kulturinkubatorane1
1546203kulturminneprogrammet1
1546386kundeeffektundersøkinga1
1546339kundeundersøkinga1
1546303kunnskapsaktørar1
1546304kunnskapstilbydarar1
1546306kunnskapsutviklarane1
1546376kunstbaserte1
1546371kystbasert6
1546111kystskogfylka1
1546076landsdelsutvala1
1546135langpendle1
1545911levekårsutfordringane1
1545998levekårsutfordringar1
1546236leverandøindustri1
1546240leverandørnettverka1
1545959livsstilsinnvandrarar1
1545973livsstiltrendane1
1545993lokalsamfunnsarbeid2
1546175lokalsjukehusfunksjonane3
1546285lok­aliserte1
1545912lågutsleppsamfunn3
1546033læringsdøme1
1546226lønnspliktslova1
1546398marknadskjedene1
1546107marknadsprisstøtte1
1546379marut1
1546381matstrategien1
1546345mentortilbodet2
1546232mijøforsking1
1546408mikrokraftverka1
1545930miljømotiva2
1546254miljøverkemidla1
1546124modalitetar1
1546120mottaksstruktur1
1546245naboskapsprogrammet1
1546095namdalstilskot1
1546013nasjonalitetsgruppene1
1546404netteregion1
1546158nettstudium1
1546045nettverksorienterte1
1545986nyskapingsidear1
1546383nyskapingsprosjekt1
1546368næringsdeltakinga1
1546163næringsdoktorgradar1
1546334næringshagearbeidet1
1546328næringshagemiljøa1
1546330næringshageselskapa1
1546324næringsklyngjene1
1546373næringssatsingane1
1545934næromlandet1
1546184omlokaliseringsprogram1
1546227områdeinnsats1
1545969områdesatsing1
1546160oppdragsutdanning1
1546191oppgåvespenn1
1546377opplæringsstillingar1
1546014opplæringstilskotet1
1546041partnarskapsomgrepet2
1545929periferiregionar2
1546073peripheral1
1546204permitteringsordningane1
1546313personmobilitetsprosjekt1
1546237petroleumsaktivitetane1
1545951petroleumsretta1
1546343pilotfasen1
1546363pilotinkubatorar1
1546061planavgjerd1
1546269plandøme1
1545999planleggingsprosessar1
1546040planleggingsrolla1
1546058planoppgåvene1
1546048planstrategiane1
1546055planstrategiar2
1546059plantilhøva1
1546190politimodellen1
1546192politirollemeldinga1
1546028politiråda1
1546351porteføljebedriftene1
1546258posisjoneringsarbeid1
1546150postpolitiske1
1545983primærhelse­tenesta1
1546395produksjonsorientert1
1546099produksjonsulemper1
1546284produktivitetsnivå1
1546388produktnemningar1
1546003profileringsportal1
1546038pådrivarroller1
1546068rammetilsegn1
1545924regionaldepartmentet1
1546051regionalnytt1
1546349regionalstøtteregelverket1
1546129regionvegnettet1
1546394reiselivsarena1
1546372reiselivsfokuset1
1546157resultatfinansiering1
1546131rikstrafiken2
1546389ringerikspotet9
1546235ringverkandene1
1546347riskolån1
1546130rutesamordning1
1545950råvareindustrien1
1546316samarbeidsbaserte2
1546042samarbeidsforuma1
1546170samarbeidsgrupperingar1
1546325samarbeidsmoglegheiter3
1546218samferdselstiltaka1
1546128samferdselsutfordringar1
1546196samfunnsdynamikk1
1546338samfunnseffekt2
1546337samfunnseffektar1
1545971samfunnsutviklingsarbeid11
1546181samhandlingsaktivitetar1
1546035samhandlingsmåtar1
1546180samhandlingstilbod1
1546278samleindeksen1
1545994samordningsprosessar1
1546012samspelpartnar1
1546267samvirkeløysingar1
1546279scoreboard4
1545917sektorinnsats1
1545966sektorsamordning2
1545964sektorsamordninga1
1546213selskapsunderskot1
1546004seniorgenerasjonar1
1545960senterregionar2
1545939sentraliseringas3
1546256seterlandet2
1546257setermiljøa2
1546264seterområde4
1545943setrale1
1546165shp2
1546281sjølvinitiert1
1546396sjømateksportørane2
1546397sjømatprodusentane5
1546247sjørute1
1546088sjøtemperaturane3
1546090skattedel1
1546091skatteelementa1
1546093skattegrensa15
1546110skogbasert2
1546399sluttmarknadene2
1546092småkommunetilskot5
1545938stadkvalitetane1
1546187staduavhengige1
1545997stadutviklingsarbeidet1
1546000stadutviklingsinnsatsen1
1545992stadutviklingsprosessar3
1545954stambøl1
1546214startavskrivingar1
1546215startsavskrivingane1
1546026stimuleringsordning1
1546253storbykonsentrasjonar1
1545963storbyregion2
1546233stortingmelding1
1546259strukturomsyn2
1546019støttepartnarar1
1545977støttespelararbeid1
1545946sysselsetjingsdelar1
1545947sysselsetjingsnedgangen1
1546102sysselsetjingsreduksjon1
1545948sysselsetjingsutvikling3
1546350såkornfondordningane2
1546022tettbudde1
1546406tiltaks­pakka1
1546117torsketrålfartøy1
1546400traineeordning3
1546127transportstyresmakter3
1546392tremekanisk2
1546140turistoperatørar1
1545920ujamning1
1545955utdanningsveksten1
1546340uteapparatet2
1546318utkantregionar1
1546188utlokalisere1
1546189utviklingseffektar1
1545975utviklingsinitiativ4
1545972utviklingskrafta1
1546009utvik­lingstilskot1
1545967uviklingsaktør1
1546123vandringsmønstet1
1546200varemerkebeskytta1
1546126vareutveksling2
1545957variasjonsbreidde1
1546297vekstføretak8
1546352venturefonda2
1546276verdiskapingsutfordringar1
1546201verdsarvstader12
1546017verke­midla1
1546265verneområdeforvaltninga6
1546155vidareutdanningssystemet2
1546273villreinutstilling1
1546251visumpraksisen1
1546060­arbeidet2
1546277­arbeidskraft1
1545928­arbeidsmarknader1
1545936­delar1
1545916­gjeve1
1546011­kapasitet1
1546229­nordområdestrategien1
1545922­påverke1
1546016­søkje1