Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 23,2008-09: St.meld. nr. 23 (2008-2009) Bibliotek Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 17.04.2009

Av i alt 14534 ordformer var 820 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1545537abelmaterialet1
1545813allkulturarena1
1545107ansvarer1
1545429ansvarsbibliotek1
1545724arkivformål1
1545725arkivkartlegging1
1545722arkivorgan1
1545717arkivutvikling1
1545265artikkelsøk1
1545807artotek9
1545827artoteket1
1545152artotekordning3
1545809artotekrelatert1
1545810artoteksentralen3
1545811artotekverksemd1
1545644automatlageret1
1545519autorisasjonsordningane1
1545114autoriseringsløysingar1
1545206avisområdet1
1545526avisserien1
1545565avtalekriterium1
1545547avtalelisensar1
1545558avtalemodellar1
1545883baazar1
1545789babytreff1
1545788barnebibliotekarane1
1545602barnehagebibliotek7
1545801barnelitteraturkunnskapen1
1545454basisbibliotek1
1545455basisbiblioteka2
1545296basisoppgåver1
1545180bekymringsgrensene1
1545834bestanddelene1
1545511bestillingsfunksjon1
1545652bestillingstenesta1
1545118betalingsmodellar2
1545205bevaringsformat1
1545193bevaringsfunksjon1
1545531bevaringskvalitet1
1545394bibliographic1
1545781bibliotekansvarlege1
1545695bibliotekareksamen1
1545283bibliotekarkompetanse1
1545304bibliotekartimar1
1545090bibliotekas1
1545872bibliotekbehova1
1545665bibliotekbrukaren1
1545416bibliotekdirektørane1
1545570bibliotekeigarane4
1545664bibliotekeigaren1
1545508biblioteken1
1545715bibliotekfaget1
1545755bibliotekforskingsprogram1
1545654bibliotekframtid1
1545389bibliotekfronten1
1545187bibliotekfunksjon1
1545139bibliotekfunksjonane1
1545388bibliotekinstitusjonar2
1545460bibliotekkampanjar1
1545618bibliotekkatalogar2
1545698bibliotekkunnskap1
1545705bibliotekleiarar2
1545382bibliotekleiing1
1545628biblioteklovgjevinga1
1545836bibliotekmanifest2
1545599bibliotekmiljø1
1545091bibliotekoppgåver11
1545456bibliotekorganisasjonane1
1545702bibliotekorganisasjonar1
1545241bibliotekorganisasjonen2
1545821bibliotekorientering1
1545523bibliotekperspektiv1
1545140bibliotekplanar7
1545446bibliotekpolitisk1
1545503bibliotekportal2
1545502bibliotekportalar1
1545461bibliotekportalen2
1545713bibliotekrådgjevarar1
1545403biblioteksamanslutningar1
1545318bibliotekservice1
1545701biblioteksjefens1
1545670biblioteksjeftenester1
1545696bibliotekspesifikke1
1545447biblioteksstrategi2
1545900bibliotekssystem1
1545103bibliotekstrukturen2
1545432bibliotekstyrelsen1
1545437bibliotekstyrelsens1
1545408bibliotekstyresmakter1
1545594biblioteksvagten1
1545592biblioteksvar7
1545324biblioteksystemleverandørane3
1545097biblioteksøk23
1545816bibliotektilboda1
1545518bibliotektilknytingar1
1545651bibliotektransport1
1545896bibliotekutreiingavert1
1545721bibliotekutval1
1545462bibliotheek2
1545459bibliotheken1
1545404bibliothèques1
1545364biletbasar1
1545386blandingsbiblioteket1
1545905blindeskriftbiblioteks1
1545216blindeskriftbøker10
1545225blindeskriftproduksjon1
1545213blindeskriftsamling1
1545223blindeskriftsamlinga1
1545209blindeskriftsbibliotek1
1545237bokbasen2
1545300bokbestand1
1545650bokbilar1
1545310bokbusstilbod2
1545850bokbussverksemd1
1545796bokdepotordning1
1545212bokstamme1
1545686bokstammen1
1545887boksøk4
1545903boktraller1
1545794boktras4
1545625bransjeordningar1
1545575brukaridentifikasjon1
1545098brukarinitiert7
1545514brukarstatus3
1545546brukartrafikk1
1545322brukaråtferd1
1545752budsjettsøknadsportal1
1545190bygningsfasilitetar1
1545525collections1
1545573databaseinformasjon1
1545305datalærarane1
1545792dataspelnatt1
1545434deff2
1545436deffs1
1545738delfelta2
1545484deltakarbiblioteka1
1545769demokratibyggjande1
1545154departementsansvaret1
1545355depotbibliotekets1
1545882dfbs1
1545728difis11
1545534digitaliseringsaktiviteten1
1545145digitaliseringsarbeidet4
1545740digitaliseringsfeltet1
1545111digitaliseringsmeldingane1
1545467digitaliseringsoptimistiske1
1545116digitaliseringsprogram5
1545529digitaliseringsprogrammet2
1545549digitaliseringsprosessens1
1545543digitaliseringsprosjekta1
1545538digitaliseringssatsing1
1545528digitaliseringssatsinga1
1545117digitaliseringssatsingar1
1545115digitaliseringsspørsmål3
1545541digitaliseringsutstyr1
1545417direktørgruppa1
1545245disabiblities1
1545699dispensasjonsperioden1
1545583distribusjonsmekanismar1
1545200dokumentasjonsføremål1
1545160dokumentfokuset1
1545649dokumentlevering1
1545288drammensbiblioteket6
1545846driftsstøtteordning2
1545406eblida1
1545630eigarbiblioteka1
1545292eigarinstitusjon1
1545189eigarinstitusjonen4
1545756eigarinstitusjonens1
1545183eigarstrukturane2
1545578eigenarkivering3
1545662ekspedisjonskostnader1
1545612elektronica1
1545800elevbesøka1
1545556elsevier2
1545632emnefordelingsplanen1
1545480emneord1
1545829emneportal1
1545746endringsdrivande1
1545557endringstrend1
1545646enkeltaktøren1
1545775enkeltforskarar1
1545634enkeltinstitusjonen1
1545732etatsstyringsdialogen1
1545542etterbehandlingsprosessen1
1545658etterspørselsauke1
1545401europeana8
1545405européennes1
1545551fagbiblioteksektoren2
1545501fagbiblioteksida1
1545384fagtilsett1
1545561faktaressursar1
1545135fasitløysingar1
1545521feideidentitet1
1545203fellesarkiv1
1545302felleslokala1
1545657felleslov2
1545273fellessystemet1
1545509fellessøk1
1545182fengselsbibliotek5
1545104fengselsbiblioteka7
1545898fengselsbibliotekordninga1
1545894fengselsregler1
1545530filbasert1
1545653fildistribusjon1
1545373filmavtala1
1545374filmforbundet6
1545375filmvederlagsfondet1
1545451finelib1
1545358fjernaksess1
1545639fjernlåna3
1545647fjernlånsarbeidet1
1545648fjernlånsflyt1
1545645fjernlånsleverandørane1
1545131fjernlånssamarbeid1
1545133fjernlånssamarbeidet2
1545879fjernlånssentral1
1545132fjernlånssentralen6
1545338fjernlånt1
1545638fjernlånte1
1545706fokusgruppesamtalene1
1545704fokusgruppesamtaler1
1545278folkebibliotekavdeling3
1545277folkebibliotekavdelingar1
1545124folkebibliotekbrukar2
1545745folkebibliotekfeltet1
1545818folkebibliotekfilialar1
1545457folkebibliotekforeininga1
1545710folkebibliotekkommunar1
1545709folkebiblioteklandskapet1
1545906folkebiblioteklitteraturen1
1545838folkebibliotekmanifestet1
1545661folkebibliotekova1
1545282folkebiblioteksjef1
1545711folkebibliotekstruktur2
1545679folkebibliotekstrukturen3
1545697folkebiblioteksystem1
1545700folkebibliotekverksemd1
1545899folkebibliotekvirksomheten1
1545823forfattarformidling1
1545822forfattarturnear1
1545494forlagslitteratur1
1545198formidlingsfunksjon1
1545101formidlingskonsept1
1545868formidlingsorgan1
1545471formidlingsportalar1
1545627formidlingsspørsmål2
1545776forskarplassar1
1545274forskdok2
1545271forskingsarkivering1
1545123forskingsbiblioteksektoren1
1545426forskingsdatabasar2
1545857forskingsdatabase1
1545411forskingsdistribusjon1
1545201forskingsinfrastrukturen1
1545155framtidsbibliotek1
1545137framtidsbiblioteka1
1545468framtidsbiblioteket2
1545229fulltekstbøker1
1545577fullteksten1
1545266fulltekstversjon1
1545307fylkesbibliotekets4
1545659førerettar2
1545383førstebibliotekarprogram1
1545158gjenfinningsverktøy1
1545197grunnføresetnadene1
1545303grunnskulebibliotek1
1545463guideline2
1545852gærjah1
1545576helsebiblioteket2
1545682henteplassar1
1545874hospitantplass1
1545760hovudløysingane2
1545136hybridbibliotek1
1545720høgskolerådets1
1545733høyringsfråsegene1
1545623identitetsforvaltar1
1545622identitetstilbydarar2
1545415idrettsbibliotek1
1545784idésamlingar1
1545242ifla7
1545835iflas2
1545744indikatorarbeidet1
1545380informasjonsfag3
1545481informasjonsgjenfinning1
1545174informasjonshandterar1
1545777informasjonskompetente1
1545568informasjonspolitisk1
1545381informasjonsstudium1
1545170informastion1
1545254innkjøpsutgiftene1
1545369innkøp3
1545105innleiingsdelen1
1545249innlesne3
1545870innvandrargruppers1
1545877innvandrerorganisasjoner1
1545880innvandringsspråk1
1545125institusjonsarkiv12
1545270institusjonsarkiva3
1545553institusjonslisensar1
1545320integrasjonsløysingar1
1545192internettdomenet1
1545393isbd1
1545392issmn1
1545391issn1
1545585jazzbasen1
1545171jisc5
1545815karrieresentra1
1545112katalogdata7
1545485katalogiseringsverktøy1
1545395katalogkomité1
1545490katalogpostane1
1545488katalogpostar1
1545513katalogsystem1
1545512katalogsystema1
1545787kinotek1
1545753kjeldekodar1
1545849kjelderettleiar1
1545199kjernesamlingane1
1545268klareringsinstitusjonar1
1545489klassifikasjonsnummer1
1545493klassifikasjonspraksis1
1545365klippsamlingar1
1545138kombinasjonsretning1
1545712kommunalsektorens1
1545146kompetanseeiningane3
1545754kompetanseeiningar1
1545731kompetanseutviklingsplanar1
1545566konsortiearbeid2
1545564konsortiearbeidet1
1545552konsortieavtalene4
1545122konsortieavtaler24
1545323konsortieorganisering1
1545482koordineringsråd1
1545641kopieringsfunksjonar1
1545614kopisperra4
1545808kpa2
1545202kringkastingsmateriale2
1545469kulturarvmateriale3
1545337kulturarvomsyn1
1545851kulturbussen1
1545313kulturbyggordninga1
1545761kulturbygninger1
1545409kulturformidlingsprosjekt2
1545871kulturgrupper1
1545763kulturlokale2
1545430kulturministeret1
1545431kulturministeriets1
1545333kulturstrategiar1
1545366kulturtidsskrifter1
1545109kunnskapsallmenning2
1545786kunnskapsbyggjande1
1545096kunnskapsdanning5
1545163kunnskapsforvaltning2
1545099kunnskapsorganisering1
1545148kunnskapssøk1
1545831kunstdatabasar1
1545832kunstformidlingsapparatet1
1545828kunstformidlingsinstitusjon1
1545188kunsthøgskular1
1545812kunstutlån1
1545703kursopplegga3
1545707kurstilbydarar2
1545569kvalitetsinformasjon6
1545739kvitterast1
1545444landskapsbibliotek1
1545453langtidsbevaring2
1545795leseaktivitetar7
1545797lesefrø4
1545179lesekunnskapane2
1545094leseløft12
1545156lesemønster2
1545908leseomboda1
1545889leseombodet1
1545904leseombodsordninga2
1545438leseresultat1
1545151lesesatsingane1
1545799lesevenner2
1545798lesevennesirkel1
1545424lesleyst1
1545562lisensarbeid1
1545559lisensavtala2
1545346lisensieringsordningar1
1545571lisenskostnadane2
1545574lisensordningane1
1545563lisensutvalet2
1545785litteraturformidlingsaktør1
1545825litteraturformidlingsprogram1
1545826litteraturformidlingsprogrammet1
1545805litteraturproduksjonar1
1545802litteratursentrum1
1545600litteratursida1
1545210litteraturtenester1
1545833litteraturtilbud1
1545790litteraturtilfang1
1545727lokalarkivsektoren1
1545909lovrevisjonane1
1545234lydbokavtala2
1545233lydbokavtale2
1545239lydbokproduksjon2
1545248lydbokproduksjonar1
1545220lydboksamling1
1545398lydbokspelarar1
1545227lydbokstandard1
1545349lydfesting1
1545196lydmedium1
1545214lydversjon2
1545421länsbibliotek1
1545423länsbiblioteka1
1545768lågintensive1
1545516lånarinformasjon1
1545287låneomfanget1
1545362låneregister2
1545610låtlån4
1545613låtlånprosjektet1
1545772læringsaktivitet1
1545758læringsaktivitetar2
1545294læringskjelder2
1545783læringsressursane2
1545269læringssentermodellen3
1545290læringssentra2
1545263læringssystema1
1545236mappami2
1545771mappeevaluering1
1545533massedigitalisering2
1545246masterarkivet1
1545371mastertime1
1545642materialmengda1
1545536materialtypane1
1545540medieberarar1
1545368mediebudsjett1
1545295medieform1
1545470medieforsyning3
1545681medieforsyninga1
1545498mediekatalogane1
1545496mediekatalogar1
1545495mediekatalogen1
1545194medielaboratoria1
1545297medieløyving1
1545299medieløyvingar1
1545286mediesamlingane1
1545309mediesamlingar2
1545433mediesekretariatet1
1545854mediestamme1
1545378meirverdiavgiftsbehandlinga2
1545377meirverdiavgiftssamanheng1
1545473metadataformat4
1545326metalib1
1545327micromarc1
1545348mikroformer2
1545515mikromarc1
1545153minoritetspråklege3
1545817minoritet­språklege1
1545465mla7
1545332moderinstitusjonar2
1545267moderinstitusjonens1
1545128moderniseringsbehov2
1545351mottaksinstitusjon1
1545750museumskomitear1
1545719museumsmiljøa1
1545736museumsnettverka1
1545142museumssektorane3
1545157musikkmedium1
1545780møreforskings1
1545668møteplassfunksjon1
1545767møteplassomgrepet1
1545150møtestadfunksjon4
1545108møtestadfunksjonen2
1545407naple1
1545092nasjonalbibilioteket2
1545862nasjonalbibliografiar1
1545487nasjonalbibliografienskal1
1545413nasjonalbibliotekarane1
1545425nasjonalbibliotekoppgåvene1
1545741nasjonslbiblioteket1
1545476nbdigital4
1545243ndk1
1545604netbibliotekspuljen1
1545617netlån3
1545830nettarkiv1
1545605nettbibliotek1
1545606nettbiblioteka1
1545532nettdomenet1
1545693nettverksmodellar1
1545215nlbs4
1545410nordbib1
1545545nordområdeprosjektet4
1545875norgelaga1
1545412noron1
1545414norsib1
1545367nytilfanget1
1545690ombibliotekutvikling1
1545331openbiblio1
1545334opphavmannen1
1545803opphavrettsorganisasjon1
1545345opphavsrettsdirektivet1
1545624opphavsrettsgrupper1
1545544opphavsrettsorganisasjonar2
1545855opplæringsbruk1
1545464organisationstrekkjer1
1545497overbyggingstenester1
1545347papirliknande3
1545253papirtidsskrifter1
1545626parallellpubliseringa1
1545845parallellutgjevingar1
1545901pasientbiblioteka1
1545902pasientbiblioteket2
1545361personvernlovgjevinga2
1545110perspektivetvil1
1545611phonofiles1
1545590php5
1545615plattformuavhengig1
1545352pliktavleverte6
1545164podcasting1
1545354presenseksemplar1
1545261prismodell2
1545616prismodellar3
1545893prisonersog1
1545535produksjonsløyper1
1545522proprietært1
1545814prosjektfasilitetar1
1545597prosjektmiddel11
1545479publiseringsår1
1545396punktskriftbibliotek1
1545231punktskriftsbiblioteket1
1545548radioarkivet3
1545708rammedokumentet1
1545729rapporteringsverktøy1
1545100referansearbeid1
1545550referansedatabasar2
1545593referanseteneste1
1545692regionalbibliotek1
1545689regionalbibliotekmodellen1
1545669regionbibliotek2
1545319reindex2
1545169researcher1
1545764resepsjonsskranke1
1545130ressursdeling6
1545191ressurseining1
1545093ressursutvekslinga1
1545195restaureringsoppgåver2
1545603retrokonvertering1
1545660rettleiiande1
1545878rettleiingssenter1
1545674rettstrygg1
1545443riksomfattande1
1545207rockarkiv1
1545208rocksentra1
1545520rollebasert1
1545866romspråk1
1545643ryddesjauane1
1545842sametingrådets1
1545166samhandlingstrekk1
1545129samkatalog5
1545743samlepublikasjon1
1545126samlingsbevarande1
1545120samlingseigarar2
1545143samlingsforvaltande3
1545119samlingsforvaltarar2
1545774samlingskunnskap1
1545773samlingspolitikk1
1545144samordningsløysingar3
1545141samordningsperspektivet1
1545691samspelmodell1
1545427samsök1
1545687samsøk1
1545631samsøkfunksjonar1
1545714satsingsmidlar3
1545478saumløyse1
1545804sceneverk2
1545555sciencedirect1
1545747sektoraktørane1
1545737sektorspesifikt1
1545204sendeflatene1
1545678sentralbibliotekmodellen3
1545353sikringseksemplar1
1545336sikringsføremål2
1545159sikringsmagasin5
1545873sirkulasjonssamlingar1
1545579siteringar2
1545629sjølvforsyningsnivå1
1545420skolutveckling1
1545595skrivebua8
1545782skriveproduksjon1
1545856skulebibliotekarane1
1545839skulebibliotekmanifestet1
1545441skulebibliotekoppgåvene1
1545293skulebibliotekstatistikk1
1545819skulebibliotektenestene1
1545440skulebibliotektenester2
1545820skulebibliotektilbod1
1545853skulebibliotektilbodet1
1545779skulebibliotekutviking1
1545095skulebibliotekutvikling7
1545316sluttbrukargrensesnitt1
1545897soningskapasitet1
1545666spesialbiblioteka2
1545841spesialbibliotekvart1
1545636spesiallitteratur2
1545418splq1
1545793språkstimuleringstilbod3
1545472spørjetenester1
1545867standardfinsk1
1545884storbybiblioteka1
1545907studenttenesta1
1545167studiemateriale1
1545251studiestrukturar1
1545770studiestøttetilbod1
1545399stønadsprogramma1
1545475systemarkitekturar1
1545500systemgrenser1
1545582søketenesta1
1545315søkjefunksjon1
1545486søkjeløysingar1
1545474søkjeprotokollar1
1545173søkjetenestene2
1545450sørviseining1
1545684sørviserklæring1
1545640sørvispunkt1
1545240søsterblibliotek1
1545228talesyntesebøkene1
1545891teiknspråkbøker1
1545161tekstgjenkjenning1
1545524tekstrepresentasjon1
1545671telemarksbiblioteket2
1545517tenesteavtale1
1545149tenesteformidlar2
1545749tenestepotensialet1
1545683tfold1
1545730tidsregistreringsverktøy1
1545330tidsskrifthandtering1
1545861tidsskriftindeksar1
1545554tidsskriftpakken1
1545663tidsskriftutgjevarar1
1545113tilgangsordningar1
1545276tilgangsproblematikk1
1545567tilgangsregima1
1545264tilgangssystemet1
1545621tilgangsteneste1
1545751tilleggsaktivitet1
1545106tiltakskapittel1
1545655tingingsfunksjon1
1545329tingingsfunksjonar1
1545680tingingstenesta1
1545620tingingsteneste1
1545667tingingstenester2
1545232tpb1
1545510trefflista2
1545539trondheimsbilder1
1545506ubit1
1545505ubtø1
1545791ungdomsbibliotekarbeid1
1545504uniport1
1545272universitetsarkiva1
1545445universitetsloven1
1545858urfolkslitteratur1
1545442utbildningsstyrelsen1
1545656utdanningsnivåa1
1545168utdanningssituasjonar1
1545860utdanningvart1
1545247utgjevingstidspunktet1
1545344utleigedirektivet1
1545759utlånsaktivitetane1
1545308utlånsbibliotek1
1545356utlånsheimelen1
1545895utlånsmedium1
1545363utlånsregister1
1545685utlånsreglement1
1545343utlånsrettar2
1545219utlånsrutinar1
1545211utskriftsteneste1
1545449utvecklingsprogram1
1545716utviklingsdrivande1
1545723utviklingsorganet1
1545734utviklingsprofilen1
1545301variererte1
1545370vederlagsavtale1
1545359vederlagssats1
1545360vederlagssatsen2
1545458vereniging1
1545675vertskommuneadministrasjon1
1545275vitskapsindeks1
1545165wikiar1
1545452yrkeshøgskulane1
1545439yrkeshøgskulebiblioteka1
1545848ája2
1545341åvl2
1545127ønskebok8
1545688østfoldbiblioteka1
1545910øynskjer1