Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 19,2008-09: St.meld. nr. 19 (2008-2009) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 03.04.2009

Av i alt 10219 ordformer var 373 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1544843administrsjonsdepartementet1
1544947aktivitetsstyring2
1545014alleskisserte1
1544824allokeringseffektivitet1
1545022arbeidsgivarinstans1
1545024arbeidsgivarpart1
1545021arbeidsgivarpolitiske1
1545063arbeidsgivarstyrt1
1545047arbeidsinndelinga1
1545034arbeidslivssentra8
1544760autonomisert1
1544871avgjerdssystema2
1544726avgjerds­makt3
1544830brukarrette1
1544772brukarrettinga3
1545079brukarrettingsarbeidet1
1544837brukarskapt4
1544838brukarskapte3
1544737bruttobudsjettering2
1544733bruttofinansierte1
1544956budsjettsyklusen1
1544728budsjettsystema1
1545044coachingprosjekt1
1545035delpensjon1
1544828deltakarkulturen1
1544770demokratiutgreiingagir1
1544880departementsfellesskapet3
1544812departementsgrensene1
1544893departementsinndelinga1
1544938departementsområda3
1544863departementsoppgåver1
1544786departementsrådar5
1544818departementssjef5
1544754departements­tilsette1
1544955detaljeringsgraden1
1544804effektiviseringsvinsten1
1544962effektivitetsanalyse1
1544820effektivitetsomgrepet1
1544895eigarforvaltninga2
1544752eigarskapsavdeling1
1544934eigenadministrasjon1
1544971einingareller1
1544738eittårsprinsippet1
1545007ejustice1
1544862ekstraverksemd1
1544748endringstiltaka1
1544742enkeltlovene1
1544799entrusted1
1544736etatsinstruksar1
1544865etatsinterne1
1544918etatskultur2
1544899etatsstyringsmøte2
1544948etatsstyringsoppgåvene1
1544950etatsstyringsoppgåver3
1544881evalueringskravet1
1545051fagkompetane1
1544920fagoppgåver1
1544897fagspesialisering1
1544844fagtenester1
1544873feilsende1
1544894fellesmåla1
1544826fellespolitiske1
1544795fellesskapsreglane1
1544789fleirnivåforvaltning1
1544877fordelingsverknader2
1544991forenklingstiltak3
1545023forhandlingsordningane1
1544725formålseffektivt1
1544807formålsområda1
1544751fornyingsstrategiar1
1544831fornyingsstrategien3
1544932forskingsstiftingar1
1544983forsk­ingsutval1
1544852forsømelege3
1544829forvaltningsavgjerder2
1544739forvaltningsbedriftene2
1544745forvaltningsdatabasen1
1544783forvaltningshøgskulen1
1544925forvaltningslovgivinga1
1544853forvaltningssaka1
1544722forvaltningsutvikling3
1544825forvaltningsverdiane2
1544841forvaltningsverdiar1
1544930framleggingsplikta2
1544924framtidhar1
1544801framtidsomsyn1
1544798functionally1
1544888funksjonarbør2
1544923fylkesmannsrolla3
1544926fylkes­planlegginga1
1544876føremålsbaserte1
1544821føremålseffektivitet1
1544775grunndatasystem1
1545004hier­arkiet1
1545046hovudnytta1
1545068høg­skulesektoren1
1544762incentivtenking1
1544816informasjoni1
1544979informasjonmellom1
1544846informasjonshandsaming1
1544731innarikspolitikk1
1544835innbyggjarkonferanse2
1544717innbyggjarundersøkingar4
1544896inndelingsprinsippet1
1545080innsynskrava1
1544913institusjonstilknytte3
1544811instruksjonsline1
1545020jobbutvikling2
1545030karriereopprykk1
1545043karriereorienterte1
1545064karrierepolitikken1
1545029karrierepreferansane1
1545065karriere­utvikling1
1544869kjeldekodane2
1545013kjerneprosessane1
1544847kommunikasjonseiningar1
1545056kommunikasjonskompetanse1
1544848kommunikasjonsmedarbeidar1
1545062kompetansestrategi1
1545048kompetanseutviklingstilbod1
1544753konkurranse­reglar1
1544975kontaktutvalfor1
1545026kontorstillingane1
1544958kontrolldirektør2
1545036kunnskapslekkasje1
1544889kunnskapsutviklingbør1
1545039kvalifikasjonsprisnippet1
1544960kvalitetsrådgivar1
1544774kvalitetsstyringsmodellar2
1544879landgjennomgang1
1545066lederoppgavene1
1544819legitimitetsomsyn2
1545052leiarfagleg2
1545089leiarfaglege2
1545073leiarkontakten1
1544723leiarkontrakt2
1544954leiarkontraktane2
1544898leiarkontraktar4
1545067leiarlønskontrakt5
1545072leiarlønskontraktane1
1545074leiarlønsordninga3
1544758leiarlønssystem1
1545070leiarmobilitet1
1545042leiarmobiliteten1
1545060leiaroppfølging2
1544719leiarplattforma2
1545018leiarpolitikk1
1545054leiarutfordringane1
1544782leiarutviklinga2
1545050leiarutviklingstiltak2
1545055leiarutøvinga1
1545085leverandørbindingar1
1544981lineansvar2
1544995lineansvaret2
1545003lineansvarlege1
1545002lineorganiseringa2
1545032livsfasetilpassa1
1544813lojaltmot1
1544867lånekalkulatorane1
1544757lønsalternativ1
1545027lønsforventningar1
1544721lønssamtalane1
1544943løyvingsvedtaka1
1544916mandatkan1
1544749marknadsliknande2
1544792mat­tryggleik1
1544724medarbeidarutvikling1
1545057medarbeidar­samtale1
1544849medie­aktørane1
1544815medverknadog1
1544805medverknadsbaserte1
1544787mellomstatelege1
1544990miljøverndepartementethar1
1544761ministerstyre2
1544839momsinnrapportering1
1544776momsrapporteringa1
1544915møtesyklus1
1544910nemnderløyser1
1544864nemndordningane1
1544794nettverksorgan1
1544734ombodog1
1544908ombodsfunksjonane1
1544887ombodsliknande2
1544851ombodsmannfor1
1544906ombods­mannen1
1545031oppgåveløyinga1
1544875oppgåveområda1
1545077oppgåvepliktene1
1545059organisasjonsanalysar1
1544891organisasjonseininga1
1544885organisasjonsformenemå2
1544803organisasjonsgrenser1
1544884organisasjonsinndeling2
1545082organisasjonsprinsippa2
1544890organisasjonsutforming1
1545053personalleiarar1
1545061personaloppfølging1
1544766personalpolitkk1
1544874personvernfremmande1
1545006personvernreglane1
1545088perspektivmeldinga4
1544965pilotområda1
1544759prestasjonsløn3
1544970prioriteringseffektiviteten1
1544822produksjonseffektivitet2
1544957produksjonsoversikter1
1544793produktstandardar1
1545005profesjonsinterne1
1544771profesjonsvurderingar1
1544978prosedyrereglarsom1
1545001prosessorganisering1
1545086pådrivaraktivitetane1
1545087reallinntekt1
1544997referansemodell1
1544856regelbruk1
1544769regelomfanget1
1544765regelreform2
1544857regelverksbrukarane1
1544883regelverkshandhevinga1
1544768regelverksinstruks1
1544901regelverkskrav1
1545083regionalforsking2
1544904regjeringalegg2
1544840regjeringavil2
1544842regjeringaønskjer1
1544797regularory1
1544882reguleringsbaserte1
1544905reguleringsformåla1
1545041rekrutteringskulturen1
1544720rekrutteringsprosessane1
1544740renteførte1
1544755ressursdisponeringa1
1544718ressursvenlege1
1544823resultateffektivitet1
1544942resultatinformasjonen2
1544963resultatkjeda2
1544716resultatstyringa11
1544781resultatstyringssystemet3
1545076resultatvurderingar1
1544767retts­teknisk1
1544959revisjonsdirektør1
1544911rikslønsnemnda7
1544892rollekombinasjonar1
1544827rollekrav1
1544922rollesamansetjinga1
1544914rådsorganmed1
1544984saksframlegga1
1544998saksgrensene1
1544854sakshand­saminga1
1544946samfunnseffektane1
1544746samfunnstyringa1
1544973samlokalisereverksemder1
1544982samordningsinstansen1
1544968samordningsområde1
1544917samordningsproblema1
1544987samordningsrolla1
1544986samordningsstyresmakt1
1544940samordningsutfordringane1
1544902samordordnar1
1545015samtrafikknav1
1545016samtrafikknavet1
1544912sekretariatsmedlemene1
1544953sektororientert1
1544928sektorregulering1
1544773serviceerklæringane1
1544868simuleringsprogramma1
1544744sjølvsendige1
1545012skalerbarheit1
1544878skattelovsforslag1
1544855skjønsavgjerder1
1544866skjønsomgrep1
1544860skjønsvurderingane1
1544850språkverktøykasse1
1544763statenheiter1
1544936statsrådsansvaret1
1544756stillingssystemet1
1544832styringsinformasjonen3
1544727styringsinteresser2
1544764styringskjede1
1544952styringsparametrar2
1544944styringspraksisen1
1544941styringsprosessen1
1544870systemforvaltarar1
1545081systemomleggingar2
1544743særlovsselskapa1
1544836taleportal1
1544903taubanetilsynet2
1544999teamorganisering2
1544809tenestekjøpar1
1545008tenesteorientering1
1544747tenesteprodusentane1
1544861tenestereglementet1
1545078tenesteutforminga1
1544949tilretteleggande1
1544900tilsynssubjekta1
1544808tilsynsverksemdene2
1545038timeverksbruk1
1544785topplederprogrammet1
1544976toppleiarforum3
1544780toppleiarprogram1
1544784toppleiarprogrammet1
1545045toppleiarstilling1
1544788traktatgrunnlaget1
1544859udiregelverk1
1544845ufordrar1
1544996under­ordna1
1544872utaforliggande1
1544796utaforliggjande5
1544994utariksdepartementet1
1544992utariksdepartementetskal1
1544993utarikssaker1
1544919utgreiingsinstruksens1
1544961utgreiingsmiljø1
1544980utvalmed1
1545037utviklingsbane1
1544802utviklingskjeder1
1544927utviklingsretning1
1545058utviklingstilbodet1
1544817vedtakfrå1
1544886verksemdersom3
1544972verksemderunder1
1545049verksemdsinterne1
1544951vidarerapportering1
1544833you­tube1
1544966­jernbaneverket1
1545071­leiartilsetjing1
1544969­nærast1
1544909åremålsperiodar2
1545069åremålstilsette2
1544779økonomifeltet1
1544935økonomitenestene1