Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 16,2008-09: St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 13.03.2009

Av i alt 1322 ordformer var 87 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1544681avgiftselement1
1544653avstandskostnadane2
1544696bypakkar1
1544685bypakkeprosessane1
1544654diforutvikle1
1544657dobbeltsporstrekningar1
1544703enkeltstasjonar2
1544649etappemålet2
1544715farleiprosjekt2
1544699fellesskapsarenaer1
1544642forseinkingstida1
1544643godsstrategien3
1544671godstransportstrategi3
1544674godstransportstrategien1
1544667haldeplasstiltak1
1544630hovudinnsatsområda1
1544670hovudsykkelvegnett2
1544682hovudtransportforma1
1544655høg­farts1
1544656høg­fartsbanar1
1544705investeringtiltak1
1544702knutepunktstasjonane1
1544675knutepunktterminalane1
1544664kollektivstrategi3
1544694kollektivtrafikantar2
1544662kollektivtransportstrategi2
1544648køyretyretta1
1544679logistikknutepunkt2
1544645lufthavnstruktur1
1544659mellomt1
1544695miljøven­lege1
1544691miljø­problema1
1544639navigasjonsinstallasjonar5
1544688nov­ember1
1544706næringsut­viklinga1
1544629oppsummeringskonferanse2
1544700passasjertunge1
1544660pålitelegheita2
1544651påliteleg­heit2
1544632pålite­legheit1
1544708rassikringsinnsats1
1544665reisegarantiar1
1544692reisetidsmålingar2
1544714reisetidsreduksjonar1
1544652reisetidstimar1
1544713reisetidsvinstane1
1544636rentestønadsordning1
1544635riksvegsinvesteringar1
1544710riksvegtilknytingar1
1544661rushtidsforseinkingane2
1544693rushtidsperioden2
1544672sektoreffektivisering1
1544678sjø­transporttilbod1
1544638stamnetthamner2
1544698støymåla2
1544711sydhamna1
1544669sykkeldelen2
1544637terminalkapasitet1
1544709terminalutvidingar1
1544668trafikkleiingssentralar1
1544647trafikktryggleiksmålet1
1544650trafikktryggleikspotensial1
1544712trafikktryggleiksutbetringar1
1544663transporteffektiv1
1544646transporttryggleiken3
1544631transport­intensivt1
1544687utslippssektorane1
1544677vareeigarane1
1544683vegtransportsektoren1
1544690­eller4
1544684­føre1
1544689­klimamålet1
1544640­måloppnåing1
1544707­områda1
1544680­redusere1
1544676­regjeringa3
1544704­rekna1