Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 96,2008-09: Ot.prp. nr. 96 (2008-2009) Om lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.05.2009

Av i alt 8415 ordformer var 193 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1544507advokatvakt3
1544495akuttavdelingane5
1544561arbeidstreningsprosjekt1
1544508barnehusa11
1544566befolkningsunderlaget1
1544533behovsgrunnlag1
1544490beredskapsbasis1
1544568beredskapsleilegheit1
1544504bistandsadvokatordninga1
1544455brukarstudiar1
1544562bustadkommunane1
1544582bygningskategoriar1
1544525combating1
1544541dagbruk1
1544458dagbrukarane11
1544595eigenkontrollarbeidet1
1544544eingongshendingar3
1544489familieeiningar1
1544503familievaldskoordinatorar2
1544600familievernkontorlova1
1544601fastlandskommunar1
1544575forskriftsregulere1
1544567fullfunksjonskrisesenter1
1544510følgjeskadar1
1544447førstegangsmeldingar1
1544450gjennomgangshusvære1
1544578gjennomsnittskvinna1
1544537gjennomsnittsvurderingar1
1544460gruppeorienterte1
1544499gruppeterapeutisk1
1544559handhevingsproblema1
1544614hovudbrukargruppa1
1544522hovudtilråding1
1544581høyrselsfunksjonar1
1544501individualterapi1
1544604inntektsgarantitilskotet4
1544520integritetsvernet1
1544587kjernetilbud1
1544548kjønnskarakteren1
1544610kompetanselyft2
1544492koordinatorfunksjon2
1544560kriseforløp2
1544553krisehusvære1
1544494kriseintervensjon1
1544579kriseleilegheiter1
1544551krisesekretariatet1
1544468krisesenterbebuarane1
1544469krisesenterbebuarar1
1544456krisesenterbrukarane5
1544462krisesenterbrukarar11
1544435krisesenterdrift3
1544586krisesenterets1
1544482krisesentergruppe1
1544564krisesenterkonseptet1
1544475krisesentermedarbeidarane1
1544611krisesentermedarbeidarar1
1544542krisesenteropphald1
1544453krisesenterorganisasjonane2
1544481krisesenterplassar2
1544532krisesenterstrukturen1
1544563krisesentertilboda4
1544438krisesentertilbudet1
1544612krisesenterverksemd1
1544465krisetelefonsamtalar1
1544527krisetilbod7
1544577krisetilboda1
1544538krisetilbodskapasitet1
1544472kulturbesøk1
1544613kvalitetsforbetringane1
1544521kvinnekomité2
1544549kvinnerom1
1544531kvinnojourer1
1544552likestillingsperspektiva1
1544517lovgivingsmessige1
1544514mannstelefon1
1544448medlemssenter4
1544554medlemssentra3
1544607meirkostnadsoverslag1
1544608meirutgiftsbehov1
1544480meistringsalternativ1
1544459meistringsstrategiane1
1544547menneskehandelssituasjon1
1544483miljøarbeidarstillingane1
1544524ministers1
1544539minstenorma2
1544516modningssteget1
1544555målgruppens1
1544597nadsmekanismar1
1544441omfangsundersøkinga1
1544605omfordelingseffekten1
1544609omstillingsutgifter1
1544618oppfølgjingssamtalar1
1544477opphaldsstatus4
1544515opphaldsstatusen3
1544626opplysningspliktengir1
1544518opplæringsmessige1
1544452overgangshusvære3
1544606overgangsåret1
1544451overgrepsforhold1
1544594overgrepsføresegner1
1544496overgrepsmottaka4
1544513partnarprosjektet1
1544442partnarvald19
1544546partnarvalden1
1544484psykiatriutdanning1
1544485psykotraumatolog1
1544596påverk1
1544602rammefinansierast1
1544440realitetshøyringsfråsegner1
1544434reetableringsfase4
1544449reetableringsfasen14
1544556refleksjonsperiode1
1544523refuges1
1544478registreringsperiode1
1544543relokaliseringar1
1544565rettleiingskompetanse2
1544569risikovurderingsverkty1
1544570rørslesensorar2
1544498samlivskonfliktar17
1544574samtaleguide1
1544457samtaletilbodet1
1544497samtaletime1
1544528servicelova2
1544476sjølvhjelpsideologien1
1544529skyddat3
1544439ssø19
1544591standardkonsesjon3
1544437stortingsbehandlingar1
1544530støttesamtalar1
1544436systersolidaritet1
1544620teiknspråktolk1
1544624telefontenesten1
1544617telefontilbodet2
1544584tilleggsbelasting3
1544599tilsynsforskrift1
1544598tilsynsinstituttet1
1544580tolkeregister2
1544474trusselutsette5
1544486universitetsbakgrunn1
1544593uskuldspresumpsjonen1
1544603utbyggingsperiodar1
1544545valdsdefinisjonen3
1544619valdserfaringar1
1544444valdsmålinga1
1544443valdsmålingar1
1544615valdsomgrepet2
1544534valdsrelasjon1
1544454valdsrelasjonen3
1544491valdssituasjon2
1544550valdsutsett2
1544502valdsutøvande2
1544558visumperioden1
1544557visumpliktige2