Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 95,2008-09: Ot.prp. nr. 95 (2008-2009) Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.05.2009

Av i alt 2074 ordformer var 74 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1544390aksjeinntekta4
1544386aksjeinntektene1
1544380aksjeskattelova1
1544388avgiftsproveny1
1544396avrundingsordning1
1544371deltakargruppa2
1544373disponeringskostnadene1
1544372disponeringsvedtak3
1544394dokumentavgiftsgrunnlag2
1544420eigenretting1
1544430endringsfristar1
1544398fastsetjinger1
1544385frådratte1
1544399førehandslikningar1
1544382givarselskapet4
1544387hovedverksemda1
1544389inntektsfastsetjinga1
1544384inntektsføringen1
1544391kjeldeskatter1
1544395kodifiserast1
1544378kommandittselskapa1
1544381konsernbidragsreglane1
1544366konsernforbunde6
1544367konsernforbundet1
1544432kontrollområder2
1544393kreditfrådraget1
1544400livssynsretta1
1544368lånekostnadar1
1544392maksmiale1
1544364mislighald1
1544360reiarlagselskapa5
1544359reiarlagselskapet9
1544365reiarlagsskatteordning1
1544401rekneskapslikning2
1544424renteutrekninga2
1544429rimelegheitsgrunnar1
1544407saldogruppe11
1544415saldogruppene1
1544408samlesaldo4
1544410samlesaldoen1
1544361sjøtransportverksemda1
1544377skatteforvaltninga1
1544374skattekontrollen1
1544370skatterettslig1
1544417skatteutval4
1544416skatteutvala1
1544383skatteverknad1
1544403skiferfrådrag2
1544433teiepliktregelen3
1544419tilleggsskattar1
1544427tollfastsetjinga1
1544431tollmyndigheit1
1544425tollskyldnaren6
1544379treprosentregelen7
1544363utbytteutdelingar3
1544362uttaksmodellen2
1544375utvinningsverksemd9