Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 93,2008-09: Ot.prp. nr. 93 (2008-2009) Om lov om endringar i menneskerettsloven mv. (inkorporering av kvinnediskriminerings­konvensjonen)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 08.05.2009

Av i alt 2501 ordformer var 220 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1544209administra­sjons­komiteens1
1544293amend1
1544237avgrensings­spørsmål1
1544329barnefordelingsavtalar1
1544207barnekonven­sjonen2
1544323barnelovutvalet13
1544250barneombodets6
1544251barneombodslova2
1544142barne­konvensjon1
1544145barne­konvensjonen1
1544278biotekno­logi­lova1
1544327bustadsforelder1
1544325bustadsforelderen10
1544303diskrimineringsdefinisjonen1
1544259diskrimineringslovene2
1544223diskrimineringslovutvalet10
1544276diskrimineringsnemndas1
1544252diskrimineringsombodslova4
1544218diskrimineringsombudsloven2
1544341diskrimineringsvernet1
1544261diskriminerings­lovene1
1544157diskriminerings­ombuds­loven1
1544304diskrimine­ring1
1544300diskrimine­ringslovutvalet1
1544222diskrimine­ringsvernet1
1544158diskrimi­neringsforbod1
1544152diskrimi­nerings­loven1
1544249diskrimi­ne­ringsombodslova1
1544255diskri­mineringslova1
1544167dualsime1
1544294exceptions1
1544301familiedeparte­mentet1
1544284familieplan­legging1
1544256fast­sette1
1544173folkerettsregelen1
1544164folke­rettens1
1544337forrangføresegn1
1544243forrangsføresegna3
1544210forrangsføresegner3
1544270forsikrings­verksemdslova1
1544275forsikrings­vilkår1
1544267forsik­ringslova1
1544297forskjells­handsame1
1544316forskjells­handsaming1
1544184forskriftsvedtak1
1544198for­rang2
1544200framgangs­måten1
1544214fram­for2
1544143fram­legg1
1544288føre­buinga1
1544247generalitetsnivå1
1544246gene­relle1
1544166gjennomføringsakt2
1544186gjennomføringsmetodane1
1544235gjennomførings­måte1
1544174gjennomslagkrafta1
1544283helse­området1
1544141hovudkonvensjonane2
1544206høyrings­instansane1
1544155individklageordning2
1544336individklageordninga1
1544203inkorporasjonslov1
1544208inkorpora­sjons­lov1
1544225inkorporeringsudvalget1
1544202inkorpore­rast1
1544156inkor­porert1
1544154innar­beidd1
1544187inn­arbei­ding1
1544358kdk1
1544219kjønnsstereotyp5
1544221kjønns­diskriminerande1
1544306kjønns­kvotering1
1544205klagepraksis1
1544343komitéavgjerder2
1544211komité­med­lemmene1
1544339kommen­tar1
1544162kompe­tanse1
1544253kompe­tansen1
1544217konvensjonsføresegn2
1544354konvensjonsføre­segner1
1544351konvensjonsorgan1
1544282konvensjonspartene1
1544161konvensjonsrettane2
1544231konvensjonsskyldnadene2
1544263konvensjons­føresegnene1
1544189konvensjons­føre­segnene1
1544234konven­sjonar1
1544140konven­sjonen6
1544340konven­sjonsføresegn1
1544349konven­sjons­organ1
1544160kvinnediskrimineringskomiteen21
1544273kvinnediskrimineringskomiteens3
1544344kvinnediskrimineringskomité1
1544138kvinnediskrimineringskonvensjonen91
1544199kvinnediskrimineringskonvensjonens2
1544230kvinnediskrimineringskonven­sjonen2
1544357kvinnediskriminerings­konvensjon1
1544139kvinnediskriminerings­konvensjonen4
1544215kvinnediskriminerings­konven­sjonen4
1544332kvinnediskrimine­ringskonvensjonen1
1544335kvinnediskrimi­neringskomiteen1
1544204kvinnediskrimi­neringskonvensjonen1
1544289kvinnediskri­mineringskonvensjonen1
1544292kvinnediskri­mine­ringskomiteen1
1544262kvinnekonvensjonar1
1544286kvinne­diskrimineringskomiteen1
1544228kvinne­diskrimineringskonvensjon1
1544146kvinne­diskrimineringskonvensjonen4
1544159kvinne­roller1
1544212kyst­partiet1
1544272landrapporter1
1544285likehand­saming1
1544317likestillingsdirektiva1
1544248likestillingsmyndigheitene1
1544330likestillingssynspunkt3
1544313likestillings­direktiva1
1544257likestillings­lova1
1544355likestillings­loven1
1544334likestillings­ombodet1
1544353likestillings­spørsmål1
1544233like­stilling1
1544147like­stillingsloven1
1544314like­stillings­direktiva1
1544287like­stillings­lova2
1544213like­stillings­loven1
1544264lovføre­segn1
1544239lovgivingsarbeidet2
1544185lovsystematikk1
1544260lovtolkningsarbeidet1
1544144lov­forslaget1
1544356lov­givingsarbeid1
1544193lov­gi­vande1
1544240lov­vedtaka1
1544308lønnsdiskrimineringa1
1544220marknadsføringsloven1
1544195menneskerettenes1
1544226menneskerettighedskonventioner1
1544191menneskerettskonven­sjonar1
1544229menneskerettskonven­sjonen1
1544192menneskerettslovutvalet2
1544338menneskerettssamanheng1
1544201menneskerettsutvalet7
1544238menneskeretts­konvensjonane1
1544188menneskeretts­konvensjonar1
1544194menneskeretts­konven­sjonen1
1544331menneskeretts­loven2
1544196menneske­rettsloven1
1544236menneske­retts­konvensjonar1
1544232menne­skerettslova1
1544352menne­skerettsloven1
1544302militær­teneste2
1544311mogleg­heiter1
1544165monistiske6
1544169motstridstilfelle2
1544346nødven­digvis1
1544254ombodets4
1544168presumsjonsprinsippet2
1544190presumsjons­prinsippet1
1544224prin­sippet1
1544291proble­matisk1
1544197proto­kollar1
1544307rapportgjennomgangen1
1544151rasediskrimineringskonvensjonen1
1544150rasediskrimineringskonven­sjonen1
1544227rasediskrimi­neringskonvensjon1
1544148rase­­diskrimineringskonvensjonen1
1544216regel­konfliktar1
1544319regel­verka1
1544299religions­fridom1
1544179rettsbrukande1
1544183rettsharmoni3
1544244rettskjelde­regel1
1544342retts­brukarane1
1544181retts­brukarar1
1544163retts­middel1
1544281saman­halde1
1544328samværsforelder2
1544326samværs­forelderen1
1544153sam­tykke1
1544290sank­sjonere1
1544171sektormonisme1
1544265situa­sjonen2
1544269sjukefor­sikringar1
1544180sjølvkraftig3
1544178sjølvkraftige5
1544176sjølv­kraftige2
1544350standard­prega2
1544333steriliseringsinngrep1
1544305straffe­føresegn1
1544170straffe­loven1
1544241tanke­gangen1
1544149til­leggs­protokoll1
1544245tolkings­prinsipp1
1544182traktatføresegna1
1544175traktatføresegner1
1544172trinnhøgd1
1544320trinn­høgd1
1544242ugreiingane1
1544298unntaksretten1
1544295unntaks­føresegna1
1544268utrekningsfaktor1
1544271utrekningsfaktorane1