Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 86,2008-09: Ot.prp. nr. 86 (2008-2009) Om lov om endringar i straffelova 1902 (forelding i saker om kjønnslemlesting)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 08.05.2009

Av i alt 377 ordformer var 1 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1544136delproposisjon2
1544137ikraftsetjingsføresegna2