Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 6,2008-09: Ot.prp. nr. 6 (2008-2009) Lov om Husbanken

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 17.10.2008

Av i alt 2565 ordformer var 48 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1544024aktørgruppa1
1544023avgjerdsfullmakter3
1544008bruttobudsjettert1
1543999bustadfagleg1
1544004bustadfaglig1
1543998bustadmeldinga3
1544006bustadsektor1
1543994bustad­politikken1
1543997bustønadordninga4
1544027bustønadsaker1
1544037deloppgåver1
1544003departe­mentet9
1544005finansieringsproblematikk1
1544013forvaltningsbedriftsforma1
1544009forvaltnings­organ2
1544011fristelde1
1544025føremålstenelig1
1544012gjennomføringsorganet1
1544035husbanklov2
1544031husbankloven1
1543995husbanksaker7
1544028husnemnder1
1544019instruksjonsforholda1
1544039instruksjonsfullmakta1
1544026klagesakshandsaming2
1544017kontraktsmøte1
1544002langforma2
1544016låneforholda1
1544029lånesakshandsaming1
1544040partsevna1
1544021pådrivarverksemda2
1544000regelverkstrukturen1
1544001regionstyra12
1544007stiftingliknande2
1544020styremodellen2
1544022styringsledd1
1544018styringsmøte1
1544014tapsfullmakter1
1544034tilbakebetalingsvilkåra2
1544036uerholdelige1
1544042utan­omrettslege1
1544033utlånsvilkår1
1543996utlånsvilkåra1
1544041vidaretildelar1
1544015økonomiinstruks1