Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 60,2008-09: Ot.prp. nr. 60 (2008-2009) Om lov om endringar i yrkestransportlova og jernbaneloven (tilsette sine rettar ved bruk av konkurranse i kollektivtransporten o.a.)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 03.04.2009

Av i alt 3229 ordformer var 106 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1543898aldersavgrensing1
1543888anbodsoverdraging2
1543890anbodsoverdraginga1
1543905anbodsvinnaren1
1543981arbeidslette1
1543975arbeidsreserve1
1543908bruttokontrakt3
1543906busstransportbransjen1
1543986eigentransporterklæringa3
1543926fastlandskabotasje5
1543956feriepengekrav2
1543939forbodsregel1
1543991forskriftheimelen1
1543917forsyningsforskrifta2
1543914fylkesvegferje1
1543901helsekravet3
1543892helsestyresmaktane1
1543990helsetilhøve3
1543965høyringsmaterialet1
1543947individualiserende1
1543974kjøresetlar1
1543989kjøretøyforskrifta2
1543987kjøretøykombinasjonane2
1543893kjøretøykombinasjonar3
1543943kollektivtenesta1
1543953kollektivtrafikkforeningen11
1543889kollektivtransportforordninga52
1543922kollektivtransportområdet1
1543972kollektivtransportoppdrag1
1543887kollektivtransportsektoren22
1543896kollektivtransporttenesta1
1543950kollektivtransportteneste2
1543969kollektivtransporttenestene1
1543966konkurranseprosedyre2
1543941konkurransesituasjonar1
1543910konsesjonsinnehavaren2
1543897kontraktsklausular2
1543982kontrollperspektiv1
1543971kostnadsauka1
1543983køyresetelregister3
1543980legitimasjonane1
1543903liikenne1
1543920lisensforskriften2
1543977løyvedrifta1
1543899løyvepliktige3
1543973løyveslaga1
1543930minimumslønn4
1543909mottekk1
1543912nytilsetting1
1543993oppdragjevar1
1543968oppseiingskostnader1
1543949overtakingstidspunkt2
1543919persontogstrekningar1
1543984politidirekoratet1
1543985registreringskontroll2
1543934relane1
1543970rutebilbransjen1
1543958rutermeiner1
1543911ruteverksemda2
1543964rüffert1
1543933samferselsdepartementet1
1543976sanksjonsmoglegheitene1
1543952sikkerheitssertifikat1
1543924sjøtransportmarknaden1
1543891sjøtransportsektorane2
1543944sporbaserte1
1543954sporbunden4
1543955stillingsvernsaker2
1543936tariffavtaleforholdet1
1543895tenestekontrakt6
1543938tenestepensjonsavtale1
1543923tjenesteytelser1
1543931tolkingsmoment2
1543927tolkingsutsegn4
1543929tolkingsutsegna2
1543916trafikkavtale3
1543979transporttillating1
1543951undertransportør1
1543918utlysingsdokumenta1
1543902vandelsprøving1
1543978vegtrafikklovgivningen1
1543960verksemdsoverdraginga2
1543959verksemdsoverdragingar1
1543935verksemdsoverføring1
1543894virksomhetsoverdragelse2
1543988yrkestransportregelverket1
1543925øykabotasje5