Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 13,2008-09: Ot.prp. nr. 13 (2008-2009) Om lov om endringar i straffeprosessloven mv. (tingretten si handsaming av saker om ikkje vedtekne førelegg mv.)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 14.11.2008

Av i alt 1646 ordformer var 75 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1543359ankegrunn4
1543322ankenekting1
1543317ankesiling3
1543350dommarårsverk2
1543387dommertenesta2
1543371domsgrunner1
1543356domsoppgåva1
1543365domstolshald2
1543351einedommarsaker4
1543336embetsdommar2
1543339foreleggssaker2
1543358formueshøve1
1543378forretningsanalysar1
1543337forseelsessaker1
1543383forskeres1
1543376forskingsidear14
1543390forskingsidé1
1543380forskingsopplysingar2
1543382forskingsopplysningar4
1543363føreleggssak3
1543355føreleggssakene11
1543315føreleggssaker68
1543346førsteinstansdomstolen2
1543375grunngjevingsplikten1
1543374handsamin1
1543368hovedførehaving1
1543325hovudførehavinga12
1543354innsparingsoverslaget1
1543321juryhandsaming1
1543341lagfaren1
1543320lagrettemedlemmar1
1543334lekfolksdeltaking5
1543362lekfolksdeltakinga2
1543361mangemillionerklassa1
1543372meddommara1
1543333meddomsrettssakene1
1543332meddomsrettssaker6
1543384meddomssaker1
1543349misferdsaker3
1543342nämndemän4
1543377offentlegforskrifta1
1543379offentleglovutval1
1543357overtredaren1
1543360provsvurderinga8
1543326pådømme17
1543316pådømmer1
1543366pådømminga3
1543373reaksjonsfastsetjinga1
1543323restauratørsaka1
1543345retsplejelov1
1543370rettboka1
1543369rettsfølgjer1
1543385rettsgebyrforskrifta3
1543386rettsstaden1
1543343rättegångsbalken3
1543367saksframdrifta1
1543348skønnes1
1543324storkammar1
1543335straffeprosesslovkomiteen2
1543338straffeprosesslovkomiteens1
1543319straffesakhandsaminga1
1543318straffesakkjeda2
1543353straffesaksavvikling2
1543352straffesakshandsaming1
1543389strammeramma1
1543364tillitsomsynet3
1543340tingsrätten5
1543347»domsmænd1