Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 9,2007-08: St.prp. nr. 9 (2007-2008) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 143/2007 av 26. oktober 2007 om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 717/2007 om internasjonal gjesting i offentlege mobiltelefonnett i Fellesskapet osv.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.11.2007

Av i alt 468 ordformer var 20 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1542714engrosnivået1
1542704eurotakst2
1542716forordningsteksta1
1542708gjennomføringsføresegn1
1542706gjesteavtaler1
1542699heimenettet1
1542705høgstenivået2
1542703høgsteprisregulering1
1542698mobilnettilbydar1
1542697mobilnettilbydaren1
1542707mobiltilbydarar4
1542700mobiltilbydaren2
1542711prisnedsetjinga1
1542710regulatørane1
1542713ringjeprisar5
1542702sluttbrukarnivået2
1542712sluttbrukarpris1