Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 34,2007-08: St.prp. nr. 34 (2007-2008) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 131/2007 av 28. september 2007 om innlemming i EØS-avtala av EU-handlingsprogrammet for å førebyggje og motkjempe vald mot barn, ungdom og kvinner og for å verne valdsoffer og risikogrupper (Daphne III 2007-2013)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 01.02.2008

Av i alt 476 ordformer var 6 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1542137fellesskapspolitikken1
1542143kontingentplikta1
1542139koordinatorsøknader1