Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 8,2007-08: St.prp. nr. 8 (2007-2008) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS- komiteen nr. 87/2007 av 6. juli 2007 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EF) nr. 1781/2006 av 15. november 2006 om opplysningar om betalaren som skal følgje med pengeoverføringar

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.11.2007

Av i alt 385 ordformer var 7 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1541544betalingsformidlarane3
1541545betalingsformidlaren2
1541546formidlingsmotparten1
1541550spesialtilråding1