Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 8,2007-08: St.meld. nr. 8 (2007-2008) Kulturell skulesekk for framtida

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 30.11.2007

Av i alt 6102 ordformer var 153 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1541494aktørgruppene1
1541395anbods­konkurranse2
1541486arbeids­delinga1
1541454arrangørstønad1
1541418bestillingstilbod1
1541488brubyggingsfunksjonar1
1541471bygdesamlingane6
1541399diettsatsar2
1541406doktorgradsoppgåver1
1541407dokumentstudium1
1541476elevframsyningar1
1541495embetsstyringa1
1541520enkeltemne1
1541435enkeltkomponenten1
1541475etteraktivitetar1
1541410evaluator6
1541465filmkulturelt1
1541466filmkunnskap1
1541468filmsentera1
1541510fordelingsbrøken1
1541503formidlingsaktøren1
1541401formidlingsmåtane3
1541446framsyningsstader1
1541538fylkekommunne1
1541415fylkesmodellane1
1541403fylkesnettverket5
1541460fylkesnett­verk1
1541453fylkesordningar1
1541423fylkessekkar1
1541532føre­målet1
1541443gallerinettverket2
1541393gjenn­omgang1
1541533grunnlagsnotatet2
1541516halvårsplanar1
1541474ideutveksling1
1541402idédugnader3
1541496implementeringskompetanse1
1541505kommunekontaktane1
1541424kommunesekkar1
1541409kommunikasjonsmåtane1
1541478konsultasjonsavtalen1
1541413kontraktmalar1
1541398kontraktsmalar1
1541535ksys2
1541497kulturansvarlege1
1541470kulturarvfeltet5
1541479kulturbruksmønsteret2
1541480kulturkonsumentar2
1541512kulturkontaktordningar1
1541530kultursubstansen1
1541525kulturtorga2
1541518kulturvertordningar1
1541389kultur­samanheng1
1541522kul­turelt1
1541441kunstarven2
1541542kunstformidlingstiltak1
1541523kunstmøte1
1541517kunstnarvitjingar1
1541416kunstproduksjonar3
1541519kunstprodusent1
1541527kunsttorg1
1541507kunstverkstader1
1541477kuturarv1
1541394kvalitetsomgrepa1
1541511kvalitetsutviklingsmidlar2
1541482likestillingsdimensjonen1
1541534logistikksystem6
1541431lokalarkiva1
1541514lærarnivået1
1541390læreplanverkets3
1541484manuskriptforfattar1
1541449medlemsnettverk1
1541490med­arbeidarar1
1541432midtnordisk3
1541473museumsformidling2
1541440musikkuttrykket2
1541400opplæringspolitiske2
1541396opplæringssektorane4
1541515opp­levingane1
1541506praksisprosessar1
1541531produksjonskompetanse1
1541439produsentfagleg1
1541526produsentsamlingar1
1541419prøis3
1541537rapporteringsbør2
1541427rapporteringsskjemaet2
1541450repertoaroversyn1
1541528riksforum4
1541541rikskonsertabonnementet1
1541499rolleavklaringa1
1541487samarbeidsarenaene1
1541469satsinga«1
1541459scenekunstbrukets1
1541461scenekunstilbodet1
1541457scenekunsttilbodet3
1541455showbox2
1541404sjangertilbod1
1541426sjanger­overskridande1
1541481skilje­liner1
1541463skulefilmane1
1541462skulekinoprosjekt1
1541464skulekinoturnear1
1541442skulenettverket5
1541452skulesekksamanhang1
1541420skulesekksatsinga1
1541414skulesektorane3
1541508skulestund1
1541529skule­sekken1
1541391spelemideltilskotet1
1541491stati­stikk1
1541524storbynettverket2
1541425svalbardsekk1
1541397systemforståing3
1541493systemtenking1
1541458søknadsordninga1
1541417tilbodskatalog1
1541408tilleggsoppdrag1
1541433turnékonsulentane1
1541434turnéleggjarane1
1541438turnéopplegg2
1541509turnéordning1
1541501turnéordningane1
1541513turnéorganisering1
1541498turnéring1
1541502turné­legging1
1541445utstillingsarenaer1
1541489ut­vikle1
1541539vidareutviklarar1
1541500vidare­ført1
1541456visningsarena1
1541405vitensentera15
1541521­lærlingar1