Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 35,2007-08: St.meld. nr. 35 (2007-2008) Mål og meining Ein heilskapleg norsk språkpolitikk

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 27.06.2008

Av i alt 33261 ordformer var 1576 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1540055administ­rasjonen1
1539672administ­rasjonsspråk2
1540119administ­rative1
1540457akademimodell1
1539642akkalasamisk3
1539930aksis2
1540205aldringstempoet1
1540824alfabetiseringsprogram1
1540299allmennkringkastingskanalar1
1540191allmennkringkastingsplakat7
1539554allmennkringkastingstilbodet8
1540662allmennkringskastingskanalar1
1539553allmennkringskastingsplakat1
1540684allmennkringskastingsrapportane1
1540683allmennkringskastingsrapporten1
1540396allmennordbøker2
1540091analyst1
1539603andraspråkshjelp1
1540577andrespråkomsetjing1
1539604andrespråkshjelp1
1540574andrespråksomsetjing1
1540573andrespråksomsetjingar1
1539813and­re2
1540122anskaffingsregelverket2
1539599användandet1
1539597användningen1
1540158applikasjonsdata1
1540288arbeidsland1
1540940arbeidsmark­nadsorganisasjonar1
1540108arbeids­livet1
1540112arbeids­takarane1
1540355arkivkort1
1540905arrangementsansvaret1
1540796artik­lar1
1539911asymmet­risk1
1540808austersjøfinsk1
1539728austsame2
1539962avgjerdprosedyre1
1539704avgjerdssituasjonar1
1539745avgjerdssystem1
1539758avisutgjevingar2
1540472avklaringsarbeid1
1540674avstemningane1
1540105avtaledokumentasjon2
1540843barnehagealderen2
1540297basiselement1
1540040basismarknad1
1540512basisressursane2
1540114basis­element1
1540083bedriftsspråk2
1539438begriplig2
1540028begynnarnivå1
1540031begynnarnivået1
1540494begynnarordbøker1
1539607besläktade1
1540731be­hand­lar1
1540260bibliotekmateriale13
1540208bibliotekpolitiske3
1540261bibliotektypane9
1540248bibliotekvederlagsordninga4
1540207bibliotek­politikken1
1540254bibliotek­vederlaget1
1539518bitema1
1540245bokgruppene4
1540465bokmålsframlegget1
1540359bokmålsmateriale1
1540669bokmålsnorsk1
1540431bokmålsordbok1
1540626bokmålsretta1
1540506bokmålsrevisjonen1
1540718bokmålsstoffet1
1540629bokmålstekstar2
1539956bokmålstermane1
1540632bokmålstesten1
1540712bokmålstilhøyrande1
1540038bokomsetning2
1540550boksjangeren1
1539964bransjespesifikk3
1540163brukaravgifter1
1540404bruksdøme2
1539531bruksfordeling1
1539529bruksfordelinga5
1539770bruksmønstera1
1539814bruksrettlei­ingar1
1539545bruksrettsleiingar1
1539674bruksstempel1
1540989budsjettførebuingane1
1540441budsjettoppstillingar1
1540851buroane1
1540503bøyingsinfor­masjonen1
1540529cemaq1
1540882dagleg­livet1
1539423danningsmessige1
1540921danskkunnskapane1
1540917dans­kar1
1539579dantermcentret2
1539943dataformata1
1540127datama­skin1
1540283dataspelprodukt1
1540932dataspelprogrammet3
1540126datavitskap1
1539998data­basane1
1540406definisjonsordbøkene2
1540402definisjonsordbøker6
1539573del­organa1
1540588demokrati­dimensjon1
1540560departementshald2
1539473departementsinndeling2
1539509departementsstyrt1
1540530des­s­utan1
1540333dialektfrigjering1
1540336dialektfrigjeringa1
1540337dialektlojaliteten1
1540321dialektutjamning1
1540371dialekt­arkiv1
1540653digitaliseringsbehov1
1540282digitaliseringsinitiativ2
1540372digitaliseringsmeldinga13
1540367digitaliseringstiltaka1
1540362digitalkorpus1
1539881diglossisk1
1539883diglossiske1
1540139dikteringsprogramvare1
1540202dikte­kunsten1
1539990disputasar10
1540174distributørselskap1
1540934dist­ributørar1
1540749dist­rikt1
1540377dist­riktshøgskulane1
1540255diverse­stipend1
1540767divvun2
1540379djupinnsamling1
1539689dobbeltnemninga2
1540785dokumentasjonsformål1
1540407dokumentasjonsordbøkene2
1540405dokumentasjonsordbøker4
1540656dokumentasjonsprosjekta1
1540354dokumentasjonsressursar1
1540420dokumentasjonssamanheng1
1539530dokumenttilfang1
1540742domenerapporten1
1540063domenespråk1
1540080domenetapsgranskingane1
1539419domenetapsperspektivet1
1539896domenetapsprosessar1
1539987domenetapsrapport1
1539876domenetapsspørsmålet1
1539988domenetapsstudiane1
1540743domeneutgreiinga1
1540067domentapsstudiane1
1539697dominansforholdet3
1539764dominansperspektivet1
1540702dominans­forhold1
1540219drøftingsutvalet1
1540155då­verande3
1540893døvemiljøa1
1539571effektiviseringsvist1
1540500eineforma1
1540499eineformene1
1540401eittbands1
1539714eittkulturelt1
1540022eittspråksmyten1
1539787eitt­språklegheit1
1540215eksemp­lara1
1539879ekspertgrenser1
1540121elekt­roniske2
1539796emel1
1540001emnetilbod1
1539637enaresamisk2
1540471endringsomfanget1
1539861engelskbaserte3
1540196engelskdominans1
1539917engelskpåverka2
1539513enkelt­spørsmål1
1539853erfaringsrikdommen1
1540870erstatningsspråk1
1539451etab­lera3
1540638etab­lerast1
1539454etab­lering1
1540151etab­leringa1
1539762etab­lerte2
1539567etatssystem1
1540865etter­lever1
1540756europarådsresolusjon2
1539610fackmiljøer1
1540026fagartikkelen1
1540391fagforfattarar2
1540370faginstitutt1
1539960fagkommunikativt1
1539993fagpublisering1
1539492fagråda13
1539624fagrådsleiarane1
1539621fagrådssystemet3
1539992fagsamfunnet3
1539953fagspråkarbeid1
1539923fagspråkbrukarar1
1540074fagspråkkjeda1
1540496fagtekstar2
1540583fagtreff1
1540475fag­rådet1
1540243fastprisperiode1
1540044fastprissamarbeidet5
1540344feilstavar1
1540326fellesdialekten1
1539757fellesdistriktet1
1540713fellesskulturen1
1539852felles­menneskelege1
1540961festivaldeltaking1
1540285filmløftet2
1540956filmpakke1
1540957filmpakken2
1540193film­miljøet1
1540014finansierings­systemet1
1539724finanstalen8
1539606finskan1
1540821finskfaget3
1540809finsklærarar2
1540822finsk­undervisninga1
1540918firehundre­årig1
1540171fjernsynsdistribusjon1
1540179fjernsynsmark­naden1
1540189fjernsynsspråket1
1540564fjernsynstekst7
1540563fjernsynstekstinga1
1540567fjernsyns­tekstinga1
1540185fjernsyns­tilbodet1
1539799fjordsamebygd1
1540341fleirordsuttrykk1
1540392fleirspråkelge1
1539418fleirspråklege­1
1540938fleirspråk­leg1
1539767fleirspråk­lege1
1539773fleirtalskommunane1
1539564fleirtalsvurderingar1
1539772fleirtals­posisjon1
1540976fleir­språkleg1
1540986fleir­årig1
1540726flerspråkig1
1540259flerspråklige27
1539754flertallsdemokratiske1
1540671flyktningjenter1
1539912folkeopplysningsargumentet1
1539681folkerettskonvensjonane1
1540896folketrygdfinansiert1
1539575folkminnen5
1540488forank­ra1
1540880forbundskongressen1
1539415ford­rar2
1540308foreldrespråket1
1540269forfattersleppet1
1540394forlagsoppgåve1
1540830forlagsstøtte3
1540213forleggersamband2
1540706formalopplæring1
1540058formidlingskomponenten1
1539935formidlingsmedium1
1540264formidlingsproduksjonane1
1540052formidlingssamanheng1
1540692formvariasjonen2
1539899formåls­tenleg4
1539798fornorskingsperioden1
1539974forskarmobilitet1
1540145forskingsbudsjett3
1540150forskingsinfrastruktur3
1540010forskingskollegaer2
1539995forskingskomponenten4
1539989forskingsnivå1
1540009forskingspublisering3
1540008forskingsspråket2
1540025forskingssterke1
1540146forskingsverktøy1
1540125forskings­disiplin1
1539491forskings­institusjon1
1539608forskningscentral1
1539444forskningscentralen2
1540646forskriftseining1
1540648forskriftseininga1
1540752forskriftsrevisjonen1
1540647forskrifts­arbeidet1
1540110fors­kingsaktivitetar1
1540489fors­kingsdepartementet1
1540939fors­kingssektoren1
1539978fors­kingssystemet1
1540591for­delane1
1540751for­enkla1
1540983for­midlingsprogrammet1
1540399framandordbøker1
1540568framandspråkkompetansen2
1539891framandspråksenteret6
1539589framandspråkskompetanse1
1539588framandspråkskompetansen1
1539462framand­språklege2
1540444framdriftsstatus1
1540540framføringsevner1
1540766framhaldsprosjekt1
1540047framlegg­et1
1539864framtidssituasjon1
1539838fra­mandspråk2
1540507fullformlistene1
1540510fullformordlistene2
1540511fullformordlister1
1540505fullform­ordlistene3
1539882funksjonshierarki1
1540131funksjonshinder2
1539716funksjonstitlar2
1540614föredömlig1
1539601förvaltningen1
1540486førehandsgransking2
1540552førehandsgranskinga2
1540294førelesarbesøk1
1540298føreset­nadene1
1539936førstehjelps­løysingar1
1540575førstespråksomsetjingar1
1540884førstspråk1
1540039garantinntekter1
1540313generasjonssprang1
1540596gilleleje4
1540655gjennomføringsplanane1
1540277gjennomføringsplanar2
1540169gjennomslagskraftige1
1540429gjennomsnittsperson2
1540030gjestestudentar3
1540492godkjenningsinstansen1
1540551godkjennings­ordning1
1540557godkjennings­ordninga1
1539977gradsstudiet1
1539777grammatikkontroll3
1539748grammatikkontrollar1
1540772grammatikkside1
1539890granskingsrapportane3
1540005grans­king1
1540097grans­kinga1
1540123grensesnitta1
1539788grep­stad1
1540734grovkategoriseringa1
1540162grunnlagskostnadene1
1539528grunnlovsforankring1
1539523grunnlovsmessige1
1539539grunnlovsutgreiing1
1539550grunnlovsutviklinga1
1540883grunnlovs­føresegna1
1539551grunnlovs­linje1
1540422grunnmanus1
1539699gruppefellesskap1
1540524hairport1
1539892handelsspråk1
1540925handlings­planar1
1540403handordbøker1
1540497handord­bøkene1
1540721heime­sider1
1540797helsinstitusjonar1
1540746hembygdsområdet1
1540959herlev4
1540222honorarbonus1
1539690hovuddialekt1
1539559hovudkriteria2
1539434hovudtenkinga1
1540059hovudutford­ring1
1539514hund­re5
1540801hund­reåret1
1539602huvudspråk1
1540098hypertekstkonstruksjonar1
1539611hänvisa1
1539984høgskolestyret1
1540357høgskulebaserte1
1540068høgskuleinstitusjonane2
1539475høgskulenivået1
1539769høgstatusspråket2
1540079høg­skular1
1540356høg­skulebaserte1
1540878høyrselseffekt1
1540873høyrselsskadde2
1540310identifikasjonsbehov1
1540311identifiseringsfunksjonen1
1539915identitetsargumentet1
1540332identitetsoppfatningane1
1539718identitetsprosessar1
1540203ideo­logiar1
1540071indikatorgrunnlaget1
1540847indoarisk1
1540846indoiransk1
1540849indo­iransk1
1540350informasjonsbankar1
1540640informasjonseiningane1
1540095informasjonsformål1
1539619informasjonsforum1
1540113informasjonsmarknad1
1539482informasjonsspørsmål1
1540096informasjonstypen1
1539526infrastrukturføresegna1
1540520innbyggjarnamn1
1540043innføringsnivå1
1539723innherredsdialekt1
1540923innlånet2
1540312innlæringsår1
1540383innsamlingspolitikken2
1540381innsamlingssituasjonen1
1540378innsamlings­arbeid1
1539644innvand­rarar2
1539663innvand­rarbakgrunn1
1539824innvand­rarbefolkninga1
1540890innvand­rarspråk1
1539666innvand­rarspråka1
1540064institusjonsnamnet1
1540069institusjonstilpassa1
1540811institutti2
1540364instituttstrukturen2
1540817interfinsk1
1539421internaqsjonalt1
1539983internasjonaliseringens1
1539975internasjonaliseringsbakgrunnen1
1539979internasjonaliseringsprosessen1
1539747internettkanalane1
1540089investorinformasjon1
1540242in­direkte1
1539520islandskspråk­leg1
1539521islandsspråkleg1
1539416jamstillingsperspektivet1
1539501jamstillingsstrevet1
1540609justitie­departementet1
1540964kabeloperatørane1
1540810kainun3
1539427kapitteldisposisjon1
1540042kassasjonsbehov1
1540863kassettband2
1539741kebabspråket1
1539640kildinsamisk4
1540715kinoorganisasjonen2
1540941klarspråkarbeid1
1540593klarspråksarbeid9
1540610klarspråksarbeidet3
1540592klarspråksarbete1
1540604klarspråksgaid1
1540594klarspråkskonferansar1
1540595klarspråkskonferansen1
1540611klarspråksspørsmål1
1539830klar­gjerast1
1539885klassekløfter1
1539934klassifikasjonssystemet3
1540704klisjébunden1
1539874kodevekslingane1
1539872kodevekslingar1
1540800koloniseringshistorie1
1540602kommisjonsforslag1
1539562kommunaldemokratisk1
1539563kommunaldemokratiske1
1539561kommunalmålprinsippet2
1540307kommunikasjonsbehovet2
1539851kommunikasjonsfunksjonen1
1540886kommunikasjonshandikapp1
1540871kommunikasjonsmetode1
1540636kommunikasjonspolitikken2
1540601kommunikasjonsspesialistar1
1540898kommunikasjons­tenester1
1540950kompetansemålet1
1539753konfliktløysingsmodellar1
1540665konkurranse­føremon1
1540459konsent­rera1
1539703konsent­rert1
1540086konsernspråket2
1540192konsesjons­perioden1
1539483konsultasjonsprosedyrar1
1540658konsultasjonsrutinane1
1539452konsultasjonsrutinar4
1540204kontinuitetsberar1
1540101kontrahentar2
1539921kontraktsdokumentasjon1
1539793kont­roll1
1540620kont­rolltiltak1
1539950koordineringsbehov1
1540303korpusarbeid1
1540304korpusarbeidet1
1540685korpusspørsmål1
1540085korrespondansespråk1
1540236kortseriar1
1540161kostnadslyftet1
1540173kringkastingsutviklinga1
1540183kulturimporten1
1539886kulturkodar1
1540954kulturkunnskapen1
1539519kulturlovproposisjonen1
1539522kulturlovsproposisjonen2
1539474kulturministeria2
1540919kulturorda1
1539495kultursent­rum1
1539854kulturtapet1
1540168kultur­industrien1
1539472kultur­politisk1
1540247kultur­politiske1
1539922kunderelatert1
1539484kunnskapsgrunn­laget1
1540389kunnskapsmarknaden1
1540973kunnskapsteknologiske1
1539976kunnskapsutvekslinga1
1540659kunnskaps­departementet4
1540279kunnskaps­kjeldene1
1540803kuosuvaaran2
1540029kursnivå1
1540661kvalitetsgjennomgangen1
1540234kvalitetsteikneseriar1
1540334kvardagssamtalane1
1540679kvardags­språk1
1539590kvar­andre2
1540823kvenskopplæringa1
1540831kvenskspråkleg2
1540841kvenskspråk­lege1
1540828kvensktilbodet1
1540820kvenskundervisning1
1539555kvoteformuleringa1
1540682kvotekrav1
1540984k­omande1
1540650langtidsutvikling1
1540388leksikonoppslåande1
1540387leksikonverk1
1540909lektorsamarbeid1
1540829lektorutdanninga3
1539499leng­re5
1540266leseaktivitetane1
1540565lesealder1
1540267leselystprosjekta1
1540351lesemedium3
1540265lesemotivasjon1
1540274leseprosjekta1
1539594levandegöra1
1540958listaleypurin1
1540270litteraturbruket5
1540263litteraturformidlinga9
1540946litteraturkanon1
1540981litteraturopplesingar1
1540953litteratursamarbeid1
1540240litteraturveker1
1540708livvilje1
1539546lovmodell1
1539549lovutforminga1
1540616lov­språk1
1539506lov­spørsmålet2
1540920lytteforståing2
1539871lånestraumen1
1540698lånordpraksis1
1540947læra­rar1
1540559lærebokarbeid1
1540554lærebokgranskinga3
1540553lærebokmanus1
1540487lærebokprodusentar2
1540037lærebokprosjekt2
1540556læreboksgranskinga1
1540779læremiddelproduksjonen1
1539920lønnsemdsargumentet1
1539671majoritetsposisjon1
1540745majoritetsspråka1
1539784maktbarrierar1
1539712maktendring4
1539706maktfrie1
1539835maktkløfter1
1539733maktmekanisme1
1539730maktmekanismen2
1539708maktprosessar1
1539430maktreiskap1
1539877maktrelaterte1
1539696maktutgreiingssjangeren1
1539701maktut­øvelse1
1539763mangelperspektivet1
1539417mangespråklege12
1540729mangespråklegheit3
1539547mangfaldsamfunnet1
1540347mang­lar2
1539715mannsspråk1
1540467manusbunden1
1540695manusbundne1
1539938markedsføringsordbok1
1540094marknadsføringsteksten1
1540124mark­nadsmakta2
1540937maskinomsetjingsprogram2
1540572ma­skinell1
1539836medieforbruk2
1539744medieteknologien1
1540681medie­baserte1
1539742medie­bedriftene1
1539857medie­industrien1
1539759meist­ra2
1540850meist­rar1
1539791mei­st­rar1
1539795mellom­alderen1
1539980merittering1
1539947miljøbasen1
1539946miljøterminologi1
1539623mindrespråksspørsmål1
1539643mindretalsgrupper5
1539682mind­re7
1539878mind­reverdig1
1540780minimumsføresegnene1
1539970minimumsomfang1
1539447ministerrådsframlegg1
1540844minis­terkomiteen1
1540548miniundersøkinga1
1539678minoritetskonvensjon1
1539677minoritetskonvensjonen1
1539755minoritetsmakt1
1539615minoritetsspråkbrukarar4
1539596minoritetsspråken2
1540891minoritetsspråkkomiteen1
1539679minoritetsspråkkonvensjonen2
1539617minoritetsspråksituasjonen1
1540748minoritetsspråkspakta1
1540889minoritetsspråkstatus2
1539548minoritetsspråk­lege3
1539565minoritets­interesser1
1539446mobilitetsprogram2
1540755mobiltelefontastatur1
1539587monolingvale1
1540860mormålsundervisning1
1539632morsmålskompetansen2
1540106mothaldningar1
1540699motsynspunkta1
1539586multilingvale1
1540597myndighetsspråket1
1539570målbruksrapporteringa2
1539569målbruks­reglane2
1539803målbyta2
1539804målbyteprosessar1
1539560måljamstilling4
1540637måljamstillingsreglar1
1539504mållovsmelding1
1539536mångkulturelt1
1540725mångspråkig1
1540728mångspråkiga1
1539537mångspråkigt1
1540906møtekontaktar1
1540084møtespråk1
1539634nabodialektar2
1540963nabolandsfjernsyn9
1540987nabolands­litteratur1
1540979nabospråket1
1540916nabospråkforståing5
1540928nabospråkfor­ståinga1
1540948nabospråkkurs1
1539497nabospråksforståing1
1540982nabospråksperspektiv1
1540951nabospråkundervising2
1540955nabospråkundervisinga1
1540907nabospråkundervisning4
1540936nabospråkundervisninga7
1540836namneinteresserte1
1540535namnekonstruksjon1
1540521namnekonstruksjonen1
1540358namnemateriale1
1540517namnepraksis1
1540536namneprosessar2
1540374namnesamlingane2
1540533namnesprosessen1
1540528namnetrend1
1540534namneutforming1
1540527namneutformingar1
1540519namne­objekt1
1540436naob1
1540390nasjonaleksikon1
1539848nasjonalspråkets1
1539515nationalspråk1
1539440natio­nella1
1540561navio4
1540348nettmedium6
1540977nettordbok1
1540340nettspråk1
1540651nett­aviser1
1540908nordenundervisning2
1540933nordiskproduserte1
1540035nordiskspråklege2
1540912nordmål2
1540943nordmålforum1
1540910nordspråk3
1539910normalisation1
1540526normavvika1
1540456normeringsapparatet1
1540705normeringsdiskusjonen1
1540458normeringsfullmakter2
1540515normeringshistorikk1
1540455normeringsorgan1
1540474normeringspraksis1
1540479normeringsrelaterte1
1539870normeringsvanskar1
1540478normerings­behovet1
1540693normoversikt1
1540541normsetjarane1
1540694normvariasjonen1
1540483normvedlikehald3
1540723normved­likehald1
1540012norskdominerte1
1539997norskprosenten1
1540199norskspråk­leg1
1540184norsk­språkleg1
1540792nuorttanáste1
1540211nyinnført4
1540160nyinnsamling2
1540480nynormering5
1539806nynorskelev6
1540701nynorskelever1
1540464nynorskframlegget2
1540710nynorskperspektivet1
1540056nynorsktekstane3
1540633nynorsktesten1
1540360nynorsktilfanget1
1540427nynorskverk1
1540716nynorsk­avisene1
1540724nynorsk­bruken1
1540686nynorsk­rettskrivinga1
1540630nynorsk­tekstar1
1539817nynors­ken2
1540707ny­norskopplæringa1
1539485ny­rekruttering1
1540666nøyt­ral1
1539717nøyt­ralitet1
1540164offent­lege1
1539916oljemiljø1
1539918olje­industri1
1539746omfangsformer1
1540223omsetjarkompetanse1
1540586omsetjarstudentane1
1539686omsetjarteneste1
1540571omsetjingsmåtane1
1540570omsetjingsmåtar1
1539937omsetjingsoppdrag1
1540514omsetjingsprogram5
1540103omsetjingsressursar1
1539985omsetjingsstøtte3
1540569omsetjings­måtane1
1540369oppbevaringsforhold2
1540440oppdateringsarbeid1
1540622oppdragsstyrt1
1539538oppfølgingsproposisjonen1
1539449oppfølgingsregime5
1540361oppfølgingsutvalet1
1539626oppgåvemengda2
1539622oppgåveprofilen1
1540253opphavsorganisasjonane1
1540251opphavs­organisasjonane1
1540625opplæringsoppdraga1
1540461oppryddingsbehovet1
1539631opp­datert1
1540469opp­gradering1
1540426ordartiklar3
1540502ordbank5
1540504ordbanken2
1540353ordbasar1
1540770ordbasen1
1540410ordbokarbeid2
1540415ordboklanda1
1540400ordboklitteratur1
1540509ordbokmaterialet1
1540395ordbokprosjekt4
1540978ordbokressursar1
1540442ordboksbase1
1540414ordboksituasjonen2
1540447ordbokskonsern1
1540412ordboksmaterialet1
1540306ordboksprosjekt1
1540501ordboksressursar1
1540409ordbokverka2
1540421ordbokverket2
1540443ordbruksmåtar1
1540848ordbøying3
1540413orddatabasar1
1540771orddatabasen1
1540769ordforvirring1
1540927ordførarskapen1
1540700ordinntaket1
1540495ordkunnskap3
1540491ordlistekontrollen1
1540508ordressursane1
1540309ordsirkulasjonen1
1539839ord­bøker1
1540926ord­førarskapen1
1539858overlevingsutsikter2
1539512over­ordna1
1539790parallellspråk2
1539895parallellspråklegheit1
1539894parallellspråksbruk35
1539900parallellspråksdugleik2
1539986parallellspråksgruppa4
1539901parallellspråksstrategi3
1540167parallellspråksstrategien2
1539898parallellsspråksbruk1
1539821parallellutvikling1
1540004pensumspråket1
1540618personaldirektorat1
1539552persontransporttenestene1
1540134phraselator1
1539636pitesamisk5
1540776plenumsbehandlinga1
1540484pliktformuleringane1
1539627politikkom­råde1
1539913populariserast1
1540228portokompensasjonen2
1540137powerset1
1540343pratesidene1
1540339pratesider4
1539448preambelen1
1539860premissdokumentet1
1539868prestisjeverdien1
1540380primærlistene1
1540220primæromsetjingar1
1539480primæromsyn1
1539908primærpublisering3
1539856primærspråksbrukarar4
1540438prisomrekningar1
1540239produksjonsstøtteordningane1
1540210produksjons­støtteordningane1
1540075profesjonsmarknaden1
1540531profileringsprogram1
1540178programbudsjett1
1540165programmodular1
1540187programpakkene1
1540175programpakker1
1540578programteksting1
1540188programtil­bodet1
1540177program­materiale1
1540293promoverer1
1540087prosedyre­dokument1
1540931prosjektaktivitetar1
1539955prosjektframlegget2
1540411prosjektstorleiken1
1540271prosjektverkemiddel1
1540342prw1
1540652publikasjonsformer1
1540719publikumstilpassa1
1540016publiseringsaktiviteten1
1539556publiseringsformer2
1540072publiseringsindikator1
1540018publiseringskanalane1
1539996publiseringskanalar2
1540017publiseringskanalen1
1540015publiseringskrava1
1539994publiseringspoenga2
1540011publiseringsspråket1
1539463pådrivarfunksjon2
1540433påskundinga1
1539471påtren­g­jande1
1539869påverknadsmekanismar1
1540244rabattsatsar4
1540197radioføretak1
1540840radiotilbod8
1540807randdialektar1
1539502rapporteringsarbeidet4
1539453rapporteringsmelding1
1539503rapporteringsmeldinga1
1540617rasjonalitetsdirektoratet1
1539680ratifikasjonsstatane1
1540736raudbok1
1540739raudboka1
1540697reformstrev1
1539625regelgrunnlaget1
1540606regeringskansliet1
1540324regionspråk1
1540002regi­strert1
1539540regjeringsavgjerd1
1539887respondent3
1540549retteprogramma2
1540558rettleiingshandbok1
1540765rettskrivingshjelp2
1540452rettskrivingslova1
1540408rettskrivingsordbøker4
1540446rettskrivings­reglane1
1540450rettskrivings­reglar2
1540485rettssitusjonen1
1540034rett­leiing1
1540463rett­skrivingsframlegga1
1540805revitaliseringsarbeidet1
1540802revitaliseringsfase2
1539429revurderingane1
1540256revyforfatterforening2
1540329riksmålsdialektane1
1540709riksmålsdrakt1
1539707rollerelasjoner1
1540854romanimiljø1
1540852romanitalande1
1539646romanés2
1540246royaltysatsar1
1540960rygsæk1
1539750røysteretts­reglane1
1539737røys­terett1
1540233sakprosaprosjekt1
1540231sakprosautgjevingar1
1540216salsgaranti1
1540744samanfatninga1
1540423samanredigert1
1540522samanskrive1
1540949samarbeidsfonda1
1540985samarbeids­prosjekt1
1540793sameforeiningane1
1539460samemeldinga3
1539815samfunnsdeltakinga2
1539849samfunnsdimensjon1
1539850samfunnsdimensjonen1
1539420samfunnsdomene2
1539760samfunnsdominerande1
1540680samfunnsinstitusjonen2
1540061samfunns­berande2
1539487samfunns­dialog1
1539431samfunns­forankring1
1539436samhällsområden1
1540761samit1
1540363samlingsfunksjonane1
1540366samlingsmaterialet1
1539810samtalespråket1
1540691samvarer1
1540901sam­arbeid3
1539645savolax3
1539592sa­manlikna2
1539481sektoransvarlege1
1540284sektoravgifta3
1540930sektorprogramma1
1539468sektor­overgripande1
1539524selvfølgeliggjøringen1
1539991semesteroppgåver1
1540291semesterstipend1
1539847sent­ralt2
1539859seriously1
1540631sertifiseringstest1
1540649sidetalsprosenten1
1540449sirkulæret1
1540082situasjonsbiletet1
1539808situasjonsprega1
1540225sjangerbasert1
1540386sjangervariantane1
1539738sjang­rane1
1539740sjargongspråk1
1540315sjino2
1540316sjole2
1540186sjåarvanar1
1539765skilnadsperspektivet1
1540516skolelinux2
1539756skoltesame1
1540385skriftkulturelle2
1540544skriftprodusentane1
1540346skriftspråksbruken2
1540331skriftspråksnære1
1540416skriftspråkstradisjon1
1540543skriftteknologiske1
1539566skriftutforming1
1540690skriftvariant1
1540816skrift­språket1
1539805skrivearenaer1
1540875skrivefunksjon1
1539779skrivereiskapane1
1540482skrive­reglane1
1540033skuggepensum1
1540676skulemålsstatistikken1
1540493skuleordlister2
1540393skulerelevante1
1540732skule­elevar1
1539719slangspråk2
1539792sluttboka2
1539761sosialøkonomiens1
1540330sosietetspronomenet1
1539880spesialistmiljøa2
1540397spesialordbøker4
1539904spesialtermar3
1539595sprida5
1540451sprognævns1
1539442sprog­politik1
1540799språkarbeidarar1
1540790språkarenaer3
1540349språkautoritetar1
1540974språkbankane2
1540975språkbankar1
1539493språkbarometer5
1539498språkbarometeret1
1540842språkberarar1
1539424språkbrukarperspektivet2
1539613språkbrukarrepresentantar1
1540763språkbrukerane1
1539490språkbruksforsking1
1539464språkbruksfunksjonar1
1539727språkbruksmønster2
1540454språkbruksprinsippet1
1540090språkbrukssituasjon1
1540062språkbrukssituasjonar6
1539489språkbruksutviklinga2
1539794språkbrytinga1
1539456språkdomene20
1539902språkdomenet1
1540318språkdraget1
1539844språkdyrkinga1
1539692språkdyrkingsarbeid1
1539426språkdyrkingskapitlet1
1539457språkdyrkingstiltak2
1539951språkekspertisen1
1539600språketaten2
1539465språkevnene5
1539831språkevner2
1539544språkføresegner1
1539507språkinstitusjonen1
1539884språkkløft1
1539535språkkommisjonen1
1540864språkkonferanse4
1539752språkkonfliktar1
1540621språkkonsulentstillingar1
1540613språkkonsultlinjen1
1539459språkkontaktar7
1540670språkkoordinatorar1
1540585språkkvaliteten1
1539855språkleksikonet1
1539505språklover1
1540887språklovutgreiinga1
1540876språklov­utgreiinga1
1540641språkmalane1
1540159språkmaterialet1
1539833språkmeistringa1
1539500språkmeldingar2
1540136språkmodulane1
1539768språkmøta3
1540448språknemndliknande1
1540445språknivåa1
1539709språkomgrepet1
1539620språkopplæringsdimensjonen1
1539618språkopplæringskomité1
1539684språkopplæringsmeldinga10
1539616språkopplæringsperspektivet1
1539413språkopplæringspolitikken1
1539581språkorgana3
1540206språkperspektiv3
1540945språkpilotane2
1540944språkpilotar1
1539435språkpolitik1
1539511språkpolitis­ke1
1539414språkpoli­tikken2
1539789språkpress5
1539820språkprodusentar1
1539743språkrammer1
1539673språkreg­lane5
1540819språkreir1
1540818språkreirprosjekt1
1539572språkrelaterte1
1540152språkressurs1
1540156språkressursane8
1540538språkrette2
1539776språkrettingsfunksjonane1
1539778språkrettingsprogram1
1540050språkrevisjon1
1539605språkrådsfunksjonane1
1539582språkrådsoppgåvene1
1540623språkrådspublikasjonen1
1539982språkrådsrapporten1
1540806språkrøkt­arbeid1
1540368språksamlingane2
1539458språksamlingar6
1540911språksekretariatet3
1540048språksenter9
1540789språksentra4
1540619språksjekken1
1539800språkskifteprosessane1
1539700språkskilje1
1539981språkstrategiar11
1540664språkstyrken1
1539543språkstyrkingsarbeid3
1539425språkstyrkingskapitlet1
1540107språkstyrkingsplanen1
1539863språkstyrkingspolitikk1
1540060språkstøtte7
1540968språkteknologikonferanse1
1540120språkteknologiressursar1
1539584språktenesta39
1539965språkteneste6
1540783språktiltak5
1540814språkting1
1540815språktinget1
1540600språktåke1
1540777språkundersøkinga1
1540727språkutgreiinga1
1539695språkutgreiingane1
1539443språkutval2
1540051språkutvala4
1540791språkutviklingsarbeid1
1540787språkutviklingsplan1
1540781språkutviklingsprogram1
1540784språkutviklingstiltak1
1540747språkutvik­lingsprosjekt1
1540735språkvarietetane1
1540053språkvaskteneste1
1540853språkveksling1
1540643språk­arbeid1
1539496språk­barometer1
1539829språk­brukarane1
1540612språk­ekspertane1
1540352språk­forsking1
1540590språk­føring1
1540642språk­kontaktar1
1539467språk­leg5
1539591språk­lege7
1540473språk­observasjon1
1539476språk­opplæring4
1539612språk­opplæringsmeldinga1
1539461språk­politikk1
1540988språk­politikken1
1539469språk­politiske4
1539683språk­rikdommen1
1539486språk­rådet4
1539534språk­situasjonen1
1539837språk­stimulering1
1540644språk­tenesta1
1539834språk­tilgang1
1540376stadnamnarkivet1
1540835stadnamnbase1
1540837stadnamnbasen1
1540373stadnamnmateriale1
1540382stadnamnsamlingane3
1539477stadnamnspørsmål1
1540375stadnamntilfang1
1540833stadnamn­sekretæren1
1540325standardaustlandsk1
1540328standardaustlandske1
1539722standardfransk1
1539841standardspråklege1
1539840standardspråkuttalen1
1540000standardtilbod1
1539873standarduttrykk1
1540813startkonferanse1
1540117statssekretær­utval1
1539568stats­organ4
1539845statusarbeidet3
1539488statusperspektivet1
1540688statusskilje2
1540468statusskiljet3
1540305status­arbeidet1
1540762stavekont­roll1
1540768stave­kontroll1
1539867stilelementa2
1540335stilforskjellane1
1540093stillingstitlar2
1540398stilordbøker1
1540589stil­ideal1
1539517stormaktstradisjonane1
1539433strategirapporten17
1539508strategiutgreiinga2
1540073studieformål1
1540003studielitteraturen2
1540861studieringarog1
1540036studie­litteratur1
1540481styre­behandling1
1539628styrings­modellen1
1539942støtteaktivitet1
1539516støtteark1
1540434supplementsbanda2
1540862supp­lement1
1540418supp­lert1
1540677svargruppene1
1539685svens­kar1
1539510symbolverknader1
1540687systemforenkling1
1539574systerorgan1
1540327såver2
1540587særansvaret1
1540281søkjargrensesnitt1
1540345søkjeprogram1
1540424søkje­teneste1
1539832sørvisprega1
1540049sørvisteneste1
1540741sørvistilboda1
1539766sørvisyrke1
1540635sørvis­erklæringar1
1539693sør­samisk1
1540804takana1
1540143taleanalyse1
1540133talebaserte1
1540157taledata1
1540539taleevnene2
1540153talekorpus1
1539721talemålsbruk1
1539725talemålskulturen1
1539809talemålsskifte2
1539720talemålsvariasjonen2
1540696talemåls­trekk1
1540132taleprotese1
1540971taleressursane1
1540144talesamlingar1
1540141talestyring1
1540128taleteknologien2
1540542tale­språk3
1539445tandefelt1
1540013tankerepertoar1
1540859taternes5
1540238teikneseriebøkene1
1540546teiknsetjingsfeil1
1540757teiknsettstandard1
1540872teiknspråkavhengige1
1540867teiknspråkbrukarane6
1539614teiknspråkkonsulent5
1540897teiknspråkkulturen1
1540881teiknspråklov2
1540885teiknspråkområdet1
1539648teiknspråksamfunn1
1540900teiknspråktolking1
1540892teiknspråkutgreiinga2
1539542teikn­språket1
1539455teknologiavhengige1
1540272tekstantologiar1
1540582tekstarane2
1540581tekstarar6
1540129tekstbehandlingsprogramma1
1540138tekstdatabasar1
1540579teksteavdeling1
1540580tekstebyrå1
1540584tekstefirmaa1
1540190tekstetilbodet1
1540545tekstfeil1
1539739tekstforming1
1540576tekstgjennomgang1
1540566tekstmengder1
1540130tekstomsetjing1
1540115tekstorientert1
1540547tekstslurv1
1539842tekststrukturar1
1540142tekstsøking2
1540639teks­tar2
1540140telefoninformasjonstenester1
1540041temaorientert1
1540899tenenestetilbodet1
1539952termarbeid3
1539931termbankar2
1539927termbanken1
1540154termbasar2
1539966termbaseprosjekt1
1539926termbehandling1
1539944termdatabasar1
1539957termdefinisjonar1
1539969terminlogi1
1539959terminologibasar1
1539580terminologicentralen2
1539940terminologicentrum1
1539948terminologidatabasane2
1539973terminologidatabasar1
1539932terminologidatabasen1
1539945terminologifeltet1
1539906terminologiimport1
1539939terminologiområdet6
1539576terminologiorgan6
1539925terminologiprosjekt4
1539972terminologisekretariat1
1539967terminologispråktenesta1
1539968terminologispørsmål1
1539907terminologiutviklinga4
1539929terminologiverksemda1
1539949terminologi­arbeid2
1539577terminologi­centrum1
1539924termskaping1
1540774termutviklingsarbeidet1
1539641tersamisk3
1540230tidsskriftfeltet1
1540229tidsskriftforening3
1540019tidsskriftspublisering1
1540624tilbakemeldingsbreva1
1539903tilbodsdefinerte1
1539713tildekkja1
1540280tilgjengeliggjering1
1540023tilleggsbyrde1
1540689tilleggsvedtaka1
1539439tillägna1
1540462tilnærmingslinje2
1540460tilnærmings­politikken1
1540490tilrådingsinstans1
1540812tilskotsauken1
1540111til­høvet1
1539662tjue­fem1
1539578tnc2
1540895tolkeordninga1
1539558tolkingssakene1
1539816tospråkspolitikk1
1540786to­språklege1
1540453tradisjonsprinsippet5
1539919tryggingsargumentet1
1540104tryggleiksdokumentasjon2
1540972tverrnordiske1
1540498tydingsopplysningar1
1540598tydligare1
1539797türker1
1539441udspil1
1540788ullsfjord7
1539635umesamisk3
1540045underdomene1
1539866undergrunnskulturane1
1540176underhaldningsseriar1
1540182underhaldningsstoffet3
1540714underhaldningstrendane1
1540020undersvisningsspråket1
1540021undervisningas1
1539999undervisningsemna2
1540057undervisningstillingar1
1540942under­visninga1
1539775ungdomsarenaene1
1540214ungdomsboksordninga1
1540673ungdoms­skulenivå1
1540759unicode1
1539698universitetssamanheng1
1540007universitetsutdanningane1
1539533universitets­lova1
1539780usik­re1
1540290utanlandslektoratordninga1
1539694utanomnordiske1
1540302utanriks­departementet3
1540914utdanningsministerium1
1540711ute­gløymt1
1540924utford­ring1
1540663utford­ringa1
1539532utford­ringane2
1540753utford­ringar1
1540425utgjevingsplan1
1539541utgreiingsekspert1
1539432utgreiingsmandat2
1540476utgreiingsnotat1
1540477utgreiingsnotatet1
1540773utgreiingssenter1
1539783utgreiingsspråk1
1539843utjamningsperspektiv1
1540322utjamningsprosessar1
1540252utlånseining1
1540250utlånseiningar2
1540319uttalefenomenet1
1540317uttalenorma1
1540703uttrykkforma1
1539846uttrykksevnene1
1539875uttrykksressursar1
1539897utvik­la1
1539889utvik­lande1
1539494utvik­lar2
1539963utvik­lingsarbeidet1
1539958ut­vikla9
1540268vaksenbokforfattarane1
1540237vaksen­bøker1
1539905vand­ra1
1540430variantformer1
1540249vederlagsmid­lane1
1540081vedtaksdokument2
1540657vedtakssystem2
1540194vedtektskravet2
1539557vedtekts­festing1
1540286vekebladaktørar1
1540832veke­avis1
1539862veletab­lerte1
1540195verbalmedium1
1539865verdisymbol2
1540537verksemdsnamn1
1540532verksemdsnamnet1
1539593vetenskaplig2
1539702viljesutøvelse1
1540615virksomhetsnær1
1540969vismannsrapport1
1540970vismannsrapporten2
1540750vitaliseringsutvalg1
1539909vitskapsarena1
1540070vitskapsarenaene1
1540135voxtec1
1539437vårdad2
1540006yrkesutdanningane2
1539525ytringfridomsparagrafen1
1539914ytringsfridomsparagrafen1
1540738­alvorleg1
1540201­bibliotek1
1540301­biblioteka1
1540722­bidra1
1540428­bokmål1
1540365­digitaliseringssituasjonen1
1539786­dominans1
1540320­erobra1
1540839­europarådet1
1540292­faglitteratur1
1540172­fjernsynet1
1539629­hovudperspektiv1
1539630­hovudspråk1
1540077­hovudspråket1
1539478­innanfor1
1540678­kommunar1
1540645­kvalitet1
1540300­lesing1
1540737­liks1
1539466­mindre2
1540874­minoritet1
1540902­minoritetsspråkleg1
1539785­målbyte1
1540470­normeringsregime1
1540109­næringslivets1
1539479­oppfølgingsregime1
1540384­oppslagsverk1
1540437­ordbok1
1540720­redaksjonell1
1540660­resultatet1
1540730­samfunn1
1540078­samisk2
1540024­seinare1
1540654­situasjonen1
1540212­skjønnlitteratur2
1539726­språkleg1
1540922­språkpress1
1539961­terminologiarbeid1
1539609önskvärt1
1539598överblicka1