Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 33,2007-08: St.meld. nr. 33 (2007-2008) Eit sterkt lokaldemokrati

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 20.06.2008

Av i alt 14160 ordformer var 419 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1539225aksjonæravtaler1
1539194alkoholbevillinger1
1539201andrerøyster1
1539200andre­røyster1
1539214ansvarspulveriserande1
1539223ansvarsutkrevjing2
1539217ansvarsutkrevjinga2
1538912arenabyggjar1
1538920avgjerdsstakarane1
1538934avstandsmessige1
1538957avtalers1
1539065barnepassordningar2
1539140basisorganisasjonar2
1538959bedrekommune2
1539182befolkningskategori1
1539218bransjetilknyting1
1539114brukarfora1
1539118brukarinvolvering2
1539116brukarmakt1
1539127brukarmøta1
1539130brukarpanela1
1539122brukarstyrde1
1539125brukarunder­søkingar1
1539128brukerpanel1
1539100budsjettprioritering2
1538974budsjettrundskriv1
1539254cdlr4
1539258councillors1
1539021datateknisk1
1539071deltakingsarena1
1539082deltakingsformer9
1539092deltakingskanal1
1539061deltakingskompetansen1
1538987deltakingsmønsteret1
1538985deltakingsnivået1
1539119deltakingsrettar1
1539252deltakingsteknikkane1
1538887demokratiarbeidet3
1539074demokratifinansieringsutvalet1
1539240demokratiforsking1
1539107demokratikunnskap1
1539262demokratirevisjon2
1539265demokratisituasjonen1
1539242demosreg1
1538975dialogformer2
1539131dialogfunksjon1
1538871dialogprega1
1539121driftsformar1
1539109driftstyre3
1538965effektindikatorsystem2
1538966effektindikatorsystemet1
1538849effektivitetsverdien1
1539234eierforum1
1539227eigarmøte2
1539226eigarstrategiar1
1539169einsaksengasjementet1
1538970einskapsfylkemodellen1
1538929eipa1
1539036ekstraval1
1539106elevmedvirkning1
1538984endringsmønster1
1538967enhetsrådet2
1539243enkeltkommunenivå1
1539151etatsleiar1
1539221etatsorgan1
1539148etikkforumet1
1538930europaarbeidet3
1538925europakompetanse1
1538924europakonvensjon1
1539165fagnemnder1
1539152fagrådmenn1
1539168fagsektor1
1538992familierøysting1
1539247folkeset­naden1
1539014folketingsval4
1538918folke­røystingane1
1538880folke­røystingar5
1538953forhandlingsinstitutt2
1539049framsetjast3
1539055freidevall1
1539207funksjonsordninga1
1538981følgjeevaluering4
1539012førehandsrøystingsperiode1
1538874førehandsrøystingsperioden2
1539198førstepreferanse1
1539199førsterøyster3
1538857generalistkommunesystemet3
1538905generalistprinsippet1
1538900handlingsevnehandlar1
1538899handlingsmoglegheitene2
1538983heimesitjargruppa3
1539004heimesjukepleiekontor1
1539070hovedpartia1
1539255hovudplattform1
1538940hovudstadstilskot2
1538892høyringsinvitasjonen2
1538888idéutval1
1538907incentiveffektar1
1538996informasjonsinnsats2
1539172informasjonstapet1
1539173initiativfasen1
1539251innbyggarhøyring1
1539180innbyggjarens1
1539112innbyggjargruppa1
1539084innbyggjarmedverknad2
1539083innbyggjarorganiserte1
1539208innstillingsfunksjonen1
1539210innstillingsinstitutt1
1538884innstillingsinstituttet5
1539205innstillingsmyndigheit1
1538938inntektsgarantitilskot3
1538878innvandrarråd7
1538988innvandrarveljarar1
1539031innvandrerbefolkninga1
1539146inspirasjonsperm1
1539143interesseaksjon1
1538862iverksetjingskommunar1
1538863iverksetjingskommunen1
1539144jamtøy1
1539204kandidatkåring1
1539261karrieremønster1
1538943klage­handsaming1
1539009klassetime2
1538861klientorganisasjonar1
1539189koalisjonsdanning1
1539209komitemodell1
1539158komitemodellen2
1538945kommunalkonferansar1
1539256kommunalkongress1
1539113kommunedelsorgan1
1539095kommunehelseprofilar1
1538851kommuneinstitusjon1
1539145kommunejournalistikk2
1539241kommunelovprogrammet1
1538952kommuneopplegg1
1538954kommuneproposisjonane1
1539149kommunervisorforbund1
1539206kommunestyrekomiteane1
1539188kommunestyrekomitear4
1539230kommunestyrepraksis1
1539211kommunestyrevurdering1
1538860kommunesystem4
1538856kommunesystemet1
1539192kommunevalperioden2
1538883kommune­styret1
1538901kompetanseutfordringar2
1538962konfliktløysingsmekanismar1
1538961konfliktløysingssystem1
1539190konstitueringsprosess1
1538958konsultasjonssamanheng1
1539179kontaktformer1
1538921kontrollinene1
1538898kostnadstilhøve1
1538886kunnskapsinnhentinga5
1538922kvasimarknader1
1538877kvinnerepresentasjonsdelen1
1538931landsdelsorganisasjonane2
1539053larserud1
1539011laurdagsopne2
1538998legitimasjonskravet7
1538999legitimasjonsprov1
1538896lekmannsinnverknad1
1539147lesarkonkurranse1
1539078listeforlaget1
1539047listefyllkandidatane1
1539048listefyllkandidatar1
1539041listeplassering4
1539266lokaldemokratiperspektivet1
1539020lokaldemokratitiltak1
1539239lokaldemokratiundersøking2
1539257lokaldemokrativeke1
1539264lokaldemokratkommisjonen1
1539245lokalpolitikardatabase1
1539246lokalpolitikardatabasen1
1539237lokalpolitikarene1
1538879lokalpoltiske1
1539181loveregelen1
1538976lovplikter1
1538986lågstatusgrupper3
1539003lækjarskyssbåtar1
1539099læringsgevinst1
1539018læringsperspektivet1
1538979læringssystemet3
1539104lærlingbedrifta1
1538891maksimalreguleringa2
1539091medverknadsdemokrati1
1539093medverknadsordningar2
1539039meiningsrepresentasjon2
1539187mindretalssituasjon1
1538864minimumskommunar1
1539016motivasjonsarbeidet2
1538960motsegninstituttet1
1538964motsegnsretten1
1539195myndigheitsutvidinga1
1539235nettverksavgjerder1
1539236nettverksstyring4
1538876nominasjonsretten3
1539063ogutveljinga1
1539177ombodspolitikarar1
1539117omsorgsutfordringer2
1538942omstillingsorientert1
1538904oppgåveansvar2
1538848oppgåveansvaret2
1538890oppgåveomfanget1
1539244ordførarforsøka1
1539183ordførarundersøking1
1539186ordføraval1
1538894ordførval4
1539185ordførvalet1
1538875organisasjonform1
1539115organisasjonsdatabase5
1539126organisasjonsdatabasen2
1539137organisasjonsdemokratiet1
1539176organisasjonsfokus1
1539160organisasjonssaker3
1539260organisasjonstrendar1
1538944partikanalen1
1539229partikontrollert1
1539060partikulturar1
1538919partipolitisert1
1539043partirekkjer1
1539064partiretorikk1
1539059personrøystegjevinga1
1539045personskiftet2
1538855pionerrolla1
1538859planmyndigheit1
1539096planverksemd1
1539248politikardatabasen1
1538852politikkmål1
1539156posisjonsparti1
1539196preferansevalmodell1
1538916prinsippregel1
1538850prioriteringseffektive1
1538870prioriteringsorgan1
1538935produksjonsskattar1
1539132profesjonsutøvar1
1539024prøvevala1
1538936pårekningsgrad3
1538933rammefinansieringssystem1
1538980rapporteringsendringar1
1538948regionalitet3
1538969regionforsk­ning1
1539215regionperspektiv1
1539081registreringsreglar1
1539193reglementforeskrevne1
1538895representasjonsordninga2
1539101representasjonsordningane1
1538867rettigheitsfesting1
1538903rettsorgana1
1538872rolleklårleik2
1539228rolleutforming1
1538993rutineoppgåve2
1539175rådhusreformer1
1538873røysteplikt1
1539013røystesetelkassettar2
1539010røystestad1
1538893røystestøtte1
1539203røysteteljing1
1539057røystetilleggavhengig1
1539058røystetillegget1
1538994røystgjevinga4
1538882samfunnsleiar3
1539184samfunnsleiarrolle1
1538913samfunnsutviklarrolle2
1538932samhandlingsforholdet1
1538955samhandlingsutfordringar1
1538950samordningsreiskap1
1538909sektorfagleg1
1538881sektorforsvarar3
1539153sektorforvaltninga1
1539166sektoroppgåver2
1538972sektororienteringa1
1539154sektorstyringa2
1539219selskapsetableringar1
1539216selskapsliknande1
1539220selskapslovgjevinga3
1539231selskapstyra1
1538937skatterelaterte1
1538906skattleggingsrett5
1539086skulekrinsreguleringar1
1539008slutttidspunktet1
1538914småskalanæringsutvikling1
1539138sosialiseringsarenaer1
1538868stabliteten1
1538971standardmodellen3
1539073stemmestøtte2
1539017stemmevane1
1539033stengingstidspunktet1
1538847stigfinnar1
1539174stigfinnarkommunar1
1539171strategiorienteringa1
1539170strategiorienterte2
1539167strategirolla1
1539150styreordningar2
1538885styrevirkemiddel2
1538897styringskulturen1
1538968styringsline1
1539233styringsmoglegheitene1
1539224styringsmoglegheiter2
1538949styringsrelasjonane2
1539222styringstap1
1539232styringsvirkemeddel1
1538866styringsvirkemiddel1
1539038sundagsval1
1538990svarkommunane2
1538923synleggjøra1
1538865søreuropiske1
1539054taphorn1
1539123tenesteleverande1
1538978tenesteleverandørrolla1
1539124tenestemotakarar1
1539134tenesteutøvarane1
1538908tenesttilbodet1
1539088tilleggsdemokrati2
1539238tilleggsdemokratiet1
1538977tilsynsbøra1
1539155timeglasmodellen1
1539129tjenesteytingen1
1539212ulukkesvern1
1539139underkommunalt2
1539097utgiftssidene1
1539098utgiftssider1
1539157utvalsmodell1
1538911utviklarrolla1
1539001valbussar1
1539002valbåtar1
1539037valdagentil1
1539023valførebuande1
1538995valjaren1
1539034vallovutval1
1539197valmetode2
1539032valmotivatorar1
1539108valprosessar1
1538991valseminar2
1539202valstyresekretærane1
1539080valstyresmaktene3
1538989valtingsrøystinga2
1539025valurner6
1538915vedtaksnr1
1538939veksttilskot2
1538854velferdskommunar3
1538910velferdsleverandørar1
1538858velferdsområdet1
1538853velferdspionerar1
1538917velferdsstatsoppgåvene2
1538946velferdsstatsutviklinga1
1538869velferdstilbydaren1
1539050veljarkontrollen1
1539042veljarkupp1
1538951verkelegheitsskildring1
1539094visjonstenking1
1539191voteringsnederlag1
1539111wergelandsåret2