Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 25,2007-08: St.meld. nr. 25 (2007-2008) Om samarbeidet i NATO i 2007

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 23.05.2008

Av i alt 2970 ordformer var 152 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1538453afghani­stan1
1538458allianseoperasjonane2
1538558alliansetryggleiken2
1538468amisom9
1538499antinarkotikainnsats4
1538570artillerieiningar2
1538565avskjeringsrakettar4
1538467beredskapsperioden1
1538473beredskapsstyrken2
1538463berlin+3
1538435debatt­emne1
1538471djinnit1
1538526eap3
1538576energieksporterande2
1538456energitrygging3
1538457energitryggingsrolle1
1538469etterspørselsdriven2
1538536euro­atlantiske1
1538481evalueringsrunde4
1538434forankringsprosessen1
1538537forsvars­reformer1
1538472fredsoperasjonskapasiteten1
1538515gendarmeriprega1
1538495grenserelaterte2
1538557grensestridar2
1538502helikopterbidrag1
1538550hovud­aktivitetane1
1538446ibar2
1538497illu­strerast1
1538466innsatsgruppa4
1538484innsatskoordinering1
1538564inn­leidde1
1538449integrasjonstilboda1
1538533inte­resse2
1538527intiative1
1538552kandidat­ane1
1538452konsensusprosessen1
1538491konstitusjonsfesta1
1538436konsultasjonsforuma1
1538504kontaktgruppetroikaen2
1538462krisehandteringsinstrument1
1538578kriseoperasjonane2
1538517ladniy1
1538563leiingsstrukturar3
1538573materiellavgrensingane2
1538476medierepresentantar1
1538560medlemskapsførebuingane1
1538555medlemskapsinvitasjon2
1538583med­fører1
1538514mentorrolle2
1538455missilforsvaret1
1538566missilforsvarskapasitetar2
1538477missilforsvarsspørsmålet4
1538475mol­dova1
1538562målplanen1
1538532møteformat3
1538538møteformatet1
1538480nedrustingsarbeid1
1538443opplæringseiningar1
1538544opplæringsrolla1
1538513opplæringsrolle1
1538518oversik1
1538516overvakingsoperasjon1
1538444paki­stan1
1538525partnaraktivitetane2
1538531partnarbidrag2
1538579partnardimensjon3
1538486partnarforum1
1538441partnarkategoriane1
1538551partnarskapsstrukturane3
1538585personelloppsettet1
1538512politireformer2
1538535prioriteringsorienterte2
1538451påverkingsevna1
1538581reaksjonskapasitet1
1538529reformstøtta4
1538582ressursbelastning­ane1
1538554rettsstatsproblem1
1538556rettsstatsutbygging2
1538492rettsstrukturar1
1538478rustingskappløp4
1538569rustingskontrollavtale1
1538519rustingskontrollsamanheng1
1538530samvirkeevna2
1538445serbiskdominerte3
1538500spesialstyrkeeining3
1538501stabiliseringslaget7
1538511statsnivået1
1538465statusavklaringa3
1538505statussituasjonen1
1538543stormakts­ambisjonar1
1538571styrkeavgrensingar2
1538494styrkemålet1
1538521styrkestatusavtalen1
1538474støtterolla3
1538440svekkjest1
1538447tollområdet3
1538584transformasjonsverktøy1
1538506tryggingsarrangement1
1538442tryggingsoperasjonane1
1538528tryggingssektorreformer2
1538493tryggingssida1
1538577tryggingsutfordring3
1538496turkmeni­stan1
1538580unscr1
1538546utdanningskurs1
1538450utfordring­ane1
1538559utvidingsrunden4
1538482utvik­lingsprogram1
1538489vegbomber25
1538572verifikasjonsføresegner2
1538498­afghansk1