Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 19,2007-08: St.meld. nr. 19 (2007-2008)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 18.04.2008

Av i alt 10357 ordformer var 444 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1537951aksjefallet2
1537977aksjemarknadane1
1538254aktsemdsgrad1
1538207automated1
1537888avdemping2
1538229avkastningskurva3
1537892bankkriseøving2
1538044bankløysingar1
1538101bankmarkaden1
1538036bankmarknadene2
1538041bankmark­naden2
1538076banknummerportabilitet1
1538048bankoppdrag1
1538054bank­sektoren2
1537958basismetoden1
1537889bedriftsinvesteringar1
1538060befolkningstettleiken5
1537971behaldingar1
1538255betalingsbalanse­problem3
1538329bistandsaktør1
1538091brukarstadgebyra2
1537907bruttoutlån1
1537950buffer­kapital1
1537943bustadkredittføretak16
1537926bustadlånmarknaden3
1537897bustadlånsbank1
1537933bustadprisboble1
1537928bustadprisfallet1
1537911bustadprisnivå1
1537909bustadprissyklusen1
1537919bustadrenter3
1537932bustad­marknaden1
1538074bytefrekvens1
1538102bytekostnader1
1538040børsavkastning1
1538164børsføretaket1
1538006captiveselskapa1
1537991dataseriar1
1538025derivatdelen1
1538024derivatelement1
1538027derivatelementet1
1538043dotterbankane1
1538218econometrics1
1538144eigedomsforskrifta1
1537947eigedomsinvesteringar4
1538143eigedomsmeklarfullmektigen1
1538141eigedomsmeklingslovutvalet1
1538031eigenkapitalfinansierte1
1538065ekspansjonsmoglegheitene1
1538039endringsfaktor1
1537964endringskontroll2
1538064etablerings­forhold1
1537904euronext1
1538272evalueringskontoret3
1538184exista3
1538270fellesskapsspørsmålet1
1538110filialens1
1538062filialstruktur1
1538061filialtettleiken1
1537893finanstilsyna1
1538327fiscal3
1538169folkefinans3
1538177fondsobligasjonslån3
1538084fordelsprogram2
1538200formalkrav4
1537935formuesbufferane1
1537931formuesituasjonen1
1538042forretningsbanksida1
1538122forsikringsforpliktinga1
1538176forsikringsgruppa1
1537891forsikringsrisiko1
1538105forvaltarregistrering1
1538140forvaltningsgodtgjørelsen2
1537976for­sikringsselskap2
1537973fundingsituasjonen1
1538073følsemd2
1537940føretakskundane2
1538187første­amanuensis2
1538180garantikonsortium3
1538189gjedebo1
1537936gjeldsbeteningsevna6
1538261gjeldsinitiativ3
1538321gjeldsinitiativa1
1538283guvenørrådet1
1538222handelspartnarlanda2
1538127heimlandsløyvet1
1538249hovudinntening1
1538278hovudprioriteringa2
1538309hovudråda1
1538046hovudverk­semdsområdet1
1537965identitetskjenneteikna1
1538120industriobligasjonar1
1538234inflasjonsstyringsregimet2
1538163infrastrukturføretak4
1538175infrastrukturinstitusjon1
1538086innelåsingseffektar1
1538158innkjøpsfelleskap1
1537942innskotssikring3
1538244inspeksjonsverksemd2
1537985institusjonsspesifikke1
1537898interbankmarknadene4
1537972interbankrenter1
1538087internettkunnige1
1538293investeringsmandat2
1538035investeringsmål1
1538252investeringsmåla1
1538250investeringsrådgivarar3
1538032investeringsrådgiving13
1538183investeringsteneste2
1538161investeringstenestene1
1538131investorvernet2
1538001irb1
1538154jubileumsminnemyntar1
1538178kapitalaukinga1
1538119kapitalforvaltningsstrategi1
1537960kapitalkravsreglar2
1537980kapitalplanlegging1
1537975kapitalvurderingsprosessane1
1538233kjernemodell1
1538280kjøpekraftsparitetar2
1538191klemp2
1538157kommuneforsikring1
1538281kompresjonsfaktor2
1538307kondisjonalitetskonferansen2
1538070konjunkturfølsemda1
1538059konkurranseanalyse1
1538055konkurransegraden2
1538066konkurransevilje1
1538098konkurranse­reglane1
1537938konkursprediksjonsmodellen1
1538068konkurssannsyn1
1538100konsentrasjonstal1
1537962konsesjonsinndraging1
1538112konsolideringsforskrift1
1538214kontantdepota1
1538114kontoføring2
1538077kontonummersystemet1
1538167kortbasert1
1538090kortbrukarane4
1538092kortinnløysarane1
1538093kort­utskrivande1
1538088kostnadsgevinstar2
1538297kostnadsreforma1
1537954kredittap2
1537955kredittapa2
1537920kredittkvalitet4
1537968kredittprodukt1
1537969kredittpåslag2
1538205kredittrisikoar1
1538004kredittrisikopåslag1
1538103kredittsamanslutning2
1537923kredittscore1
1538058kreditt­føretak1
1538034kritereium1
1538227kryssjekk2
1538075kundars1
1538179kundeeigde1
1538071kundemobilitet2
1537946kurstapa3
1538284kvotereforma3
1538294kvoteressursane1
1538296kvoteressursar1
1538199landliste1
1538266landsaker7
1538197leiingssystemet2
1538080leverandørbyte1
1538078leverandørforhold1
1537990likviditetsforhold1
1537986likviditetsstrategi1
1537983likviditetstyring1
1538196linjeansvaret2
1538113livrentekontraktar2
1538116livsforsikringsselskapers2
1538082lojalitetsrabattar2
1538292låneadministrasjon1
1537901lånefasilitetar5
1537924låneformidlarar2
1537917lånegrad4
1538051lånemarknader1
1538050låneproduktet1
1537916låneutgiftene2
1538053lønnsemdsutviklinga1
1538132løyvereglane1
1538192maihack1
1538304makrokritiske1
1538063marknadsdynamikk1
1538026marknadsvariablar1
1538037marknadsverdiprinsipp1
1538045mark­nadsdelar2
1538049masse­marknadstenester1
1538095mastercards2
1538094mifs10
1537903monolines1
1538152myntproduksjon2
1538155myntprodusentens1
1538168netfonds9
1538160norgespensjon1
1538216nyhendesidene1
1538000obligasjonsgjeld3
1537948omløpsobligasjonar1
1538130omsetningsplass1
1538129omsetningsplassar1
1537930opplåningsgrad1
1537929opplåningsgraden1
1538133ordreformidling1
1537979overføringsmekanismane1
1538128overtakingsdirektiva1
1537978overvakingsverksemda2
1538067panteverdiar2
1537966pengemarknader2
1538215pengemarknadsrenter3
1538220penge­marknadsrentene1
1538117pensjonsforetaks2
1538271politikkdialogen1
1538276politikkplanane2
1538275politikkplanar1
1538330politikksamanhengane1
1538267politikkutformande3
1538151praksiskrav1
1538085presentasjonsmessige1
1538277priorities1
1537934prisstigingar1
1538097problembeskriving1
1538153produksjonsavtalen2
1538089produktpakkeforskrifta1
1538306programår1
1538190prosjekt­leiar1
1538331påfyllingsrundane1
1537974rammekredittar6
1537989ratingane1
1537993ratingbyråa3
1537992ratingselskapane1
1538228reaksjonsfunksjon2
1538311regjeringsfinansierte1
1538188regkneskapsførar1
1538148regnskapslova2
1538149rekneskapsførarverksemd2
1538150rekneskapsførarverksemda3
1537939rekneskapsvariablar1
1538224renteforventningane1
1537900rentepåslaga5
1538057rentetilboda1
1538223renteutsiktene4
1538263reservekontoar3
1537981risikokontrollen1
1538069risikomarginar1
1538230risikopremiar3
1537987risikoprofilar1
1537896risikopåslaga4
1537988risikovekting4
1537949risiko­styring4
1538251rådgivingssituasjon1
1538013råd­givingsverksemd1
1538172salusansvar2
1537984scenarieteknikkar1
1538099sektormyndigheit1
1538248seljarleddet1
1537902selskapsobligasjonar1
1538241sentralbanklovas2
1538212seteldestruksjon1
1538195seteltrykkjeriet2
1538138shortsalet1
1538308signalrolla1
1537887sikkerheiter5
1538106sikkerhetsmasse1
1537959sjablongmetoden1
1538290sjefsval1
1538182sjøforsikringsmarknaden1
1538121skadeforsikringsforpliktelser1
1538118skadeforsikringsselskapers2
1538033skikkavurdering3
1537967sluttinvestor1
1537895sluttrisikoen1
1538147soliditetsregelverket1
1538111solvensmarginreglane1
1538253standardsetjast1
1537945statsobligasjonsrente1
1538282stemmerettsreform3
1538285stemmerettsreforma5
1538303streamlining2
1537952stressteste1
1537953stresstestscenarioet1
1538193strifelt1
1538300strukturkondisjonalitet13
1538302strukturkondisjonaliteten2
1538301strukturkrava1
1538279styrediskusjonar1
1538310styreinnlegget1
1538262styreposisjonen6
1538257subsidiemidlane1
1538171sykeavbruddskasse1
1538052syndikerte1
1538170tannlegeforenings1
1537899tapsrapporteringar1
1538181teikningstidspunktet3
1538079tidsvekta2
1538136tilbodsmyndigheita1
1537912tilbodsside1
1538203tilknytingspris1
1538206tilslutningsavtalar1
1538323tilsynsgruppene2
1538324tilsynsinngrep1
1538322tilsynsutfordringane1
1538186tolkingsutsegner1
1538288tommasso1
1538287toovsk1
1537941totalporteføljane1
1538096transaksjonsform1
1538137transaksjonsrapportane1
1538134transaksjonsrapportering2
1538209trepartsmøta1
1538313tvangsprivatisering1
1537997utanlandskeigd2
1537915utgiftslette1
1538156utgivingstempo1
1538194utkontraktert1
1537999utlåninga1
1537998utlånsmargin2
1538047utlånsvolumet1
1538124utskrivars2
1538269valutakurspolitikken5
1538162valutatenesta1
1538235valutkursutviklinga1
1537890vekstpådrivarar1
1537970verdipapirbehaldningar1
1538109verdipapirforskrifta8
1538245verdipapirforvaltning1
1537961verdipapirføretaks1
1538029verdipapirhandellov3
1537963verdipapirhandelsregelverket1
1538056verdipapirinntekter1
1538246verdipapiriserte4
1538030verdipapirregelverk1
1537994verdipapirtilsynet1
1538005verdiregulering1
1538243verdi­papirmarknaden1
1538326vertslandsstyresmakter1
1538159wallie1
1538268­kredittmelding1
1538273­overvakinga1