Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 12,2007-08: St.meld. nr. 12 (2007-2008) Om verksemda til Posten Norge AS

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 01.02.2008

Av i alt 3382 ordformer var 225 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1537852avdelingskontorstruktur1
1537763avisdistribusjonen3
1537775avisformidling1
1537694avkastningsnivået2
1537856avteikner1
1537845bankplikta1
1537831bank­tenester1
1537768bedriftssenter4
1537850bemanningsreduksjonen3
1537724birdaget1
1537774bladprodukta2
1537874brevverksemda1
1537708brev­volum1
1537699budbilar1
1537702containerhandtering1
1537721diepost1
1537784distribusjonskjeda1
1537834distribusjonsløysingar2
1537795distribusjonsområdet1
1537793distrubusjonen1
1537854dottereselskapa1
1537863eigenkapitalrentabilitet1
1537686einerettoverskotet2
1537794einerettsgrensa1
1537663einerettsoverskot2
1537766ekspedisjonsnettstrukturen1
1537825ekspedisjonsstadane1
1537679ekspedisjonsstadene3
1537835ekspressaktør1
1537713ekspressleverandørane1
1537716ekspressleverandøren1
1537683ekspressmarknaden2
1537847ekspressverksemd1
1537693ekspressverksemda4
1537805ementors1
1537748energiprogram2
1537809ergogroups6
1537758erstatningsbetalingar1
1537876etterspørselsutvikling1
1537780flyfraktløysing1
1537787flyfraktløysinga1
1537762flyfraktløysninga1
1537747flyfraktnett3
1537781flyfraktselskapet1
1537778flyløysing2
1537782flyløysinga1
1537665foretrukken4
1537703forretningsløysingar1
1537751framsendingskravet1
1537764framsendingstala2
1537785framsendingstida2
1537798fsd1
1537790førehandssortert1
1537779gjenligg1
1537736hentemeldingar2
1537826henteteneste1
1537799holdco1
1537777hovudpostnettet1
1537734innsamlingspostkassane1
1537884innteksføresetnadene1
1537695inntekstføresetnadene1
1537862inntektssamansetjing1
1537772innteningsmarginane1
1537684innvolum3
1537866investeringsaktivitetar4
1537667kommunikasjonsaktør1
1537833konkurransestrategien1
1537725konkurransestyrke1
1537880konsernstrategien1
1537753konsesjonens1
1537675konsolideringstrenden1
1537811konsulentprofil1
1537688kostnadseffektiviserande2
1537859kostnadsperspektiv1
1537873kostnadsrasjonaliseringar1
1537832kostnadsvinstar1
1537846kost­nadene1
1537843kultur­billettar1
1537821kundebruk1
1537820kundeflate1
1537818kunderettleiing1
1537711kundespesifikke2
1537760kundetilfredsheitsundersøkingar1
1537840kvalitetsbristen1
1537701lagerdrift1
1537709lagersentra1
1537836landtransportnettverk1
1537720laposte1
1537749lastberarar2
1537752leveringsplikige1
1537800logistikkaktørar1
1537674logistikkbransjen2
1537712logistikkmarknaden6
1537677logistikkselskap3
1537715logistikkselskapa2
1537691logistikkverksemd6
1537770lønnsemdsproblem1
1537731lønnsindeks1
1537828lønsemdsforbetringa1
1537678lønsemdsproblem1
1537676lønsemdsutvikling7
1537745miljørette2
1537765målbrukskrav3
1537759nettløysinger1
1537791nisjeposisjon2
1537746omafattande1
1537690omskuleringtiltak1
1537801oppkjøpstrategi1
1537696opp­over1
1537792optimail1
1537857organisasjonsundersøkinga1
1537806outsourcingsverksemd1
1537851overtalege2
1537682pakkeproduksjon1
1537666pakketenester1
1537680pakkeverksemda2
1537681pakkevolumet7
1537849personalmesssige1
1537714postaktørar1
1537761postbeteningsstadene1
1537726postindustrien1
1537756postkasseplassering2
1537750postkassettar1
1537827postkontornettstruktur1
1537841postkontorstruktur1
1537718postliberaliseringa1
1537670postpolitikk1
1537769posttilbodsstadene1
1537815posttilsett1
1537668postverksemda3
1537870premienivå1
1537773prisomlegging1
1537729rasismefri5
1537728reservasjonsprinsippet1
1537692resultatforbetringane1
1537881resultatnivå1
1537727samfunnspliktene1
1537871sluttoppgjersutrekningar1
1537783sorteringsmaskiner1
1537776sorteringsutstyr1
1537687statsbudsjettprosessane1
1537661styringsopplegg3
1537837supportside1
1537673tenestespekter3
1537839tenestetilbode1
1537877terminalutstyr1
1537797termoselskap1
1537700tredjepartslogistikk1
1537789tømmepostkassene1
1537788tømmepostkasser1
1537855uføre­trygding2
1537664ulønsemd1
1537662ulønsemda7
1537886utbytemodellen11
1537885utbytenivå1
1537883utbytepolitikken14
1537808utfyll1
1537754utleveringspostkassen1
1537738utleveringsstad1
1537739utleverings­postkasse1
1537822utstyrsløysing1
1537824utstyrsløysingane1
1537882vekststrategiar1
1537733verdipost1
1537689verkemiddelavtale1
1537685vidaredistribusjon2
1537844­ekspedisjonsnett1
1537705­grunnleggjande1
1537869­pensjonsordning1