Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 76,2007-08: Ot.prp. nr. 76 (2007-2008)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 27.06.2008

Av i alt 9024 ordformer var 336 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1537285abeidsgiverforeningen1
1537465adresserutinane1
1537215aleneforeldreforeningen13
1537451allmennlegeprogramleverandørane1
1537318arbeidssgjevar1
1537329arbeidstakane1
1537389arbeidsuførhet1
1537202avrekningsbeløpet3
1537275avrekningsordning1
1537278avrekningsordninga7
1537196avrekningsregel2
1537350avskjeringsregel1
1537248avtaletilhøvet1
1537420bandasjistar1
1537205banklovene2
1537301barnetilsynsordning4
1537204barnetilsynsordningar1
1537416behandlargrupper1
1537413behandlarsida1
1537347bustadsregistreringa1
1537307datattilsynet1
1537506diskettkrav1
1537521dobbeltrekningar1
1537514dobbeltutbetaling1
1537394dokumentasjonsorienterte1
1537345dokumentasjonsproblem1
1537412dokumentflyt1
1537346eineomsorgen1
1537463epikrisane1
1537430eresept7
1537515etterbetalet1
1537383etterbetalingsbeløp1
1537382etterbetalingsperiodar2
1537492etterbetalingsperiode1
1537194etterbetalingsreglane4
1537481e­lektroniske1
1537242familiepleiarar1
1537503fastlegepraksisar1
1537403fast­lege­kontora1
1537373feilsaker3
1537200feilutbetaling24
1537197feilutbetalinga49
1537195feilutbetalingssakene5
1537335feilutbetalingssaker2
1537220feilut­betalingar1
1537224feil­utbetalte1
1537510fellesaksjonar1
1537303finansinsitusjon1
1537331finansintitusjonar1
1537520forhandlingsobjekt1
1537332forikringselskap1
1537300forsikringsselskaps1
1537491forsikringssvindelen1
1537339forsikringtakaren1
1537302forskotteringslova9
1537385forskotteringsordninga1
1537312forskotteringssaker1
1537454forskriftsform1
1537282forsørgingstillegget2
1537425forventningsstyring1
1537442frikortløysing10
1537443frikortrelaterte1
1537478frikortstatusen1
1537482gevinstrealiseringa1
1537444gevinstrealiseringspotensial1
1537468heimekontorløysing1
1537290helseopplysningane4
1537387helsepersonellgrupper4
1537415helserefusjonar7
1537486helserefusjonsprosjektet2
1537404helse­nettet1
1537457hjelpeverktøyet1
1537295hovedorgansisasjon2
1537239hovudtilfelle6
1537306høyringsinstanane1
1537304høyringstansane1
1537336høyringsvara2
1537268høyringsvaret1
1537363illeggjast1
1537371inflasjonstap2
1537428infodoc1
1537366informasjonssituasjonen1
1537291inkluderingdepartementet1
1537476innbyggjarlister1
1537240innkrevingssituasjonen1
1537280inntektsendring4
1537279inntektsendringa4
1537274inntektsformer1
1537272inntekts­avhengige1
1537308journalspørsmålet1
1537217kiropraktorforening2
1537247kollektivavtala9
1537246kollektivavtalen1
1537406kommunikasjonspartnarar1
1537500kommunikasjonsprogramvare1
1537328kontrolloppgavene1
1537417kontrollprogramma4
1537320kontrollreiskap1
1537334kontrollsøk1
1537298kontrollundersøkingane1
1537326korttidsytingar3
1537524kreditormora1
1537227krigspensjoneringslovene1
1537408kuhr10
1537398kundeavtalar1
1537399kundeavtale1
1537400kundeavtalen2
1537512kvitvaskinglova1
1537391laboratoriesvar3
1537321landsorganisajonen2
1537489langtidsytingar2
1537342legaldefinert1
1537484legebruk1
1537496legeoppgjer1
1537459legeoppgjera1
1537455legepasientane1
1537386legerekningar17
1537267legerklæringar1
1537315legetakstane1
1537441listestatusen1
1537440løysingsplan1
1537354løyveorgana3
1537317manuellterapeutforeininga1
1537292mediesakene1
1537225meirskatt6
1537467meldingsgangen1
1537460meldingslyft2
1537464meldingssystema1
1537405meldingsvolumet1
1537365menerstatning1
1537327misbrukseiningane1
1537288misbruksnettverk1
1537228misbruksproblemet1
1537287misbrukssakene1
1537324misbruksstrategien2
1537490misbrukstilfella1
1537351misbrukstilfelle1
1537269motregning1
1537485målrealisering1
1537284månadsbeløpet2
1537250mønsteravtalene1
1537244mønsteravtaler2
1537438nissy3
1537289normalsak1
1537449normaltarifforhandlingane2
1537353offenlige1
1537505omsending1
1537262oppgjerordninga1
1537255oppgjersavtale1
1537472oppgjerskrava1
1537271oppgjersområdet1
1537370opptener1
1537402opp­koplinga1
1537498papirblankettar1
1537393papirjournalar1
1537483papirordningar1
1537435papirreseptar1
1537466papirsendingar1
1537480pasientsystem1
1537232pensjonkassa1
1537410personsertifikat1
1537462planperiodar1
1537352postboksadresser1
1537501prismodellane2
1537319pristilsynslova1
1537316privatpraktiseranse1
1537479produksjonssetjing1
1537426profdoc1
1537431programeigar1
1537453prosessunderstøttande1
1537511realbevis1
1537448refusjonsavtale1
1537450refusjonsrekningane1
1537323regnskapsmateriale1
1537209renteavskjeringa3
1537375renteordningane1
1537376renteordningar1
1537372renteregelen1
1537369rentespørsmålet1
1537378rentetida3
1537380rentetillegget10
1537381rentordning1
1537211rentordninga1
1537433reseptformidlaren3
1537436reseptopplysningar1
1537294rettssikkerhetsbetraktninger1
1537218røntgeninstituttenes1
1537423s@mspel2
1537446samarbeidsrelasjonen1
1537445samhandlingsarenaene1
1537461samspelsstrategi3
1537349sannsynliggjere1
1537325seriesjukmelding1
1537297sjuke­pengar1
1537390sjukmeldingsattest2
1537452sjukmeldingsområdet1
1537230skattesida3
1537277skattetekniske2
1537367sosialrapportar1
1537419standardløysinga1
1537213stogging1
1537214stortingest1
1537222stønadsbrevet2
1537343stønadsgrupper1
1537245stønadspliktig2
1537286stønadssak1
1537212stønads­takarar1
1537238særtilfella1
1537251takstbruk6
1537266takstbruken2
1537422tannlegeoppgjer1
1537201terminbeløpet3
1537518tibakebetalingskravet1
1537256tilbakebetalingsplikta4
1537260tilbakebetalingsregel1
1537265tilbakebetalingsspørsmålet1
1537488tilbakekravd1
1537516tilbakekreving3
1537193tilbakekrevjinga4
1537198tilbakekrevjingsbeløpet3
1537270tilbakekrevjingsordninga1
1537216tilbakekrevjingsreglane4
1537264tilbakekrevjingsreglar1
1537226tilbakekrevjingssaka2
1537377tilbakekrevjingssakene2
1537235tilbakekrevjingssaker3
1537233tilbakekrevjingsvedtaket2
1537229tilbake­betalingskravet1
1537236tilbakrevjing3
1537263tilbakrevjingsreglar1
1537397tilgangsavtalar1
1537384tilleggseffektar1
1537348tillitsbaserte1
1537281trekkgrensa1
1537338trygdeansvarleg1
1537299trygdelovutvalet2
1537337trygdemisbrukssaker1
1537258trygdemyndighetene1
1537221trygdeorgana6
1537374trygdepolitiske1
1537517trygdeytinga1
1537508ugrunnet2
1537340unnagøymde1
1537523utbetalingsdatoen2
1537474utbetalingsvedtak1
1537475utbetalingsvedtaka1
1537341varslingsordninga2
1537309varslingsreglar1
1537333varslingsretten10
1537311varslingsspørsmåla1
1537310veferdsetaten3
1537356veferdsforvaltningslova1
1537525velferdsforvalningslova1
1537206velferdsforvaltningslova11
1537192velferdsforvaltningsloven1
1537322vitneplikta1
1537522yrkesskadetrygdlova1
1537189­andre1
1537519­direkte1
1537495­elektroniske1
1537401­helsenett1
1537439­sjuketransport1
1537231­tilbakekrevjing1
1537190­tiltak1
1537493­trygdemisbruk1
1537191­trygdesaker1
1537414­velferdsetaten1