Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 35,2007-08: Ot.prp. nr. 35 (2007-2008) Om lov om endringar i lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranselova)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.03.2008

Av i alt 1984 ordformer var 47 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1536487artnzen1
1536470foretaksammenslutninger1
1536494fristutsetjing3
1536498fristutsetjinga1
1536490fusjonsforordninga3
1536496fusjonshandsaming1
1536473fusjonskontroll2
1536462fusjonskontrollen7
1536492fusjonssak1
1536463fusjonssaker4
1536456føretakssamanslutninga20
1536485føretakssamanslutningane2
1536476gjennomføringsforbodet31
1536480handhevingskompetanse1
1536482handhevingskostnadene2
1536481handhevingskostnader2
1536460informasjonsføresegn1
1536475inngrepskompetansen1
1536457inngrepsvilkåra1
1536477jurisdiksjonane10
1536458konkurransefagleg13
1536459konkurransefaglege9
1536466konkurransenemnd2
1536493konkurransereduserande1
1536478konkurrencerådet2
1536472marknadsopplysningar1
1536495marknadsteste2
1536497marknadstesting1
1536488meldepliktreglane1
1536486meldepliktsreglane1
1536471meldingens2
1536474minoritetserverv1
1536468omgjeringssaker1
1536502omtalde4
1536489overtakingstilbod4
1536500overtredelsessaker4
1536461pålegje1
1536483sakshandsamingsressursar1
1536491sanksjonsomfanget1
1536464tilstrekklege1
1536484transaksjonsprosess1
1536465trekjast2
1536469verksemdområda1