Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 20,2007-08: Ot.prp. nr. 20 (2007-2008) Om lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 21.12.2007

Av i alt 24394 ordformer var 863 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1535992administrasjonsdepartementettrur1
1535663agnkvotar3
1536077aktsemdsnorma2
1536181aktsemdsplikta2
1536173aktsemdsreglane1
1536278arbeidskraftforbruk1
1535496arine1
1535625arveeiningane1
1536105arveeiningar2
1535440arveenheter1
1535624arvekodande1
1535427asche6
1535593avgiftsbelastinga1
1535586avgiftsheimlar1
1536229avgjevande1
1535752avhengigheitsprinsippa1
1535761avhengigheitsprinsippet1
1535565avhengighetsprinsippet1
1535522avhengigprinsippet1
1536029avsetningsforholda1
1535689basiskvotar1
1535681basistonn2
1535945batch1
1536123befolkningsinteresser1
1536134berekningsmodellar1
1536194bergeløn9
1536195bergeløna4
1536196bergingssituasjon3
1535788bestandsberekning1
1535784bestandsovervåking1
1535443bevaringsprinsipp10
1535555bevaringsprinsippet11
1535832bevisbørereglar1
1536209bevisbørføresegn1
1536205bevisregel1
1535782bevisspørsmål2
1535647bevistekniske1
1535642bevisutfordringar1
1535802bifangstavgrensing1
1535786bifangstføresegna1
1536155bifangstføresegnene1
1535797bifangstføresegner2
1535799bifangstprosent5
1535803bifangstreglane6
1535646bioaktivt1
1535438biomangfaldkonvensjonens2
1535614biomangfaldlovutvalets3
1535613biomangfaldskonvensjonen2
1535448biomasseuttak5
1535629biomolekylar1
1535608biopiracy1
1535639bioprospekteringa3
1535651bioprospekting1
1535649bioprospektørar1
1535601bipoprospektering1
1536251bistandsplikta1
1536257bkan1
1536241bluebox1
1536128bonnretningslinjene1
1536201bortfallsreglar1
1536162botnhabitat5
1536054brislingfiskelova3
1536053brislingfiskeria1
1536266delegeringsforskrift1
1535765deleigarskapen1
1535694deltakarløyve8
1535667deltakarløyvet2
1536260dfastsetje1
1535444dispensasjonsadgang1
1535721distriktsindeks1
1535727distriktskvoten6
1535499djuphavsfjell2
1536246djupneavgrensingar1
1535866dokumentasjonspliktene1
1536176drivgarnslenke1
1535795døgnvariasjon1
1536109eigedomsovergang3
1535503enkeltbestandane1
1535501enkeltbestandar5
1536203erstatningsplikta1
1536244ervervssamanheng6
1535579etydningen1
1535492fabrikktråldommen5
1535852fangsdagbok1
1536225fangsdagboka1
1535962fangsdokumentasjon1
1536264fangsopplysningar1
1536137fangstaktivitet3
1536101fangstaktivitetar1
1536106fangstaugneblinken1
1536048fangstdagbokføring1
1536239fangstdagbokopplysningar1
1536224fangstdagbøker5
1535961fangstdokument1
1535831fangstens1
1536012fangstfartøys1
1535740fangstkostnader1
1535829fangstmengde1
1536175fangstmoglegheitene1
1536142fangstoperasjonen1
1535978fangstopplysningane1
1535869fangstopplysningar8
1535759fangstordning3
1535746fangstperiode1
1535745fangstratar3
1535636fangstreguleringar1
1535887fangststad1
1535888fangsttidspunkt1
1535773fangsttilhøva1
1535979fangstuttak9
1535581fangstverdi10
1535749fangstverksemdene1
1535661fangstverksemder5
1535599fartøyeigarar1
1535875fartøyers2
1536043fartøyførar5
1536042fartøyføraren14
1535541fartøygruppe10
1535710fartøykvotane1
1535688fartøykvotar24
1535713fartøykvoteregulerte1
1535907fartøyrørsler1
1535828fartøys3
1536230fartøysida1
1536236fastsetet1
1536280fellesføresegner2
1535796feltvariasjon1
1536014ferdskrivarsystem2
1535725ferskfisktrålarane1
1536028filetprodukt5
1535755fiskareigd1
1535952fiskarfellesskapet1
1535548fiskebåteigarane3
1535509fiskedødstal1
1535808fiskeforbodslova58
1535534fiskeforvaltningen1
1535491fiskekvotedommen1
1536180fiskelys1
1535862fiskeoperasjonen4
1535456fiskerforbundog1
1535891fiskeriadministrasjonen1
1535860fiskeriaktivitetane1
1535924fiskeriaktiviteter2
1536285fiskeriforbodslova3
1535479fiskeriforvaltningsorganisasjon8
1535517fiskeriforvaltningsorganisasjonar11
1536047fiskeriføresegner1
1536097fiskerigrenselov1
1535917fiskerikomité4
1535867fiskerilover2
1535927fiskerimønster1
1536057fiskeriregelverket2
1535576fiskerirelatert2
1536268fiskforbodslova1
1535559fjordbefolkningens1
1535920flaggstatsansvaret2
1536114flaggstatsjurisdiksjon1
1535482flaggstatskontroll2
1535560fleirtalsvurderinga1
1535677flåtegrupper5
1535628fordelsberekning1
1536177forkastregelen5
1536178forkastretten2
1536049formalbrot1
1536059formalreglar2
1535497formålsføresegner5
1535519formålsramma1
1536010forretningsreglar7
1535516forskingskapasiteten1
1535736forskingskvotane1
1535846forskriftendringane1
1535574forsøksløyve1
1536188fortrengsle2
1535583forvaltningsavgift15
1535588forvaltningsavgifta1
1535592forvaltningsavgifter2
1535594forvaltningsforskinga1
1535535forvaltningsmuligheter1
1535561forvaltningsmønsteret1
1535493forvaltningsprinsippa4
1535510forvaltningsstrategiane1
1535462framade1
1535776fredingsperiodar1
1535486fredingsprinsipp1
1535487fredingsprinsippet4
1535876fredsforhold2
1536167fritidsfangst1
1535812fritidsfiskereglane1
1536044fryktast7
1536091fullmaktshjemlene1
1535640fullsekvensiering1
1536086fórebyggje1
1536055fóretak3
1536040fóretaket1
1536076fóretaksstraff1
1536202følgjetap1
1535931førehandsmeldingane1
1535484føresega1
1536098føresegene1
1536271føresener1
1536152føresengene1
1535971førstehandkjøparar1
1535827førstehandomsetninga1
1535941førstehandskjøparar3
1535431førstehandsmottakarar6
1536096førstehandsomsetjing1
1535825førstehandsomsetninga16
1536000førstehandsomsetningssystemet1
1536197garnlenkje1
1535645genfragment1
1535644genressurs1
1535604genressursene2
1535439genressurser4
1535664gruppekvotar11
1535665gruppekvote5
1535655gruppekvoten41
1536145gyteperiodar2
1535925hamnestat2
1535930hamnestatskontrollregimet3
1536023hamnestopp3
1535929hamnetenester1
1535932handhevingskompetansen1
1535847haustarane5
1535859haustingsaktivitetane1
1535864haustingsaktiviteten2
1535771haustingsdøgn3
1536210haustingsfartøy4
1535461haustingsfelt18
1536111haustingsfeltet3
1535563haustingsformer2
1535508haustingsgrad1
1536222haustingskvantumet1
1536156haustingsmetodane2
1536121haustingsmetodar4
1535570haustingsmønster9
1536120haustingsnivåa1
1536227haustingsområde4
1535851haustingsoperasjonen4
1535744haustingsprinsipp1
1536125haustingsreiskapar6
1536136haustingsrettar1
1535453haustingsverksemd10
1535498haustingsverksemda9
1535569haustingsverksemdene6
1535452haustingsverksemder24
1536148havdeling5
1535730havforskingsformål1
1535839havressursfond16
1535838havressursfondet4
1535527havressursforvaltning2
1535483havressurslovgjeving1
1535423havressurslovutvalet63
1536112havsoner2
1535697heimelslengda1
1535684heimelslengde3
1535698heimelslengdene1
1535545heimelslova3
1535692hektolitrane2
1535856helgedagsfreding3
1536092hjemlene1
1536154hoindivid3
1535556høstingsverdig1
1535757høyringsplikt1
1536124høyringsplikta1
1536045idealkonkurrens1
1535783ilandføringsplikta29
1535741industrieigde1
1535742industrikvotar17
1535756industrikvote1
1535754industrikvoteordning3
1535843inndragingsføresegn5
1535850inndragingsføresegna7
1535530inndragingsføresegnene10
1536083inndragingsføresegner1
1536062inndragingsheimel3
1535834inndragingsinstituttet2
1536082inndragingssaker2
1535844inndragingsvedtak1
1535901innfrysingsanlegget1
1536037innfrysingsdato2
1536118innkorporering1
1535552innsatsavgrensing4
1535660innsatsavgrensinga1
1535554innsatsavgrensingar6
1535656innsatsregulering1
1535657innsatsreguleringar3
1536275inspeksjonsrapportar1
1535494investeringenes1
1535870isbjørnlova1
1535547isken1
1535515jurisdiksjonsgrunnlaget2
1535617justisdepartementetat1
1536001kaikontrollane1
1535998kaikontrollar1
1536016kalibreringsdokument4
1536219kalibreringstabellar1
1535584kapasitetstilpasning1
1535706kappfisket2
1536107katadrome1
1535938kjernedokument1
1535948kjøpargodkjenninga1
1535940kjøparregistrering2
1535970kjøparregistreringsforskrift2
1535916kjøparregistreringsforskrifta1
1535865kjøparregistreringslova9
1536085kjøparregistreringsløyve1
1536231kjøparregistreringsordning1
1535967kjøparregistreringsordninga3
1536117klarheitsprinsippet1
1535641kodande1
1535585kondemneringstilskot4
1536003konkurransesensitive2
1535478konsekvensendringer1
1535685konsesjonsdokument1
1535549konsesjonsgruppene1
1535682konsesjonskapasitet6
1535686konsesjonskapasiteten6
1535543konsesjonspris1
1535469kontinentalmarginen2
1535442kontinentalsokkelova1
1535537kontrollavgifta4
1536030kontrolldata2
1536036kontrolldatabase1
1536004kontrolleiningane6
1536253kontrollfullmaktene1
1536256kontrollfullmakter1
1536170kontrollføresegn1
1535986kontrollheimlane5
1535950kontrollheimlar3
1535937kontrollkompetanse6
1535426kontrollkompetansen11
1536026kontrollområdar1
1535935kontrolloppgave1
1535936kontrolloppgavenes1
1535863kontrollpliktene4
1536094kontrollplikter5
1535898kontrollressursane6
1536276kontrollresultat1
1535997kontrollsituasjonar2
1535988kontrollsubjekta4
1535969kontrollutfordringar1
1536031kontrollårsaker1
1536099krepsdyrprodukt1
1536164krepsetrål1
1535602kuldetilpassa2
1535575kulturutøvinga1
1536015kvalfangstfartøy1
1536087kvalifikasjonskravet3
1536192kvalitetsforringa1
1535769kvalitetsforsking1
1535653kvantumsavgrensing1
1535719kvantumsavgrensingar5
1535902kvantumskontroll1
1535999kvantumsopplysningar1
1535750kvoteavgrensingar1
1535926kvoteavrekninga5
1536133kvotebank1
1535798kvotebelagde1
1535718kvotedøgn8
1535683kvotefaktor1
1535680kvotefaktorar1
1535679kvotefaktoren3
1535768kvotefastsetjingar1
1535672kvoteføresegnene8
1535872kvoteføresegner7
1536061kvotejuks1
1535868kvotekontroll12
1535975kvotekontrollen6
1535989kvotekontrolloppgåver1
1535996kvoteområde1
1535977kvoteopplysningar2
1535546kvoteordningen1
1535823kvotereglar5
1536067kvoteregnskapet1
1535659kvotereguleringane1
1535707kvoterekneskap1
1535704kvoterom1
1535699kvotestige1
1535894kvotetype1
1536070kvoteunndraging1
1535671kystfartøygruppa3
1535817kystfarvann1
1535550kystfiskeutvalet12
1535454kyststatars1
1535435kyststatens5
1535473kyststats1
1536267kyststatsavtalar6
1535877kystvaktpersonell1
1535878kystvaktpersonellet1
1535879kystvaktslova1
1536235lagerjournalar1
1535913lagerkontrollar2
1535582lagsavgifta2
1535896landingsjournal1
1536261landingsjournalen1
1536006landingskontrollar1
1535826landingsreglar1
1535848landingssetel12
1535849landingssetelen2
1535972landingssetlane2
1535695lasteromsavgrensing1
1535687lasteromskapasitet1
1535693lasteromskapasitetsgrensa1
1536017lasteromteikningar1
1536119leddbokstav4
1536198leddfastslår1
1536129leddgjev8
1536139leddnyttast1
1535650leitetidspunktet1
1536204lempingsregel1
1535700lengdegrupper1
1535605leverandørlandet3
1535612leverandørlandets1
1535833likhetspunkter2
1535616lle1
1536090lovbrotets2
1535424lovgjevingsmessig3
1536074lydnadsplikt1
1536110låssetting1
1536277lønsemdsundersøkingane1
1535666makismalt2
1535633makromolekyl3
1535678maksimalkvote8
1536075mannskapsmedlemmen1
1536282mannskapsmedlemmene4
1536138marknadsforsking1
1535500marknadsløysinga1
1535807maskindriven2
1535994medverkingsansvar1
1535824meirfangsten4
1535933meldingsordningar3
1536126mengdeuttak1
1535830merfangstens1
1535820merkeregistrert15
1535822merkeregistret1
1535573mikronekton1
1535632mikroorganisme1
1535804miljønegative1
1535506miljøprøvetakingar1
1535526miljørettsleg1
1535529miljørettslege1
1535481miljøverndepartementetgjer1
1535528miljøverndepartementetstøttar1
1535619miljøverndepartementetviser1
1535615mineralforsking1
1535806minstemålsreglane5
1535630molekylstruktur1
1535942mottakarregistrering6
1535900mottaksbedrifta1
1535973mottaksfirmaet1
1536146mottakstilhøve1
1535532mutbare9
1535791målart3
1535513målartane4
1535792målartar5
1535793målarten6
1535489nasjonalrettsleg2
1535485naturførekomstane1
1535620naturmangfaldlovutvalet1
1536078naturressurslover2
1535623naturstoffer2
1535567naturvernforbundog1
1535675notfiskedommen1
1535538næringsfinansiering1
1535676næringsomsyna1
1535766observatørordning1
1536259observatørordninga1
1536025omlastar1
1536228omlastingsaktivitet1
1535871omlastingsfartøy4
1536022omlastingsmeldingar2
1535691omregna2
1535703omrekningseiningar2
1535873områdeavgrensingar2
1536143områdereguleringar2
1535729områdestengingar3
1536171omsete1
1536270omsetningsforbodet2
1535984omsetningsføresegner3
1535903omsetningskontroll13
1535914omsetningskontrollar5
1535908omsetningskontrollen3
1535991omsetningskontrolloppgåver1
1535976omsetningsopplysningar2
1535985omsetningsreglane1
1535958operatørverksemd1
1535883oppbevarde2
1535886oppbevaringsstader6
1536216oppnemningskompetansen1
1535762oppramsingen1
1536160opprettas2
1536218oppsynspersonar1
1536252ordensregel4
1535467organismegruppene1
1535709overfiskar4
1535770overregulere2
1535711overreguleringa5
1535708overregulert1
1535654overutnytte2
1536161overvakingsformål2
1535748partsinteresse1
1535600patentlova9
1536122periodefordeling1
1535716periodekvotar1
1535717periodekvoten1
1536131periodiserast1
1536013posisjoneringsutstyr1
1536011posisjonsopplysningar2
1536211prioritetssikring1
1535540privatrettslige2
1536226produksjonsjournalar1
1535460produksjonsliknande1
1536255produksjonsprøver1
1535722produkttilstand10
1536223produkttilstanden1
1536237produktvekta3
1536095proposisjonstekst2
1535434prosesseringsteknologi1
1535627prosessfasane1
1535607prospektering7
1536127prospekteringa1
1535603prospekteringsprosessar1
1535568prøvehøsting1
1536141punktumteke1
1535858påskestopp3
1535524påverkingsfaktorar1
1535853pønal3
1536009rapporteringspliktene7
1536058reaksjonsnivå1
1535816redskapsmengden1
1535960reeksportere1
1535712refordele1
1535714refordelinga1
1535701refordelingar5
1535715refordelt1
1535968registreringsforskrift1
1536102registreringsvilkår2
1535490reguleringsforskrifter7
1535518reguleringsfullmaktene2
1535726reguleringsføresegna1
1536132reguleringsperioden1
1535488reguleringsprinsippet2
1535658reguleringsregima1
1535458reguleringsrett3
1535747reguleringsråd27
1535772reguleringsrådsmøtet1
1536034reguleringstiltaket1
1535881reiarlagskontor4
1535882reiarlagsrekneskap1
1535814reiskapsavgrensinga1
1535810reiskapsavgrensingane21
1535638reiskapsavgrensingar19
1535662reiskapsforsøk8
1535674reiskapsgruppene1
1535673reiskapsgrupper6
1536147reiskapskollisjonar2
1535815reiskapsmengda2
1536166reiskapsmengde1
1535819reiskapsreglane3
1535954reiskapsreglar4
1535652reiskapsreguleringar2
1535805reiskapstypane3
1535449rekreasjonsfiske9
1535811rekreasjonsfisket1
1535818rekreasjonssammenheng1
1535840rekrutteringsformål2
1536104renaturaliserte1
1535733ressursfag1
1535734ressursfagleg1
1535455ressursforvaltingsinteresser1
1535963ressursforvaltningslov1
1535987ressurskontrollansvar1
1535982ressurskontrollansvaret1
1536002ressurskontrollar1
1535983ressurskontrollarbeid1
1535861ressurskontrollarbeidet31
1536039ressurskontrollheimlane1
1536079ressurskontrollmekanismen1
1536007ressurskontrollområdet1
1535855ressurskontrolloppgåvene2
1535854ressurskontrolloppgåver9
1535951ressurskontrollreglane1
1536063ressurskontrollsaker1
1535451ressurslovgivning1
1535531ressurslovgjeving1
1536243ressurslovgjevinga1
1535587ressursrenteavgift20
1535589ressursrenten1
1535598ressursrentespørsmålet2
1536199retensjonsrett1
1535539rettsbeskyttet1
1535577rettsplikt2
1535578rfolksrettigheter1
1536135ringnotkonsesjon1
1535955risikovurderingsverktøy2
1535670rundfrysetrålarane2
1535720rundfrysetrålarar1
1535723rundfryst4
1536051rundstropp1
1536151rundstroppar1
1536005rutinebeskrivingar1
1535502rådgjevingsprogram2
1535523rådgjevingssamanheng1
1535835råfiskforskrifta6
1536153røktig1
1536174røykleggjing1
1535837salgslaga2
1536008salsaga1
1535836salslagas9
1535668saltfisktrålarane2
1535880saltvantsfiskelova1
1535441saltvassfiskelov6
1535474saltvassfiskelovas1
1535562saltvatnfiskelova1
1535507samarbeidstokta1
1535428sametingsrepresentant4
1535702samlekvote5
1535705samlekvoteordninga1
1535595samordningsføremål2
1536060sanksjonsbruk1
1536069sanksjonsføresegne1
1536245sannsynlegovervekt1
1536221satelittsporingsutstyr1
1536033satellittsporingen1
1536274satellittsporingsopplysningar1
1536265satellittsporingsregisteret2
1535446sedentær1
1535436sedentære12
1535580sektormonistisk1
1536116sektormonoistisk1
1535910selskapsintern2
1536234setele1
1535909setelførde1
1535947setelnivå2
1535790sikringsmargin1
1536250sikringsreglane3
1535521sjøallmenningen1
1536021sjødyktigheit1
1535464sjøgrenser2
1536212sjøpant3
1536214sjøpanterett3
1535751sjøpattedyrmeldinga1
1535558sjøsamenes1
1535465sjøterritoria1
1535470sjøterritoriets1
1536193skadeevne2
1536071skadefølgjeprinsippet3
1536150skiljerist3
1535789skjønstemaet1
1536187slepekast4
1536190slepekastet1
1536263slutsetel2
1536066sluttseddel1
1535895sluttsetelen5
1535993sluttsetelforskrifta3
1536273sluttsetelopplysningar1
1535905sluttsetlane5
1536208snurrevadfartøy1
1536207snurrevadfiskarar2
1535780snøkrabbe7
1535437sokkeljurisdiksjonen2
1535471sokkelområda1
1535468sonelova55
1535477soneloven3
1535787sorteringsinnretningar2
1535794sorteringsrister2
1535857spegelvendinga1
1536247speilkopiere1
1535566speilvendingsprinsipp1
1536056spesiallovens1
1535939sporingsdokument1
1535965sporingsopplysningane2
1535964sporingsopplysningar3
1535915sporingssystem17
1535966sporingssystema5
1536157spøkelsesgarn2
1535514spøkjelsesfiske1
1536080stafferammene1
1536169statistikkføremål1
1536240statistikkopplysningar2
1536113statshøgd1
1536186stengsetjing3
1536191stengsett1
1536189stengsetting1
1536179stengsettinga1
1535953strafferegima1
1535536strandsnegler1
1535763struktureringsordningane1
1535597strukturvirkemidler2
1536018stuingsoversyn2
1535472styresete2
1536089subsidaritetsomsynet1
1536072subsidaritetsprinsippet2
1535572symjeevne1
1536093søknadsrutinane1
1535445tarehøsting1
1536163taretrål1
1535463territorialfarvatnslova7
1535892tidslomma1
1536262tilhøyrade1
1535764torsketrålflåten1
1535724torsketrålkonsesjon1
1536024torsketrålløyve1
1535906traderar4
1536115traktatpålagde1
1535606traktatspartane1
1535911transportdokument2
1536233transportfartøy5
1536254transportleddet1
1536213tredjepartskonfliktar1
1535779trondheimsfjordsild1
1536140tryggingsmargin1
1536183tryggleiksavstanden2
1535590trålarlaget1
1536052trålarlova3
1535738trålfartøy7
1535753trålfartøya1
1536165trålforbodet5
1536050trålpose3
1535821turnusprega1
1536144typetilfellet4
1535696underreguleringar1
1535995undertreke1
1535735undervisingskvotane1
1535731undervisingskvotar6
1535732undervisingssamanheng1
1535737undervisningskvotane3
1535728undervisningskvotar5
1536100underøkje1
1536073unnlatingar4
1535520urfolksplikter1
1535480utanriksdepartementeter1
1536248utbyttegrad1
1536242utførselskvote2
1535777utkastforbod28
1535775utkastreglar2
1536279utmålte2
1535637utnyttig1
1535622utnyttingsformål1
1536046utrydjing1
1536217utsigling1
1535635uttaksaktivitet1
1535634uttaksaktiviteten2
1535553uttaksregulering2
1535551uttaksreguleringar2
1535648uttakstidspunktet8
1535447uttnytting1
1535557utvalsmindretalet2
1536215utvalsområde4
1535778utøvingsforskrifta15
1536184utøvingsreglar1
1536249vaktpersonell1
1536027vasstrekket1
1536238vasstrekkstandardar1
1535841vedtaksmyndighet2
1536232vegeplikta1
1535459verkeområdeføresegna2
1536158vernetiltaka8
1536159vernetypen1
1536182vikepliktsregel1
1536284viltelvande1
1535495vinkles1
1535457wwfforeslår1
1535767wwfog1
1536149yngelinnblanding1
1536088åtvaringsinstitutt1
1535564ærhet1
1535511økosystemeffektar1
1535512økosystemenes2
1535504økosystemtokta2
1536103øyresel1