Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 16,2007-08: Ot.prp. nr. 16 (2007-2008) Om lov om endringar i burettslagslova, eigarseksjonslova og avhendingslova

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 30.11.2007

Av i alt 1227 ordformer var 29 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1535260avgiftsmotivert2
1535251bumiljømessig1
1535275burettane1
1535262bustadaksjeselskapsmodellen1
1535274bustadseksjonane1
1535250butilhøyrsle1
1535277endringsføresegner1
1535266ervervarane2
1535253forkjøparen1
1535248forkjøpsrettsføresegna1
1535252forkjøpsrettsføresegner1
1535257formålsendringar1
1535258fritidsbustadaksjeselskap4
1535268kontraktstridig1
1535259omdanningsregelen1
1535261omdanningstilfella1
1535254overdragar2
1535273prioritetskonfliktar1
1535267prioritetsproblem1
1535272registreringsobjekt3
1535263spesialføresegn1
1535270tidsprioritet1
1535269tinglysingsmessig1
1535276vederlagsavtalen1
1535265»fritidsburettslag1
1535264»fritidsbustadaksjeselskap1